Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/068/2012.
Iktatószám: Vj/068-58/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Noerr & Társai Iroda által képviselt POP Print és Online Piac Kft. (Debrecen) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, megtévesztő reklám, illetve jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a POP Print és Online Piac Kft. 2011 decembere és 2012. június 22. között az üzletfelek megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban

  • a Budapesti Újság példányszáma kapcsán magát piacvezetőnek hirdette,

  • valótlanul azt a látszatot keltette, hogy a Budapesti Újságtól eltérően annak versenytársai nem rendelkeznek auditált olvasottság kutatási adatokkal,

  • valótlanul az állította, hogy a Budapesti Újság terjesztése egyedülálló, mivel kizárólag a Budapesti Újság terjesztése történik egyéni postaládába történő elhelyezéssel,

  • valótlanul azt állította, hogy a Budapesti Újság a hasonló kiadványok hirdetési árainál kedvezőbb árfekvéssel bír, a versenytársakénál kedvezőbb árakkal rendelkezik,

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a POP Print és Online Piac Kft. jogsértő összehasonlító reklámot alkalmazott az üzletfelekhez is eljutott belső prezentációs anyagban és egy direct mail-ben a Budapesti Újság terjesztett példányszámának két másik lap példányszámával történő összehasonlításakor.

Az eljáró versenytanács a vállalkozást 2.000.000 Ft (kettőmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a fogyasztóknak szóló tájékoztatás, valamint azon tartalmú állítások tekintetében, hogy a Budapesti Újság teljesen új színfolt a hazai média piacon, illetőleg a fővárosban, mert más lapoktól eltérő tartalmi ismérvékkel, struktúrával bír, a versenytársaktól eltérően politikamentes.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.