Nyomtatható verzió PDF formátumban

A határozathoz kijavító határozat tartozik (lásd kapcsolódó anyagok: Vj-50/2011/438)

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/50/2011.
Iktatószám:Vj/50-436/2011.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) és a Vörös Ügyvédi Iroda (1221 Bp., Panoráma u. 56.) által képviselt BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (3636 Vadna, Kassai u. 35-37),

 • a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76.) által képviselt Pipelife HUNGÁRIA Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.),

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • a BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BTH) és a Pipelife HUNGÁRIA Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pipelife) 2009. április 8. és 2011. december 16. között egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el azáltal, hogy egyes műanyag fitting termékek  vonatkozásában nagykereskedőiket felosztották, feléjük érvényesítendő minimálárakat határoztak meg és összehangolt idejű és mértékű mértékű áremeléseket hajtottak végre, valamint cső és fitting termékek projekteken történő értékesítését egymás között elosztották .

 • a Pipelife és a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Wavin) 2009. június 23. és 2011. december 16. között egységes, komplex és folyamatos jogsértést követtek el azáltal, hogy egyes műanyag cső termékek vonatkozásában nagykereskedőiket felosztották, a feléjük érvényesítendő minimálárak meghatározták, illetve cső és fitting termékek projekteken történő értékesítését egymás között elosztották.

Az eljárás alá vontak e magatartásukkal megsértették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdését, illetve (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban foglalt tilalmat, valamint e jogsértés az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke (1) bekezdése a) és c) pontjainak megsértésével az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi

 • BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot 55.314.000 Ft, azaz ötvenötmillió-háromszáztizennégyezer forint,

 • a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 669.963.000 Ft, azaz hatszázhatvankilencmillió-kilencszázhatvanhárom forint,

bírság megfizetésére, amelyet a döntés kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

A bírság befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a Pipelife HUNGÁRIA Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben a bírság kiszabásának mellőzi.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a következő vizsgált magatartások tekintetében:

 • a 2009. március 18. előtt tanúsított magatartások,

 • a közbeszerzési eljárásokat érintő vizsgált magatartások,

 • a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Pipelife Hungária Kft. közötti feltételezett egyeztetett áremelések végrehajtására irányuló magatartás, illetve

 • a BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. és a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közötti, projektek feltételezett egyeztetésére irányuló vizsgált magatartások tekintetében.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

 1. Az eljáró versenytanács egyetemlegesen kötelezi a BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Pipelife HUNGÁRIA Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a döntés kézbesítésétől számított 8 napon belül fizessenek meg a GVH számára 16.106,- Ft (azaz tizenhatezer-százhat forint) megelőlegezett, tanú megjelenésével összefüggésben felmerült eljárási költséget a 10032000-01468223-00000000 számlaszámra.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség). Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási költség meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja e végzés végrehajtását.

 1. A versenyfelügyeleti eljárásban megelőlegezett 134.490.- Ft (azaz százharmincnégyezer-négyzsázkilencven forint) tolmácsolási költséget a Gazdasági Versenyhivatal viseli.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.