Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/39/2021.
Iktatószám: VJ/39-126/2021.

Betekinthető változat! 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. S. G. egyéni ügyvéd és a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (KRID: 19226680, 1036 Budapest Lajos utca 66.) által képviselt PONTY-PORONTY Korlátolt Felelősségű Társaság (KRID: 11738417, 6500 Baja, Erdész utca 6.), a Monori Ügyvédi Iroda (KRID: 18314755, 7621 Pécs, Jókai utca 25., ügyintéző ügyvéd: Dr. M. T.) által képviselt Operon Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KRID: 24360360, 6521 Vaskút, Alkotmány utca 8.) és az Építő Szolgáltató Betéti Társaság (KRID: 20454061, 6525 Hercegszántó, Kossuth L. utca 62.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján megállapítja, hogy a PONTY-PORONTY Kft., az Operon Group Kereskedelmi és Szolgáltató és az Építő Szolgáltató Bt. a Tpvt. 11. § (2) bekezdésének a) és d) pontjába ütköző, a Tpvt. 11. §-a szerinti jogsértést követettek el, amikor 2021 augusztusától 2021 szeptemberéig összehangolt magatartást tanúsítottak ajánlatadói magatartásukra vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által a „Baja, Deák F. u. 11-13. energetikai felújítása” című projekt megvalósítása tárgyában, EKR000481762021 azonosító számon lefolytatott az uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán, a nyertes vállalkozásként kijelölt PONTY-PORONTY Kft. tendernyertességének előmozdítása céljából.

II. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt kötelezi

  • a PONTY-PORONTY Kft.-t 452.000,- Ft, azaz Tizenkilencmillió-négyszázötvenkettőezer forint,
  • az Operon Group Kereskedelmi és Szolgáltató -t 16.734.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió-hétszázharmincnégyezer forint,
  • az Építő Szolgáltató-t 6.655.200,- Ft, azaz Hatmillió-hatszázötvenötezer-kettőszáz forint

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni huszonnégy egyenlő részletben, akként, hogy az első részletet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap utolsónapjáig kötelesek teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

III. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 62/B. § (4) alapján egyetemlegesen kötelezi az eljárás alá vontakat, hogy az eljárás során felmerült 17.681,– Ft, azaz tizenhétezer-hatszáznyolcvanegy forint eljárási költséget fizessék meg a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá az eljárás alá vontakat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő

  • két hónapon belül vezessék be az általuk vállalt megfelelési programot[1],
  • három hónapon belül igazolják a megfelelési program teljesítését.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] VJ/39-124/2021. (PONTY-PORONTY), VJ/39-121/2021. (Operon), VJ/39-120/2021. (Építő)