Nyomtatható verzió PDF formátumban

A határozathoz kijavító határozat tartozik (lásd kapcsolódó anyagok: Vj-73/2011/513)

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf.: 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/073/2011.
Iktatószám:
Vj/073-497/2011.

 

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a dr. T. M. ügyvéd, valamint az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Corax-Bioner Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Etele út 57.),

 • a M. Dr. K. É. felszámolóbiztos (Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1115 Budapest, Keveháza u. 3. I. em.) által képviselt GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (2481 Velence, külterület 050. hrsz.),

 • a dr. C. I. ügyvéd által képviselt KOMPLEX AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1.),

 • a K. Á. ágazatvezető által képviselt KOBO-COOP-'96 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.),

 • a Kondács Gábor ügyvezető által képviselt RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. I. em. 10.),

 • a dr. K. Z. ügyvéd és a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gothsal & Manges (1054 Budapest, Bank Center, Gránit Torony, Szabadság tér 7.) által képviselt SZEMP AIR Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Napos út 7.),

 • a  dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. M. I.) által képviselt "FARMMIX" Kereskedelmi Korlatolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20.), valamint

 • a dr. M. Á. ügyvéd (értesítési cím: Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Alkotás u 50.), a Bayer Sp. z o.o (Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland), a Bayer CropScience Limited (230 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0WB, Egyesült Királyság), valamint a Bayer SAS (16 rue Jean Marie Leclair, CP 106, 69226 Lyon, Franciaország)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 1. a Bayer Hungária Kft. és a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. 2010. március 3-tól 2011. december 31-ig tartó időszak vonatkozásában  verseny korlátozását célzó és ilyen hatást kiváltó megállapodást kötöttek a szúnyogirtó anyagok piacára történő belépés korlátozása, illetve egyben a 2011. március 18-tól 2011. december 31-ig tartó időszak vonatkozásában a versenytárs kiszorítása céljából is, amely megállapodásnak részesei voltak a Bayer CropScience Limited és a Bayer Sp. z o.o vállalkozások is;

 1. a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. és a "FARMMIX" Kereskedelmi Kft. 2010. április 16-án egyes szúnyogirtó szerekre vonatkozó, e szúnyogirtó szerek piacának felosztását célzó megállapodást kötöttek egymással 2010. december 31-ig kiterjedően,

 1. a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. és a GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Kft. 2010. június 3. és  2011. június 16. között egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el azáltal, hogy 2010. június 3-án versenykorlátozó céllal a szúnyoggyérítési piacot és ennek keretében a velencei-tavi, a tisza-tavi és a szigetközi régióban érintett – részben közbeszerzési - eljárásokat felosztották egymás között, valamint áregyeztetést is folytattak. A SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft. is jogsértést követett el azáltal, hogy szervezője és résztvevője volt a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. és a GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Kft. 2010. június 3-ai versenykorlátozó célú találkozójának.

 1. A fenti jogsértések miatt eljáró versenytanács kötelezi a(z)

 • a Bayer Hungária Kft.-t, hogy fizessen meg 18.000.000,- Ft, azaz (tizennyolcmilió forint);

 • a Bayer CropScience Limited vállalkozást, hogy fizessen meg 22.150.000,- Ft, azaz (huszonkétmilliószázötven forint);

 • a Bayer Sp. z.o.o vállalkozást, hogy fizessen meg 22.150.000,- Ft, azaz (huszonkétmilliószázötven forint);

 • a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt.-t, hogy fizessen meg 11.385.000,- Ft, azaz (tízegymillióháromszáznyolcvanötezer forint);

 • a "FARMMIX" Kereskedelmi Kft.-t, hogy fizessen meg 495.000,- Ft., azaz (négyszázkilencvenötezer forint);

 • a GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Kft.-t, hogy fizessen meg 3.900.000,- Ft, azaz (hárommilliókilencszázezer forint);

 • SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft.-t, hogy fizessen meg 500.000,- Ft, azaz (ötszázezer forint);

versenyfelügyeleti bírságot, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács nevesíti a Bayer vállalkozás-csoport tagjai közül a Bayer Hungária Kft.-t a Bayer CropScience Limited és a Bayer Sp. z o.o vállalkozásokkal szemben kiszabott bírság mögöttes felelőseként annak érdekében, hogy az elsődleges kötelezettek nem fizetése esetén kötelezze őt a bírság, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 1. A KOMPLEX AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Kft., valamint a Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. vállalkozásokkal szemben, a 2010. június 12-én az ÁNTSZ által szervezett, a 2010-es tiszai árvizet követő szúnyoggyérítési projekt keretében a piac felosztására vonatkozó egyeztetés tekintetében az eljárást megszünteti.

 1. A KOMPLEX AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a GERGELY AIR Légiszolgáltató és Export-Import Kft vállalkozások a Sárospataki Önkormányzat által 2011. március 31-én kiírt szúnyoggyérítési pályázat keretében a piac felosztását célzó és ilyen hatású egyeztetés tekintetében az eljárást megszünteti.

 1. Az eljáró versenytanács a KOBO-COOP-'96 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., az RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a Bayer SAS vállalkozásokkal szemben az eljárást minden tekintetben megszünteti.

 1. Az eljáró versenytanács a 2007-2009. közötti vizsgált magatartások tekintetében az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.