Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/51/2014.
Iktatószám:
Vj/51-38/2014.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Illés Zoltán igazgatósági tag által képviselt Duna Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9022 Győr, Árpád út 93.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Duna Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2010. január 6. és 2013. március 13. között a Jogsit Nekem I. és Jogsit Nekem II. elnevezésű termékcsomagokkal kapcsolatos egyes  kereskedelmi kommunikációiban nem tüntette fel a termék lényeges jellemzőit, így azt, hogy a jogosítvány árának 50%-a, mint önerő megtakarításként szükséges, továbbá nem tüntette fel termékcsomagjainak megtakarítási és hitel jellegét, valamint nem hívta fel a fogyasztók figyelmét a további szerződéskötési kötelezettségükre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §-a szerinti minősítés, továbbá a www.jogsitnekem.hu honlapon és a szórólapokon megjelent kereskedelmi kommunikációk kapcsán a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 7. §-a szerinti minősítés vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.