Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/41/2017.
Iktatószám: Vj/41-1005/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

  • Wallacher Ügyvédi Iroda, az Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), a Vörös Ügyvédi Iroda, valamint a Staniszewski Ügyvédi Iroda által képviselt Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14), Bige Holding Kft. (5000 Szolnok, Tószegi út 51.), Nádudvari Agrokémiai Kft. (4181 Nádudvar, Kabai utca 60.), Péti Nitrokomplex Kft. (8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.), "Bige Holding Genezis" Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 1/A.), valamint NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Kórház utca 1/A.)
  • SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.), valamint a Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda által képviselt AGRIMPEX Terménykereskedelmi Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 166.),
  • Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) valamint a dr. Szántó Tibor Ügyvédi Iroda által képviselt Cargill Magyarország Zrt. (1087 Budapest, Hungária körút 30..),
  • Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.), valamint a Szabó Gergely Gábor Ügyvédi Iroda által képviselt Hőgyészi Agrokémiai Kft. (7192 Szakály, Bartók Béla u. 500.),
  • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Károlyi utca 12.), valamint az Imre Ügyvédi Iroda által képviselt KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., valamint a
  • Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5.) által képviselt RWA Magyarország Kft. (9141 Ikrény, Lesvár major)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – az eljárás alá vontak által kérelmezett nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 2009. június 1-jétől 2016. június 30-ig, az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009. július 1-jétől 2016. június 30-ig, a Bige Holding Kft. 2010 július 1-jétől 2016. június 30-ig, a Nádudvari Agrokémiai Kft. 2010 július 1-jétől 2016. június 30-ig, a Péti Nitrokomplex Kft. 2010 július 1-jétől 2016. június 30-ig, a „Bige Holding Genezis" Kft. 2009. július 1-jétől 2016. június 30-ig, a Cargill Magyarország Zrt. 2009. június 1-jétől 2016. június 30-ig, a Hőgyészi Agrokémiai Kft. 2009. június 1-jétől 2016. június 30-ig, és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 2010. július 1-jétől 2013. novemberig azzal, hogy az általuk kialakított stratégiai együttműködési rendszer keretében a beszerzési források közötti választás lehetőségének korlátozására, a vevők felosztására és az eladási árak meghatározására irányuló, a verseny korlátozását célzó, egységes és folyamatos jogsértést valósítottak meg, amivel megsértették a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt tényállás megvalósításával a Tpvt. 11. § (1) bekezdését, valamint az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése a), b) és c) pontjaiban foglalt tényállás megvalósításával az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdését.

II. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

  1. a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (a továbbiakban: Nitrogénművek), az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: NZRT-TRADE), a Bige Holding Kft., a Nádudvari Agrokémiai Kft., a Péti Nitrokomplex Kft., a „Bige Holding Genezis" Kft. eljárás alá vont, egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozásokkal szemben 11.056.317.000,- Ft, azaz tizenegymilliárd-ötvenhatmillió-háromszáztizenhétezer forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki akként, hogy őket egyetemlegesen kötelezi a velük szemben kiszabott bírság megfizetésére,
  2. a Cargill Magyarország Zrt.-vel szemben (a továbbiakban: Cargill) 1.945.920 000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-kilencszázhúszezerforint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, és
  3. a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-vel szemben (a továbbiakban: Hőgyészi) 1.138.567.000,- Ft, azaz egymilliárd-százharmincnyolcmillió-ötszázhatvanhétezer forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki ,amely összeget

az a) és b) pontban nevezett kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1]

Az eljáró versenytanács a Hőgyészinek az 1.138.567.000 ,-Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 24 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 48.367.000 ,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-háromszázhatvanhétezer forint, az ezt követő 23 havi részlet havi összege 47.400.000 ,- Ft, azaz negyvenhétmillió-négyszázezerforint, az első részletet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 23 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni a fenti versenyfelügyeleti bírságszámlára. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

III. A KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: KITE) esetében a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelme elfogadására tekintettel a bírság kiszabását mellőzi a Tpvt. 78/A. (2) bekezdés a) pontja alapján.

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi a Cargill Magyarország Zrt.-t, hogy az általa a jelen eljárásra tekintettel módosított[2] megfelelési programja működését továbbra is biztosítsa.
A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

V. Az eljáró versenytanács az eljárás során felmerült, összesen 57.149,- Ft eljárási költség megfizetésére a Tpvt. 62/B. § alapján a jogsértést megvalósító eljárás alá vontakat kötelezi egyetemlegesen. Ezen összeget a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az  AGRIMPEX Terménykereskedelmi Kft., az RWA Magyarország Kft., valamint a Tpvt. 11. § (2) bekezdés b) és f)  pontjába ütköző magatartás tekintetében a Ket. 31. § (1) i) pontja alapján.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[4] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a versenyfelügyeleti bírság számla adatai a következők: IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/tartalmak/fogyasztoknak/a_gvh_eljarasai/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok/birsagbefizetessel_kapcsolatos_adatok

[2] VJ/41-890/2017. számú beadvány

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[4] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar