Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865 
Ügyszám: VJ/19/2023. 
Iktatószám: VJ/19-32/2023.  

Betekinthető változat


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (1037 Budapest, Rádl árok 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/19/2023. számú eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság eljárás alá vont vállalkozás 2023. február 13. és 2023. július 19. között közzétett, a jelen határozat IV.1. pontjában szereplő kereskedelmi kommunikációi közzétételével megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállást és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács erre tekintettel a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaságot 90.000.000,- Ft, azaz kilencvenmillió forint  versenyfelügyeleti bírság egyösszegű megfizetésére kötelezi, amely összeget az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.