Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/036-130/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Érbetegekért Belgyógyászati és Gyógytorna Kft. (Budapest) I. r. eljárás alá vont és a N & H Sonoplus Inc. (Seychelles Köztársaság) II. r. eljárás alá vont vállalkozás [mindkét eljárás alá vont vállalkozást Dr. Sz. A. P. és Dr. B. T. ügyvédek képviselik] ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban tartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a - N. L. (82515 Wofratshausen, Galen strasse 4., Németország) irányítására tekintettel egy vállalatcsoporthoz tartózó - Érbetegekért Belgyógyászati és Gyógytorna Kft. és a N & H Sonoplus Inc. 2008. szeptember 1. és 2011. január 1. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes kereskedelmi kommunikációkban a Sonomat 4000 elnevezésű termékről, illetőleg az azzal végzett kezelésről nem bizonyított módon, így jogi értelemben valótlanul olyan állítások szerepeltek, hogy azok alkalmasak betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére.

A Versenytanács kötelezi az Érbetegekért Belgyógyászati és Gyógytorna Kft.-t 1.000.000 Ft (egymillió forint) és a N & H Sonoplus Inc.-t 1.300.000. Ft. (egymillió-háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevéllel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.