Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/036/2016.
Iktatószám:
Vj/036-48/2016.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Vitári Ügyvédi Iroda és a dr. G. P. jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) eljárás alá vont vállalkozással szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  1. a 2015. november 26. és 2016. augusztus 24. közötti időszakban SMS kommunikációjával kártyás ügyfeleit megtévesztésre alkalmas módon tájékoztatta a kínált kiegészítő adatcsomag felhasználási idejéről, amely nem 1 hónap, hanem annál rövidebb lehetett, mivel az ügyfél számlázási ciklusának végéig volt felhasználható, amely magatartással megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bg) pontjában meghatározott tényállást, az áru előnyeivel kapcsolatos megtévesztésre alkalmas tájékoztatás révén, mellyel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott tilalmat;

  1. 2015. november 26. napjától kezdődően SMS kommunikációjában a lakossági számlás előfizetői elől elhallgatta a kínált kiegészítő adatcsomag felhasználási idejét, így azt, hogy az adatcsomag az ügyfél számlázási ciklusának végéig használható fel;

  1. 2015. december 21. és 2016. február 29. között SMS kommunikációjában a MyChat szolgáltatást használó kártyás ügyfelei elől elhallgatta, hogy az SMS tárgyát képező adatjegy megrendelése nem egyszeri, eseti jellegű, hanem megújuló, annak visszamondásáig szól,

amely b) és c) pontbeli magatartásokkal az Fttv. 7. § (5) bekezdése szerinti jelentős információ elhallgatásával és ezáltal a 7. § (1) bekezdése szerinti tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

  1. Az eljáró versenytanács a fenti b) pont szerinti magatartás vonatkozásában a jogsértés megállapításán túlmenően megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását és kötelezi a Telenor Magyarország Zrt.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 30 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy felhagyott a jogsértő gyakorlattal.

  1. Az eljáró versenytanács a fentiekben leírt jogsértés miatt kötelezi a Telenor Magyarország Zrt.-t 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Telenor Magyarország Zrt. jelen eljárás tárgyát képező, az I. pontban nem érintett magatartásai - így a Felfedező Magazin, mint kommunikációs eszköz; a szolgáltatás aktiválási időpontjával, valamint a kártyás előfizetők felé 2016. augusztus 25-től küldött kiegészítő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos SMS kommunikációk - nem voltak jogsértőek.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.