Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/34/2022.
Iktatószám: VJ/34-121/2022.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos u. 66., cégkapu azonosító: 19226680) által képviselt CUP Revolution Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Törökkő u. 3.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a CUP Revolution Szolgáltató Kft. repohár rendszerére vonatkozó, 2021. augusztus 5-től 2023. júniusig folytatott,  környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó („újrahasználható/újrahasznosítható”, „hulladék csökkentés” és „fenntarthatóság/körforgás /környezetbarát működés” kategóriákba sorolható) állításokat[1] tartalmazó kommunikációjával[2] megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontjában foglaltakat, ezáltal megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt figyelmezteti az eljárás alá vont vállalkozást és arra kötelezi, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, megfelelési programot és kezdje meg működtetését.  

Az eljáró versenytanács az általános megfelelési intézkedéseken túl (a megfelelési intézkedéseken, programon belül) azt is előírja a fenti magatartáshoz kapcsolódva, hogy az eljárás alá vont a jelen határozat átvételét követő 90 napon belül

  • vizsgálja felül az általa (aktuálisan) alkalmazott összes kommunikációs eszközt a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó állításokra tekintettel a jelen határozatban ismertetett alapelvek alapján, valamint
  • alakítson ki olyan programot[3], amelynek keretében – a környezettudatos, tájékozott fogyasztói döntések támogatása és az érintett piac, azon belül saját termékei transzparenciájának elősegítése érdekében – aktívan támogatja, illetve szükség szerint kezdeményezi a fogyasztók repohár rendszerekkel kapcsolatos, előzetes (szükségszerű, a szokásosnál nagyobb fogyasztói tájékozódási kötelezettséggel nem járó) tájékoztatását, a tájékoztatások fejlesztését, ideértve az értékesítési helyzetben, vásárláskor történő tájékoztatásokat, valamint az ezeket megelőző kommunikációt.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül (hitelesen, részletesen dokumentálva) igazolja megfelelési programjának működését, a fentiek megvalósítását, illetve megkezdését.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti az Fttv. 8. §-a alapján értékelt magatartás tekintetében.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Más megnevezéssel: zöld vagy környezetre ható állítások.

[2] Lásd a jelen határozat IV.2. és V. pontja szerinti állításokat.

[3] Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont kötelezettségvállalási nyilatkozatában, a VJ/34-110/2022. számú iratban részletesen ismertetett megfelelési törekvések (a kötelezettségvállalás nyilatkozat szerinti 1. és 3. vállalások) megvalósítása a program (azaz az előírt kötelezettség) megfelelő végrehajtását jelentheti, azonban a program (mint a jelen határozatban előírt kötelezettség) másként (az alapvető megfontolásokat nem érintő kisebb módosításokkal, eltérésekkel) is megvalósítható a leírt elvek mentén. Lásd a jelen határozat IX. pontját is.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar