Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-122-183/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sz. L. jogtanácsos (Kecskemét) és B. S. ügyvezető (Sopron) által képviselt Weltimmo S.r.o (Komárno, Szlovákia) I. r. és az ugyancsak dr. Sz. L. jogtanácsos (Kecskemét) és B. S. (Sopron) által képviselt Experient Enterteiment Ltd. (Mahe, Seychelles) II. r. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Weltimmo S.r.o az általa 2010. május 30. és 2010. szeptember 26. között, illetőleg az Experient Enterteiment Ltd. az általa 2009. augusztus 14. és 2010. május 29., illetve 2010. szeptember 27. és 2011. július 31. között üzemeltetett www.ingatlandepo.com , www.ingatlanbazar.com és www.ingatlanbazar.net internetes oldalak működtetésekor a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor

  • figyelmen kívül hagyták a szolgáltatásukkal kapcsolatban megfogalmazódott fogyasztói panaszokat,

  • kereskedelmi gyakorlatuk kapcsán figyelmen kívül hagyták a honlapokat 2009. augusztus 14. előtt üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek egyes pontjainak érvénytelenségét kimondó bírósági ítéletet,

  • a honlapokon hirdető személyekkel kapcsolatot felvenni szándékozó fogyasztókat megtévesztésre alkalmas módon tájékoztatták egyes, a honlapokon szereplő ingatlanok hirdetéseinek aktualitásáról,

  • a honlapokon hirdető fogyasztók előtt elhallgatták a velük a hirdetéssel összefüggésben kapcsolatot felvenni szándékozó személy regisztrációs kötelezettségét,

  • agresszív kereskedelmi gyakorlat tanúsításával törekedtek a fogyasztókat rávenni a velük szemben a honlapokon elhelyezett hirdetések kapcsán támasztott követelések teljesítésére.

A Versenytanács megtiltja a Weltimmo S.r.o és az Experient Enterteiment Ltd. részére a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a határozat kézhezvételét követően.

A Versenytanács kötelezi a Weltimmo S.r.o-t és az Experient Enterteiment Ltd.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a jelen határozat rendelkező részének a jogsértést megállapító, a bírság összegét és a jövőre vonatkozó eltiltást tartalmazó, valamint a jogorvoslati kitanítást tartalmazó részét teljes terjedelemben, kommentár nélkül egy-egy alkalommal jelentessék meg a Magyar Nemzet és a Népszabadság című napilapokban, legalább 10 x 10 cm méretű hirdetésben.

A Versenytanács kötelezi az Experient Enterteiment Ltd.-t 4.500.000.- Ft (azaz Négymillióötszázezer forint), a Weltimmo S.r.o-t 1.100.000.Ft (azaz Egymillióegyszázezerforint) bírság megfizetésére.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, amely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.