Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-24/2006/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a KHD-Invest Befektető, Beruházó és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Hód-Mezőgazda Zrt. - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a Hód-Mezőgazda Zrt. részvényeinek megvásárlására 2006. augusztus 5. napján kötött Részvény Adásvételi Szerződéshez. Ezért vele szemben 10.000.000.- (Tízmillió) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

 • 2)

  A Versenytanács engedélyezi az eljárás alá vont vállalkozás által az 1) pont szerinti Részvény Adásvételi Szerződéssel megvalósított összefonódást.

 • 3)

  A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül fizessen meg 2.000.000.- (Kettőmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú eljárási díj bevételi számlájára.

 • 4)

  E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat iránya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (3) bekezdés és 70. § (1) bekezdés együttes alkalmazásával 2006. március 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a KHD-Invest Befektető, Beruházó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: KHD-Invest) elmulasztott-e engedélyt kérni ahhoz a 2004. augusztus 5-én létrejött Részvény Adásvételi Szerződéshez (a továbbiakban: Szerződés), mellyel megvásárolta a Hód-Mezőgazda Zrt. részvényei 100 százalékát.

II.

Az összefonódás résztvevői

A KHD-Invest

 • 2.

  A KHD-Investet 2004. június 2-án alapította
  - az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Axiál Kft.);
  - a Trigó-Fix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Trigó-Fix Kft.);
  - a Délity Bútoripari és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Délity Zrt.); egyaránt 33,33 százalékos szavazati jogok mellett.

 • 3.

  A KHD-Invest 2004. június 14-én nyújtotta be ajánlatát az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) által a Hód-Mezőgazda Zrt. részvényeinek értékesítésére kiírt pályázatra. Az ÁPV Rt. 427/2004. (VII. 22.) IG. sz. határozatával a KHD-Investet a pályázat nyertesének nyilvánította, és megkötötte vele az 1) pont szerinti Szerződést.

A KHD-Invest tulajdonosai

 • 4.

  Az Axiál Kft. és az általa, valamint magánszemély tulajdonosai által irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Axiál-csoport) meghatározó tevékenysége a mezőgazdasági gépek értékesítése és szervizelése, mely tevékenységek magyarországi forgalmából 30 százalék körüli mértékben részesedik.

 • 5.

  Az Axiál-csoport egyes tagjai állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkoznak, részesedésük a magyarországi forgalomból azonban egyetlen termék esetében sem éri el az 1 százalékot.

 • 6.

  Az Axiál Kft. 2003. évi nettó árbevétele 32,2 milliárd forint volt.

 • 7.

  A Trigó-Fix Kft. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Trigó-Fix-csoport) tevékenységi köre mezőgazdasági termékek nagykereskedelmére és integrációs szolgáltatások nyújtására terjed ki. Részesedése egyetlen termék, illetve szolgáltatás esetében sem haladja meg a magyarországi forgalom 5 százalékát.

 • 8.

  A Trigó-Fix Kft. 2003. évben 5,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 9.

  A Délity Zrt. lakossági- és irodabútorok gyártásával foglalkozik. 2003. évi nettó árbevétele 1,9 milliárd forint volt, más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

A Hód-Mezőgazda Zrt.

 • 10.

  A Hód-Mezőgazda Zrt. több, mint 7500 hektáron gazdálkodva Délkelet-Magyarország meghatározó mezőgazdasági nagyüzeme. Növénytermesztésben részben a saját állatállomány tömegtakarmány szükségletét biztosítják a tej- és hústermeléshez, illetve kiemelkedő jelentőségű a gabona és kukorica vetőmagtermelés. A vállalkozás integrációs szolgáltatásokat is nyújt, mely magában foglalja a vetőmag, műtrágya és növényvédőszer biztosítását, a szaktanácsadást, valamint a termék értékesítését. Részesedése az egyes termékek magyarországi forgalmából 1-2 százalék körüli, az integrátori szolgáltatás tekintetében pedig néhány tized százalék (de telephelyének 50 km sugarú környezetében - ahol a szolgáltatást nyújtja - sem éri el az 5 százalékot).

 • 11.

  A Hód-Mezőgazda Zrt. többségi üzletrésztulajdonosa a Gépjárműteszt Kft-nek, amely gépjárművek műszaki vizsgáztatását végzi.

 • 12.

  A Hód-Mezőgazda Zrt. és a Gépjárműteszt Kft. (a továbbiakban együtt: Hód-csoport) 2003. évi együttes nettó árbevétele 5,4 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

Az alkalmazandó jogszabály

 • 13.

  A Tpvt-t módosító 2005. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 2005. november 1-jei hatálybalépését megelőzően létre jött összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt 2006. március 6-án indult eljárás, ezért a Versenytanácsnak elsőként abban kellett döntenie, hogy az összefonódás létrejöttekor, vagy az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket alkalmazza-e. A Versenytanács kiindulva abból, hogy az Mtv. 61. § (6) bekezdése szerint, annak az összefonódások engedélyezésére vonatkozó 1., valamint 4-9. § rendelkezéseit csak a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni a Tpvt-nek az Mtv. által beiktatott rendelkezéseit alkalmazta. Azzal a megszorítással azonban, ha a vizsgált tranzakció a megvalósulásának időpontjában hatályos rendelkezések alapján nem minősült a Tpvt. 23. § szerinti összefonódásnak, vagy nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, akkor - engedélykérési kötelezettség hiányában - az eljárást meg kell szüntetni.

 • 14.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács az engedélykérési kötelezettség fennállásának feltételeit az összefonódás megvalósulásakor és a jelen eljárás megindításakor érvényes rendelkezések szerint is vizsgálta.

Az összefonódásnak minősülés

 • 15.

  Az összefonódás megvalósulásának és a jelen eljárás megindításának időpontjában egyaránt érvényben voltak a Tpvt. alábbi rendelkezései
  - A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független másik vállalkozás felett.
  - A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel rendelkezik.
  - A Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján közvetett irányítással rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás irányít vagy vállalkozások közösen irányítanak.

 • 16.

  Az 1) pont szerinti üzletrész vásárlással a KHD-Invest egyedüli közvetlen irányítást szerzett a Hód-Mezőgazda Zrt. felett, ami az előzőek alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az 1) pont szerinti üzletrészvásárlás egyben az Axiál Kft., a Trigó-Fix Kft. és a Délity Zrt. közös közvetett irányításszerzéseként is vállalkozások összefonódásának minősül.

A küszöbértékek

Az összefonódás időpontjában hatályos rendelkezések

 • 17.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkével együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

 • 18.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a Délity Zrt., valamint az Axiál-, a Trigó-Fix- és a Hód-csoport tagjai) 2003. évi - a Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül a Hód-csoport tagjaié az ötszázmillió forintot, ezért a vizsgált összefonódáshoz - az annak megvalósításakor érvényes a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére lett volna szükség.

A jelenleg hatályos rendelkezések

 • 19.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport [26. § (5) bekezdés], valamint az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább két olyan vállalkozás-csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van.

 • 20.

  A Tpvt. 26. § értelmében
  (1) Érintett vállalkozások az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások.
  (2) Közvetlen résztvevők azok, akik között az összefonódás létrejön.
  (3) Közvetett résztvevőknek minősülnek azon vállalkozáscsoport [15. § (2) bekezdés] további tagjai, amelybe a közvetlen résztvevő tartozik.
  (4) A közvetett résztvevők körének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek az irányítási joga az összefonódás következtében megszűnik.
  (5) Érintett vállalkozáscsoport a (2) bekezdés szerinti valamely közvetlen résztvevő és az ahhoz a (3) és (4) bekezdés szerint kapcsolódó közvetett résztvevők együttese.

 • 21.

  Az előzőek alapján az összefonódás közvetlen résztvevőjének minősül
  - a közvetlen egyedüli irányítást szerző KHD-Invest;
  - a közvetett közös irányítást szerző: Axiál Kft., Trigó-Fix Kft. és Délity Zrt., valamint
  - az irányítás(uk) alá kerülő Hód-Mezőgazda Kft. mire tekintettel a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti érintett vállalkozás-csoportnak
  - a KHD-Invest;
  - az Axiál-csoport;
  - a Trigó-Fix csoport;
  - a Délity Zrt., valamint
  - a Hód-csoport
  minősül.

 • 22.

  A 21) pont szerinti vállalkozás-csoportok együttes 2003. évi nettó árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, ezen belül több, mint kettőé az 500 millió forintot, ezért a vizsgált összefonódáshoz az eljárás megindításakor hatályos rendelkezések szerint is szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A törvénysértés megállapítása

 • 23.

  A Tpvt. 28. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz a közvetlen irányítás megszerzője (adott esetben a KHD-Invest) köteles engedélyt kérni.

 • 24.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács az engedélykérés elmulasztása miatt a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján a KHD-Investtel szemben a törvénysértést megállapította.

IV.

A bírság

 • 25.

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint bírság szabható ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti, melynek összegét a (2) bekezdés szerint az eset összes körülményeire tekintettel kell meghatározni. A Tpvt. 79. § alapján a 24. § szerinti engedély elmulasztása esetén a birság összege legfeljebb napi ötvenezer forint.

 • 26.

  A Versenytanács gyakorlata szerint a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a késedelem időtartama: a benyújtási határidő és az eljárás megindításának időpontja között eltelt napok száma. Az adott esetben a kérelem benyújtásának határideje - a Tpvt. 28. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését követő harmincadik nap, vagyis 2004. szeptember 4. - és a versenyfelügyeleti eljárás megindítása (2006. március 6.) között 542 nap telt el. Ezért a kiszabható bírság legfeljebb huszonhétmillióháromszázötvenezer forint. E határon belül a bírság összegének megállapításakor a Versenytanács jelentős enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy a részvényvásárlásra az ÁPV Rt. által bonyolított privatizáció keretében került sor, így kizárható volt a KHD-Invest részéről az engedélykérés tudatos elmulasztása.

V.

Az engedélyezés

 • 27.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján indított eljárásban a Versenytanács a vállalkozások összefonódását engedélyezheti.

 • 28.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 29.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  29.1. Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán legalább két, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése, miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet, vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  29.2. Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás-csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozás-csoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, árdiszkrimináció).

  29.3. A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás-csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás-csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  29.4. Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás-csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b. pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 30.

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok közül a Hód-csoport és a Trigó-Fix-csoport azonos tevékenysége az integrátori szolgáltatás. Együttes piaci részesedésük azonban - akár Magyarország egész területét, akár a Hód-csoport működési körzetét tekintjük érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - meg sem közelíti azt a mértéket (20 százalék), ami a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata szerint horizontális összefüggésben versenyaggályokra alapot adhatna.

 • 31.

  Mezőgazdasági termékek értékesítésével a Hód-csoport mellett a Trigó-Fix- és az Axiál-csoport is foglalkozik. Együttes részesedésük azonban valamennyi általuk értékesített áru (mint lehetséges legszűkebb árupiacok: Tpvt. 14. § (2) bekezdés) esetében Magyarországon (mint érintett földrajzi piacon) olyan minimális (legfeljebb 5 százalék), ami kizárja káros horizontális versenyhatások jelentkezését.

 • 32.

  Vertikális összefüggésben a Hód-csoport lehetséges (és csekély mértékben tényleges) vásárlója az Axiál-csoport által forgalmazott mezőgazdasági gépeknek. Az Axiál-csoportnak (mint eladónak a 30 százalék körüli piaci részesedése meghaladja azt a mértéket (25 százalék), amely felett nem zárható ki a 28.2 pont szerinti versenyprobléma jelentkezése. A Versenytanács álláspontja szerint azonban nem lehet eltekinteni attól, hogy az Axiál Kft. nem egyedüli (közvetett) irányítója a Hód-csoportnak, amiből következőleg
  a) egyrészt a Hód-csoport a Tpvt. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az összefonódást követően sem vált az Axiál-csoport részévé, így esetleges közös versenyt korlátozó magatartásuk a Tpvt. 11. § alá esne;
  b) másrészt (és ez még lényegesebb) az esetleges versenyt korlátozó magatartásuk nagy valószínűséggel sértené a Hód-csoport másik két (közvetett irányítójának) gazdasági érdekeit.

 • 33.

  Az előzőekre tekintettel - továbbá figyelembevéve a Hód-csoport alacsony piaci részesedéseit is - a Versenytanács a vertikális versenyproblémát nem ítélte olyan súlyúnak, ami alapot adna az összefonódás megtiltására.

 • 34.

  Káros portfolió-, illetve konglomerátum hatások szintén nem voltak megállapíthatók.

 • 35.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatában az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

VI.

Az eljárási díj

 • 36.

  A Tpvt. 62. § (2) bekezdése szerint, ha a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásával a vállalkozások összefonódását engedélyezi, egyúttal kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást az eljárási díj megfizetésére.

 • 37.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 38.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által a Tpvt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott 1/2003. számú közleményből (a továbbiakban: Közlemény) indul ki.

 • 39.

  A horizontális hatással összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (14.ii.a. pont), ami a jelen esetben egyetlen érintett piac esetében sem áll fenn.

 • 40.

  A vertikális hatás esetén a Közlemény 14.ii.b. pontja értelmében akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan, az összefonódásban érintett bármely két vállalkozás-csoportot (mint vevőt és eladót) összekötő érintett piac, amelyen akár az eladó, akár a vevő vállalkozás-csoport egyedüli piaci részesedése meghaladja a 25 százalékot. A mezőgazdasági gépértékesítés piaca tekintetében - melyen a Hód-csoport, mint vevő van jelen - az Axiál-csoportnak (mint eladónak) a részesedése a magyarországi forgalomból meghaladja a 25 százalékot. A Versenytanács álláspontja szerint azonban közös irányítás szerzés esetén a Közlemény 14.ii.b. pontja csak akkor alkalmazható, ha a közös irányítást megszerző vállalkozás-csoportok közül együttesen több, mint 50 százaléknyi szavazati joggal (vagy azzal azonos hatású együttes döntési joggal) rendelkeznek azok, amelyek a vertikális hatással érintett piac azonos (adott esetben eladói) oldalán jelen vannak. Ennek hiányában ugyanis a vertikális kapcsolaton alapuló, 29.2. pont szerinti versenyt korlátozó stratégiák alkalmazását, az azokban nem feltétlenül érdekelt (és együttesen többségben levő) többi vállalkozás-csoport megakadályozhatja (lásd még 32.b. pont).

 • 41.

  Az adott esetben a közös irányítást megszerző további két vállalkozás-csoport (a Trigo-Fix-csoport és a Délity Zrt.) nem végez mezőgazdasági gépértékesítést. Ezért a Versenytanács az összefonódás esetében alkalmazhatónak ítélte a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mire tekintettel a KHD-Investet kettőmillió forint eljárási díj megfizetésére kötelezte.

Jogorvoslat

 • 42.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 24..