Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/068-071/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. R. ügyvéd (Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest) által képviselt HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. (Budapest) és a dr. F. I. az Alapítvány Kuratóriumának titkára által képviselt "A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért"! Társadalmi Alapítvány (Budapest) ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyban és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény 10. §-a (3) bekezdésének valószínűsíthető megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalásokat követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. PREVENTA termékeinek népszerűsítése során 2008. szeptember 1. és 2009. május 25. között a nyomtatott sajtóban, televíziós műsorokban, továbbá internetes honlapokon, beltéri hirdetéseken, szórólapokon és a termék csomagolásán az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény - 10. §-ának (4) bekezdése alapján irányadó - 10. § (3) bekezdésébe ütköző tájékoztatást adott, és magatartása egyidejűleg fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

A Versenytanács a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.-t 8.000.000 Ft (nyolcmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A Versenytanács jelen határozat kézhezvételét követő 8. nap elteltét követően megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.