Vj-95/2004/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hungarian Telephone And Cable Corp. (USA) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács engedélyezi, hogy a Hungarian Telephone And Cable Corp. irányítást szerezzen a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. felett. A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Hungarian Telephone And Cable Corp. (a továbbiakban "HTCC"), mint kérelmező, a Hungarotel Távközlési Rt. ( a továbbiakban: "Hungarotel"), a KPN Telecom B.V. , valamint a Pansource B.V., mint a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt. ( a továbbiakban: "PanTel"), mint kérelmezett többségi részvényese a 2004. május 04. napján megkötött Keretszerződés értelmében a HTCC közvetlenül, illetve a 99,9%-ban a tulajdonát képező Hungarotel Rt-n keresztül közvetett módon irányítást szerez a PanTel, és leányvállalatai felett. A Keretszerződés alapján az irányításszerzés első lépéseként a HTCC, illetőleg a Hungarotel (a továbbiakban együtt: "HTCC-csoport") irányítást szerez a PanTel felett, az erről szóló Részvényesi/Irányítási Megállapodás alapján. A következőkben a PanTel átruházza, illetve természetbeni hozzájárulásként átadja az eszközeit a Pantel 100%-os tulajdonában lévő Novacom Távközlési Kft-nek. Az irányításszerzés utolsó fázisában a HTCC-csoport közvetlen irányítást szerez a Novacom Távközlési Rt., valamint a PanTel valamennyi leányvállalata felett.

 • 2.

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2004. június 3. napján benyújtott kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján - mint vállalkozások összefonódásához - az 1. pontban hivatkozott megállapodás jóváhagyását kérte.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 3.

  A HTCC az Egyesült Államokban, Delaware államban bejegyzett részvénytársaság, amelynek tevékenységi körébe a magyarországi elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása tartozik. A HTCC e tevékenységét a 99,9%-ban tulajdonát képező Hungarotel Rt-n keresztül gyakorolja. Az összefonódásban érintett, a kérelmező HTCC leányvállalata, a Hungarotel korábbi koncessziós joga alapján, Magyarországon öt számozási körzetben (a továbbiakban: "Szolgáltatási terület") nyújt távközlési szolgáltatást. A HTCC 2003. évi árbevétele 723 millió forint, míg a HTCC-csoport árbevétele mintegy 15,5 milliárd forintot volt.

 • 4.

  A PanTel Magyarországon országos alternatív elektronikus hírközlési szolgáltatóként 1999 óta nyújt adatátviteli és Internet, valamint VoIP szolgáltatásokat üzleti előfizetők számára. Országos optikai gerinchálózattal rendelkezik, emellett összekapcsolást létesített számos európai várossal, amelynek révén hálózata alkalmas nemzetközi bérelt vonalas és Internet szolgáltatásokra is. A kérelmezett vállalkozás Magyarországon irányítási joggal rendelkezik a PanTel Technocom Távközlési Szolgáltató Kft., valamint a Novacom Távközlési Rt. felett. A PanTel 2003. évi nettó árbevétele mintegy 24, 4 milliárd forint volt,

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 5.

  A HTCC irányítás szerzése a PanTel vállalkozásban a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 6.

  Az összefonódással érintett vállalkozások - figyelemmel a Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő PanTel az ötszázmillió forintot, így a kérelmezett összefonódás engedélyezéséhez - a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 7.

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 8.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely ( akár közvetlen, akár közvetett ) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének 1/2003. sz. közleményében ( a továbbiakban : Közlemény ) foglaltak szerint.

 • 9.

  A jelen eljárás tárgyát képező összefonódással kapcsolatosan az érintett szolgáltatási piac az elektronikus hírközlési szolgáltatáson belül a távközlési szolgáltatások piaca. Ezen belül a hangátviteli szolgáltatások, az üzleti adatkommunikációs szolgáltatások, az Internet szolgáltatások, az összekapcsolási szolgáltatások, valamint a távközlési infrastruktúra szolgáltatások, mint piaci szegmensek különíthetők el egymástól.

 • 10.

  Az érintett földrajzi piacként a hangátviteli, keskenysávú Internet, távközlési infrastruktúra, valamint üzleti adatkommunikációs piacon Magyarország területe, míg az összekapcsolási piacon a híváskezdeményezési és hívásvégződtetési tevékenység, továbbá a szélessávú Internet tekintetében a Hungarotel Szolgáltatási területe határozható meg.

 • 11.

  A horizontális versenyhatások értékelésénél a Versenytanács rámutat, hogy a két közvetlen résztvevő vállalkozás ( a PanTel és a Hungarotel) egymást horizontális átfedő tevékenységei esetében is, a Hungarotel jellemzően a Szolgáltatási területen, míg a PanTel jellemzően azon kívül folytatja szolgáltatásának jelentős hányadát. Az a tény, hogy a két vállalkozás működési területe eltér, megerősíti azt, hogy a jelen összefonódás lényege elsősorban a vertikális és portfólió-növelő hatásában rejlik. Egyrészről a Hunagarotel olyan vállalkozással fonódik össze, amely képes a nagyobb üzleti előfizetők számára saját kapcsolat kiépítésével kedvező ajánlatokat nyújtani, ám ugyanakkor a PanTel-en kívül más alternatív szolgáltatók is jelen vannak, illetőleg be tudnak lépni a piac e szegmensére. A kérelmező csoport és a kérelmezett együttes 2003. évi piaci részesedése nem haladja meg azt a mértéket, ami alapot adhatna káros horizontális versenyhatások valószínűsítésére.

 • 12.

  A versenytanács az összefonódás vertikális, portfolió és konglomerátum hatását az összefonódás megvalósulása esetén kialakuló piaci részesedések alapján a szükséges feltételeknek megfelelőnek találta. Ennek alapján a kérelmezett ügylet esetében ezek káros hatásával jelenleg nem, a későbbiekben sokkal inkább annak pozitív versenyhatásával kell számolni.
  Ez utóbbi oka egyrészről, hogy a Hungarotel az országos hálózathoz való hozzáférés miatt olyan piacokon is megjelenhet, ahol eddig nem volt jelen, amely által erősödhet az országos szintű verseny a távközlési szolgáltatók között. Másrészről a Hungarotel a PanTel infrastruktúráját saját kiskereskedelmi portfóliójával egyesítve széles termékskálával rendelkező vállalkozásként jelenhet meg a magyarországi piacon.

 • 13.

  Mindezekre tekintettel a versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 14.

  A versenytanács jelen eljárásában figyelembe vette, és alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a versenyhatósági érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így a továbbiakban az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 16.

  Tekintettel arra, hogy az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. július 7.