Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/10/2022.
Iktatószám: VJ/10-14/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, a dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda és a dr. Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., KRID: 18625213) által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár u. 2.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának tárgyában folytatott VJ/76/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban született határozat részleges hatályon kívül helyezése folytán indult megismételt eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Vodafone Magyarország Zrt.-t, hogy a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül fizessen meg 932.420.000,- Ft (azaz Kilencszázharminckétmillió-négyszázhúszezer forint) versenyfelügyeleti bírságot a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

______________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar