Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/40/2014.
Iktatószám:
Vj/40-82/2014.

A Vj/40-80/2014. számú kijavító határozattal egységes szerkezetbe foglalt betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. R. L.; 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) által képviselt Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. (Korábbi cégneve: Ringier Kiadó Kft.; 1082 Budapest, Futó utca 35-37.) és Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) és MédiaLOG Logisztikai Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. elmulasztottak engedélyt kérni a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. feletti közös közvetlen irányításszerzéshez.

Az eljáró versenytanács az engedélykérés elmulasztása miatt a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. vállalkozásokkal szemben 81.250.000.- forint (nyolcvanegymillió-kétszázötvenezer) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek egyetemlegesen megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezettek a bírság fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

  1. Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. feletti közös közvetlen irányítást szerezzen.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja, hogy a Mediaworks Kiadó és Nyomdaipari Kft. és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. közös irányítási jogaik révén – az általuk a határozat Melléklete szerint vállalt tartalommal - a jelen eljárást lezáró döntés közlésétől számított két éves időszakra nézve biztosítsák, hogy:

  • a MédiaLOG Logisztikai Zrt. az általa nyújtott előfizetéses napilap-terjesztési szolgáltatást minden azt igénybe venni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtsa; valamint
  • a MédiaLOG Logisztikai Zrt. a fenti szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a MédiaLOG Logisztikai Zrt. tulajdonosait is) ne tegye hozzáférhetővé.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.