Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/4/2021.
Iktatószám: VJ/4-24/2021.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a Direct Group S.A. (Panama Business Hub Building, 9. emelet, Office 902, 50th Street, Bella Vista, Panama, Panama Republic) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/10/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendelt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából indított VJ/4/2021. számú utóvizsgálati eljárásban meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont Direct Group S.A. a 2020. augusztus 4-én kelt, VJ/10-115/2019. számú határozatban előírt kötelezettségnek, azaz a határozatban megállapított jogsértéstől eltiltásnak való megfelelést nem igazolta.

Az eljáró versenytanács a fenti mulasztás miatt kötelezi az eljárás alá vontat 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar