Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/047-274/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda (Budapest) és az Erős Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. (Budapest), a dr. W. L. ügyvéd (Budapest), valamint dr. D. M. ügyvéd (Budapest) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Bicske) eljárás alá vont vállalkozás ellen jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja , hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) 2009. január 1-je és 2011. december 31. között a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. § (1) bekezdésébe ütköző jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg azáltal, hogy a 7. § (2) bekezdés e) pontjával ellentétesen a teljesítmény arányos bónuszt, illetve annak stabil és dinamikus részét beszállítói számára indokolatlanul előírta, továbbá a 7. § (2) bekezdése f) pontjával ellentétesen egyoldalúan felszámította.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartás miatt az eljárás alá vont vállalkozással szemben 50.000.000.- (ötven-millió) Ft bírságot szab ki , amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t, hogy szüntesse meg a teljesítmény-arányos bónusz stabil része egészének, valamint a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részének a célforgalom el nem érése esetére történő alkalmazását a jelen határozat végrehajthatóságának tárgyévét követő naptári év első napjától kezdődően, vagy ha a jelen határozat végrehajthatóvá válása és következő naptári év kezdete között kevesebb mint 90 nap van hátra, akkor a jelen határozat végrehajthatóvá válásának tárgyévét követő naptári év április 1-jétől.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.