Nyomtatható verzió PDF formátumban 

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/50/2010.

Iktatószám: Vj/50-722/2010.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H. V. jogtanácsos, dr. Z. A. jogtanácsos és dr. K. P. jogtanácsos által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által a 2006. január 1. és 2010. április 30. közötti időszakban az üzletfeleivel hetente közölt tényleges listaárainak a tőzsdei jegyzésárak változását követő számított listaáraitól való eltérítése tekintetében az eljárást megszünteti az általa vállalt alábbi kötelezettségek egyidejű előírásával:

1.1. A gázolaj számított magyarországi nagykereskedelmi listaárának alapját képező árképletet a kötelezettségvállalás időpontjában fennálló tartalommal alkalmazza, annak elemeit – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – naptári évente legfeljebb egyszer vizsgálja felül, azokat év közben nem változtatja meg.

1.2. A 2014. évben biztosítja, hogy a gázolaj nemzetközileg irányadó Platts jegyzésárakat szorosan követő számított és tényleges magyarországi listaára közötti eltérés az év egészét tekintve kiegyenlítődjön oly módon, hogy az éves átlagos eltérésük – a 2. pont szerinti esetet nem számítva – ne haladja meg a +/– 1%-ot, azaz +/– egy százalékot.

1.3. 2015. február 1-jéig megküldi a jelen végzés 1. Melléklete szerinti táblázatnak megfelelően strukturált beszámolót az árkiegyenlítés 2014. évi megvalósulásáról a Gazdasági Versenyhivatal részére.

1.4. 2015. január 1-jétől további 4 éven át biztosítja az 1.2. pontban foglaltak szerinti árkiegyenlítést minden második hónapban az azt megelőző egy éves időszakra nézve.

1.5. 2015. január 1-jétől kezdődően minden második hónap végét követő 8 munkanapon belül megküldi a kötelezettségvállalás időtartama alatt a jelen végzés 2. Melléklete szerinti táblázatnak megfelelően strukturált és az 1.4 pontban vállaltak tartalmához igazított beszámolót a Gazdasági Versenyhivatal részére.

1.6. Az 1.2. és az 1.4. pontok teljesítését biztosító belső monitoring folyamatot alakít ki, amelyet szervezeti és felelősségi elemeket tartalmazó Belső szabályzatban rögzít.

2. Abban az esetben, ha rendkívüli körülményekre tekintettel úgy ítéli meg, hogy valamely időszakban nem tud megfelelni az 1.1. ,1.2. és 1.4. pontokban foglalt követelményeknek, úgy ezt a tényt a tudomásszerzést követően haladéktalanul jelzi a Gazdasági Versenyhivatal felé. (Jelen pont szerinti rendkívüli, előre nem látható külső körülmény különösen, de nem kizárólagosan a kőolaj- és a termék jegyzésárak nagymértékű változása, a releváns árfolyam egyirányú kilengései, a nagymértékű és egyirányú piaci folyamatok, valamint a jogszabály-változás.)

3. Amennyiben jogszabály-változás következtében módosul az árképlet bármely eleme, annak értéke, vagy az árazási, illetve a monitoring folyamat kötelezettségvállalással érintett bármely része, a módosulásról haladéktalanul tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt, amely azonban nem minősül a kötelezettségvállalás részéről történő módosításának.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 2006. január 1. és 2010. április 30. közötti nagykereskedelmi árazása, továbbá a független üzemanyag kereskedők, a kiskereskedelmi viszonteladók és a nagyfogyasztók felé az engedmény rendszerének alkalmazása során tanúsított magatartása tekintetében az eljáró versenytanács az eljárás megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított öt munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja el, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket szükség esetén meghallgatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.