Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/114-136/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hajdú & Menyhei Ügyvédi Iroda által képviselt Markgold Ingatlanforgalmazási Kft. (Budapest) - korábbi elnevezéssel Holiday Club Hungary Üdülésszervező Kft. - eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Markgold Ingatlanforgalmazási Kft. 2009-ben és 2010-ben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • üdülőingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések értékesítése során a fogyasztók számára valótlan tájékoztatást adott az elérhető árkedvezményekről,

  • a fogyasztók azonnali döntéshozatalra késztetése céljából valótlanul annak a látszatát keltette, hogy az adott üdülőhasználati szerződés az állítólagos árkedvezménnyel csak nagyon korlátozott ideig, az adott időpontban áll rendelkezésre, továbbá

  • a már meglévő üdülési jog továbbértékesítése kapcsán továbbértékesítésre vonatkozó ígéretet tett, annak érdekében, hogy a fogyasztókat újabb és/vagy értékesebb üdülési jog vásárlására késztesse,

megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában, mellékletének 7. pontjában, illetve 6. § (1) bekezdésének bg) pontjában foglaltakra.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételétől megtiltja a Markgold Ingatlanforgalmazási Kft. számára a jogsértő magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Markgold Ingatlanforgalmazási Kft.-t 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint összegű bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.