Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/12/2016.
Iktatószám:
Vj/12-105/2016.

Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.), valamint a Vörös Ügyvédi Iroda[2] által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást - követően meghozta az alábbi 

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2013 októberétől 2016. szeptember 30-ig fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes, havi díjas előfizetésekkel elérhető készülékek népszerűsítésére alkalmazott reklámjaiban megtévesztette a fogyasztókat a készülékek árával, ellenértékével kapcsolatban, mivel pusztán az ún. készülékárat jelenítette meg, de – bár ezen tétel is szükségszerűen a készülékek ellenértékének, árának a része – nem utalt arra, hogy a fizetendő havidíj készülékdíj részt is tartalmaz, illetve arra, hogy az mekkora.

II. Az eljáró versenytanács megállapította továbbá, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. tájékoztatási gyakorlata nem volt jogsértő azon csomagajánlatok (konstrukciók) esetében, amelyek – a konstrukció jellemzőinél fogva – nem tartalmaztak havi készülékdíjat, továbbá azok az eszközök sem voltak jogsértőek a vizsgált magatartás tekintetében, ahol a készülékdíj megnevezésre, illetve feltüntetésre került.

III. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács az I. pont szerint magatartásért 200.000.000 Ft (azaz kettőszázmillió forint) bírságot szab ki a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

IV. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható.

[2] A képviselő ügyvédek a Vj/12-69/2016. számú iratban csatolt meghatalmazásban az ügyben keletkezett iratok kézbesítését az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda címére (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) kérték.