Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/98/2011
Iktatószám:
Vj/98-70/2011

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a B. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. B. G.) által képviselt Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács – a versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetésével – kötelezi a Fővárosi Vízművek Zrt.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont, FVM vagy Társaság) az általa tett, alábbi vállalások teljesítésére:

 • az FVM vízigény (kvóta) megállapításának alapját továbbra is a beruházó által megbízott tervező lakásonkénti vízigény-számítása képezi,

 • a vízigény-számítás ellenőrzése során az FVM a tervező által meghatározott vízigényt lakásonként, a varható lakószám és az egy főre eső átlagos vízfogyasztás szorzatával hasonlítja össze;

 • a vízigény ellenőrzése során a lakószám tekintetében az FVM - figyelembe véve a Gazdasági Versenyhivatal által alkalmazott benchmark számításokat és ajánlásokat - KSH által a 2011. évi népszámlálási adatok között közzétett átlagos lakászámokbó1 indul ki. A lakásméret szerinti megkülönböztetés során a Társaság a fokozatosság elvének érvényesítése érdekében a korábbi gyakorlatához képest több sávot különböztet meg. A sávok a KSH által közzétett adatok részletezettsége és az átlagos lakószámok alapján kerülnek meghatározásra.

A fentiek alapján az FVM arra vállal kötelezettséget, hogy a lakáscélú ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és kvóta alapját képező vízigény meghatározásának szabályait, az alábbiak szerint javasolja a döntéshozóknak módosítani:

A KSH által a 2011. évi népszámlálás adatai szerint meghatározott, az egyes lakásméretekhez tartozó átlagos lakószámot figyelembe véve az adott lakáshoz tartozó vízigény az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra a Szabályzatban:

Lakás alapterület (m2)

Átlagos lakószám (KSH, 2011), fő

A vízigény megállapítása során figyelembe vett lakószám (fő)

A vízigény megállapítása során figyelembe vett fajlagos fogyasztás (liter/fő/nap)

Javasolt kontingens, (m3/nap)

-29

1,57

2

150

0,30

30-39

1,58

2

150

0,30

40-49

1,75

2

150

0,30

50-59

2,02

2

150

0,30

60-79

2,30

3

150

0,45

80-99

2,49

3

150

0,45

100-

3,04

4

150

0,60

A Szabályzatban a fenti táblázatban az azonos javasolt kontingenshez tartozó lakásméretek összevonhatóak, így a szabályzatban az alábbi kategóriák kerülnek feltüntetésre:

 • 59 m2 nagyságú alapterületig 0,3 m3/nap,

 • 60 m2 és 99 m2 közötti alapterület esetén 0,45 m3/nap,

 • 100 m2-t meghaladó alapterületnél 0,6 m3/nap.

A Szabályzat 6.2. pontjának (A vízigény számításának módja és alapelvei) első bekezdése az alábbiak szerint változna:

A Beruházók által épített lakóingatlanok esetében az 1992.-es Műszaki Irányelv előírásai és a tervezők által meghatározott lakáshasználattal összefüggő vízigények alapján:

 • lakásonként

 • 59 m2 nagyságú alapterületig 0,3 m3/nap,

 • 60 m2 és 99 m2 közötti alapterület esetén 0,45 m3/nap,

 • 100 m2-t meghaladó alapterületnél 0,6 m3/nap.

 • nem lakás célú, de a lakóingatlanokon belül, Társasházaknál létesített gazdasági és szolgáltatói tevékenységekre alkalmas üzlethelyiségeknél 0,2 m3/nap
 • Irodáknál 0,2 m3/nap

A Szabályzat 6.7. pontjának (A felhasználó személyében bekövetkező változás) harmadik bekezdése az alábbiak szerint változna:

 • Amennyiben az átírásra kerülő felhasználási hely kontingenssel nem rendelkezik (mert korábban az ingatlanon lakossági vízfelhasználás volt), de az új felhasználó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett, úgy norma szerint egységenként, lakásonként az alapterület szerint az alábbi kontingenst kell bázisként elismerni víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése nélkül.

 • 59 m2 nagyságú alapterületig 0,3 m3/nap,

 • 60 m2 és 99 m2 közötti alapterület esetén 0,45 m3/nap,

 • 100 m2-t meghaladó alapterületnél 0,6 m3/nap.

 Amennyiben a vízigény a szolgáltatás korábbi mennyiségét meghaladja, akkor a többlet után fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

A módosított szabályzat az FVM Igazgatóságának döntését, valamint az érintett önkormányzatokkal folytatott egyeztetést követően lép hatályba. A módosított rendelkezéseket az FVM a szabályzat hatálybalépésének napjától kezdődően alkalmazza mindaddig, amíg a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározásának alapelveit, szempontjait és a díjak elemeit, valamint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alkalmazásának részletes szabályait megállapító jogszabály vagy hatóság másként nem rendelkezik.

Abban az esetben, ha a KSH az átlagos lakószám és lakásméret tekintetében a 2011. évi népszámlálási adatokhoz hasonló bontású új adatokat tesz közzé, az FVM a lakásméret szerinti sávokat és a figyelembe vett átlagos lakószámot ennek megfelelően ésszerű határidőn felülvizsgálja.

Az eljáró versenytanács kötelezi az FVM-t, hogy a fentiek teljesítéséről a Gazdasági Versenyhivatalt a végzés kézhezvételét követően 90 napon belül tájékoztassa és igazolja annak végrehajtását.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.