Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/105/2012.
Iktatószám : Vj/105-36/ 2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. T. T. ügyvéd (Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, levelezési cím: 6722 Szeged, Béke u. 5/A.) által képviselt EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az EsoTV Magyarország Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott 2012. II. félévében az EZO.TV című műsorral kapcsolatban azáltal, hogy

  • megsértette a szakmai gondosság követelményét,

    • a nem várt díj ellenében történő várakozást, illetve

    • a kiválasztott jóstól eltérő személyhez történő, nem kívánt kapcsolást

    • is lehetővé tévő betelefonálási rendszerével,

  • agresszíven ösztönözte betelefonálásra a fogyasztókat.

Az eljáró versenytanács az EsoTV Magyarország Kft.-t 13.500.000 Ft (tizenhárommillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.