Vj-84/2004/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Siemens AG (Németország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Trench Electric Holding B.V. (Hollandia ) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács engedélyezi, hogy a Siemens AG irányítást szerezzen a Trench Electric Holding B.V. felett.
A jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Siemens AG (a továbbiakban kérelmező) a 2004. április 28. napján megkötött adásvételi szerződés szerint megvásárolja a Trench Electric Holding B.V. 100%-os tulajdoni részesedését. A megállapodás értelmében az adásvételi szerződés létrejöttének, illetőleg hatályba lépésének tervezett időpontja - a vonatkozó hatósági jóváhagyásoktól függően - 2004. június 30. napja.

 • 2)

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2004. május 19. napján benyújtott kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján - mint vállalkozások összefonódásához - az 1. pontban hivatkozott megállapodás jóváhagyását kérte.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 3)

  A Siemens AG nyilvánosan működő részvénytársaság, a cégcsoportba tartozó vállalkozások felett közvetlen, illetve közvetett irányítást gyakorol. A cégcsoport összefonódással érintett tevékenységi körébe a villamos energia átviteléhez és elosztásához szükséges berendezések gyártása, a kapcsolódó rendszerintegrátori tevékenység, és szolgáltatásokat nyújtása tartozik.
  A Siemens cégcsoportnak a villamos energia átvitel és elosztás területéhez kapcsolódó, Magyarországon értékesített termékeinek köre eltér a kérelmezett vállalkozás által forgalmazott termékektől.

 • 4)

  A Trench cégcsoport a villamos energia átviteléhez és elosztásához szükséges berendezések gyártására specializálódott világméretű vállalkozás.
  A kérelmezett vállalkozásnak magyarországi leányvállalata nincs, Magyarországon a villamos energia átvitelhez és az elosztáshoz szükséges berendezésekbe beépítésre kerülő egyes alkatrészeket (fojtótekercseket, perselyeket, mérőtranszformátorokat) forgalmaz.

 • 5)

  Az irányítást szerző kérelmező magyarországi vállalkozásainak 2003. évi együttes nettó árbevétele 66,7 milliárd forint volt, míg a kérelmezett vállalkozás Magyarországon 671 millió Ft árbevételt ért el.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 6)

  A Trench Electric Holding B.V. részvényesi többségének a Siemens AG általi megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7)

  Az összefonódással érintett vállalkozások - figyelemmel a Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Trench Electric Holding B.V. 2003. évi magyarországi értékesítésből származó árbevétele az ötszázmillió forintot, így a kérelmezett összefonódás engedélyezéséhez - a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 8)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 9)

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely ( akár közvetlen, akár közvetett ) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének 1/2003. sz. közleményében ( a továbbiakban : Közlemény ) foglaltak szerint.

 • 10)

  A Siemens irányítása alá kerülő Trench cégcsoport Magyarországon értékesített termékeinek piaci részaránya nem jelentős, a piaci versenyben nagyobb részaránnyal rendelkező versenytársak is vannak. A horizontális versenyhatások értékelésénél megállapítható volt, hogy a Siemens a kérelmezett vállalkozás által Magyarországon forgalmazott termékek piacán nem folytat értékesítési tevékenységet, az összefonódásban résztvevők között nincs tevékenységbeli átfedés.

 • 11)

  A versenytanács az összefonódás vertikális, portfolió és konglomerátum hatását az összefonódás megvalósulása esetén kialakuló piaci részesedések alapján a szükséges feltételeknek megfelelőnek találta, így akként ítélte meg, hogy a kérelmezett ügylet esetében ezek káros hatásával jelenleg nem kell számolni.

 • 12)

  Mindezekre tekintettel a versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 13)

  A versenytanács jelen eljárásában figyelembe vette, és alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a versenyhatósági érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 14)

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így a továbbiakban az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 15)

  Tekintettel arra, hogy az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. június 29.