Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/108/2012.
Iktatószám: Vj/108-56/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. P. A. és dr. Sz. I.) és a dr. P. Zs. vezető jogtanácsos által képviselt TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (Hajdúszoboszló) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács - a jelen versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetésével - kötelezi a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont) az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére.

 • A)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a továbbiakban is gondoskodik arról, hogy az eljárás alá vontnál hatályban maradjon a - 2012. július 26-án a 20/2012. számú igazgatósági határozattal bevezetett - Management System Guideline elnevezésű dokumentum, amely többek között a tisztességes kereskedelmi gyakorlatra és kommunikációra, illetve a megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatok elkerülésére vonatkozó szabályokat, valamint az alapelveket rögzíti.

 • B)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókkal kapcsolatba kerülő telefonos és személyes ügyfélszolgálati munkavállalóit, valamint az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók közvetlen felkeresésével és tájékoztatásával újonnan megbízott ügynököket a munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony kezdetétől számított három hónapon belül, a jelen végzés kézhezvételekor már munkaviszonyban álló munkavállalóit, illetve az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók közvetlen felkeresésével és tájékoztatásával kapcsolatos megbízást már teljesítő ügynököket 2013. december 31-ig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény és az egyéb, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, jellemzően megtévesztésre alkalmas kereskedelmi gyakorlatok elleni védelmet szolgálni hivatott rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok (így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) tartalmáról és a kapcsolódó jogalkalmazói gyakorlatról oktatásban részesíti és az oktatásban részt vetteket az oktatáson elhangzottakról vizsgáztatja.
  Az eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy 2013. december 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak a végzés kézhezvételekor már munkaviszonyban álló munkavállalói, illetve az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók közvetlen felkeresésével és tájékoztatásával kapcsolatos megbízást már teljesítő ügynökök oktatásának és vizsgáztatásának megtörténtét, illetőleg az e körbe nem tartozó személyek jövőbeni oktatását és vizsgáztatását biztosító intézkedések meghozatalát.

 • C)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül megfelelő társasági szabályozási eszközzel bevezeti és hatályban tartja azon Magyarországra adaptált rendelkezéseket, amelyek az eljárás alá vont anyavállalatánál, az Eni S.p.A.-nál vannak hatályban az ügynökökkel kötendő szerződéses feltételekkel kapcsolatban.
  Az eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy a vonatkozó társasági szabályozási eszközt a jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére.

 • D)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül a földgáz egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igénybejelentésre szolgáló dokumentum, illetve a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. részére - az egyetemes szolgáltatásban történő földgázellátás érdekében a kereskedőváltás során - a fogyasztó képviseletében történő eljárást lehetővé tevő meghatalmazás fogyasztó általi aláírását megelőzően az egyetemes szolgáltatási körben szolgáltatót váltani és ennek keretében a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel szerződni kívánó fogyasztó rendelkezésére bocsátja

  • azt az írásbeli tájékoztatót, amely információt nyújt a fogyasztó részére a szolgáltató-váltás folyamatáról, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony lényeges elemeiről, továbbá azon elérhetőségekről, amelyeken a fogyasztó bármilyen kérdése esetén tájékozódhat a szolgáltató-váltás folyamatáról, illetve az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyról,

  • az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó - aktuálisan hatályos - szerződési feltételeket.

 • Az eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy 2013. december 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy a fogyasztók írásbeli tájékoztatásának megvalósulásához, illetőleg az e megvalósulás ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket meghozta.

 • E)

  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időponttól kezdődően a szolgáltató-váltás lebonyolítása érdekében akkor jár el az egyetemes szolgáltatási körben szolgáltatót váltani és ennek keretében a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel szerződni kívánó fogyasztó szolgáltatójánál, valamint a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. részére - az egyetemes szolgáltatásban történő földgázellátás érdekében a kereskedőváltás során a fogyasztó képviseletében történő eljárást lehetővé tevő, a fogyasztó által - adott meghatalmazás akkor lép hatályba, ha az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződést a fogyasztó a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel írásban megkötötte.
  Az eljárás alá vont vállalja, hogy 2013. december 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy fentiek megvalósulásához szükséges intézkedéseket meghozta.
  Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül kérelmezi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyását az általa alkalmazott egyetemes szolgáltatási szerződési feltételek oly módon történő módosítása érdekében, hogy az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálybalépésének feltételeként a korábbi szolgáltatóval kötött szerződés megszűnése, a hatálybalépés időpontjaként a korábbi szerződés megszűnésének időpontja kerüljön meghatározásra.
  Az eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy 2013. december 31-ig igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy az általa alkalmazott egyetemes szolgáltatási szerződési feltételek módosítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtotta kérelmét, valamint hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kérelem tárgyában hozott döntését 5 munkanapon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.