Vj-37/2004/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Erste Bank Hungary Rt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, az eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor 2004. január 5. és január 15. között a valóságnak meg nem felelő információkat közölt internetes honlapján az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékével kapcsolatban.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárás, hogy az Erste Bank Hungary Rt. az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékével kapcsolatban az internetes honlapján (www.erstebank.hu) közzétett tájékoztatással megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit

I.

Az eljárás alá vont, az érintett piac

 • 1.

  A magyar piacon 1997 óta jelenlévő eljárás alá vont az Erste-bankcsoport tagja. Tulajdonosa 2003-ban megvásárolta a Postabank és Takarékpénztár Rt-t, a két magyarországi bank egyesítése jelenleg folyamatban van.

  A két bank együttesen jelenleg mintegy 900.000 ügyféllel rendelkezik. Az ügyfélszám szerinti 8%-os piaci részesedéssel együttesen a magyar lakossági piacon a második helyen állnak.

 • 2.

  Az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű, 2003. július 1-jén bevezetett termék több elemből álló szolgáltatáscsomag (lakossági folyószámla, bankkártya, TeleBank, NetBank, SMS Kártyaőr), melynek sajátossága, hogy a fogyasztó (eltérően a nem elektronikus számlacsomagoktól) megbízásait elsősorban elektronikus csatornákon (TeleBank, NetBank) adja az eljárás alá vont részére.

  Hasonló elektronikus számlacsomagot más vállalkozások is kínálnak a fogyasztók számára, azzal, hogy a termékek kondíciói, s így különösen díjai között eltérések vannak.

 • 3.

  A hitelintézetek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai nyújtásának egyes feltételeit jogszabályok határozzák meg, így például a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény [lásd különösen a törvény 203.§-a (2) bekezdésének harmadik fordulatát, illetve ugyanazon cikk (3) bekezdését, valamint 210.§-ának (4) bekezdését]. Megemlítendő továbbá, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról szóló 15/2001. számú ajánlásának 1. pontjában aláhúzza, hogy a fogyasztó tájékoztatása során a pénzügyi szervezet legyen figyelemmel arra, hogy fokozott tájékoztatási, együttműködési kötelezettség terheli a fogyasztó irányában. Az ajánlás külön foglalkozik az elektronikus kereskedelem keretében történő tájékoztatás egyes kérdéseivel.

II.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 4.

  Az eljárás alá vont internetes honlapjának "Hírek, újdonságok" oldalán az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékkel kapcsolatban 2003. szeptember 15-től egy tájékoztató anyagot helyezett el, amely egyebek között 2003. szeptember 15-től a következőket tartalmazta:

  Elektronikus számlacsomag
  Mit kaphat ma négy kifli áráért?
  Az otthoni bankolás kényelmét!
  Most rendkívül kedvező kondíciókkal juthat Lakossági Elektronikus Számlacsomaghoz, hiszen a számlavezetési díj mindössze 99 Ft!
  Így 99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!
  A Lakossági Elektronikus Számlacsomag magában foglal:
  Lakossági Folyószámlát
  Erste TeleBank Szolgáltatást
  Erste NetBank szolgáltatást
  VISA Electron vagy Cirrus-Maestro bankkártyát Miért érdemes Elektronikus Számlacsomagot igényelni?
  Ingyenes VISA Electron vagy Cirrus-Maestro bankkártyát kap hozzá.
  Havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben.
  Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank).
  A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes.
  Pénzügyek intézéséhez teljes körű szolgáltatást biztosít.
  Jutalékmentes az SMS Kártyaőr szolgáltatás.
  Számlakivonatát havonta a megadott e-mail címre elküldjük Önnek.

 • 5.

  Az eljárás alá vont 2004. január 5-től megváltoztatta az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékének kondícióit. A díjak változására vonatkozó Hirdetményt az eljárás alá vont valamennyi bankfiókjában és honlapján is közölte.

  A 2004. január 5-től hatályos Hirdetmény 2003. december 19-én (a kondícióváltozásról szóló döntés meghozatalát követő napon) került elhelyezésre az internetes honlapon oly módon, hogy az aktuális Hirdetmény egy többlépcsős elérési útvonalon érhető el (Főoldal/Hirdetmények/Lakossági hirdetmények/Lakossági számlavezetés/Aktuális hirdetmények).

 • 6.

  A tájékoztató anyag nem követte a bekövetkezett változásokat. 2004. január 5-ét követően az anyagban három kondíció - az eljárás alá vont által sem vitatottan - nem aktualizált módon szerepelt:

  • -

   "Havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben."

  • -

   "Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank)."

  • -

   "A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes."

A 2004. január 5-i változást követően ezek az állítások az eljárás alá vont által is elismerten nem feleltek meg a valóságnak.

A tájékoztató anyag továbbra is tartalmazta, hogy

  • -

   "...99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!", miközben 2004. január 5-től jellemzően fizetni kell a tranzakciókért,

  • -

   "Jutalékmentes az SMS Kártyaőr szolgáltatás.", ugyanakkor a Hirdetmény vonatkozó lábjegyzete szerint "a főkártyához kapcsolódó SMS Kártyaőr szolgáltatás díját a havi zárlati díj tartalmazza" (a zárlati díj 99 forint havonta).

 • 7.

  A tájékoztató anyagot - egyik munkatársának észlelése után - az eljárás alá vont 2004. január 8-án módosította, elhagyva azon közlést, mely szerint "havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben."

  Egy fogyasztói panaszt követően 2004. január 15-én az anyagból törölte, hogy

  • -

   "Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank)."

  • -

   "A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes."

  • -

   "...99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!"

III.

A vizsgálati jelentés

 • 8.

  A vizsgálati jelentés rögzíti, hogy az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékét népszerűsítő reklámanyag bizonyos elemei 2004. január 5-től 15-ig valótlan tájékoztatást tartalmaztak. Eljárás alá vontnak az a mulasztása, hogy a kondícióváltozással egyidejűleg nem változtatott a termékbevezető reklám szövegén, alkalmas lehetett a fogyasztók megtévesztésére, s a valóságnál kedvezőbb színben feltüntetett termékre szerződő fogyasztókat más hitelintézetektől vonhatta el.

 • 9.

  A megtévesztésre alkalmas reklám rövid ideig tartó közlése és a reklám esetleges hatására szerzett alacsony ügyfélszám miatt a vizsgáló szerint a törvénysértés csekély jelentőségű, ezért az eljárás megszüntetését indítványozta.

IV.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 10.

  Az eljárás alá vont előadta, adminisztrációs hiba, személyi mulasztás miatt nem került a tájékoztató anyagban szereplő valótlan tartalmú szöveg módosításra a Hirdetmény hatályba lépésekor, 2004. január 5-én. A téves anyag módosítására egyrészt saját észlelést követően, másrészt ügyfélpanasz nyomán, annak beérkezését követően került sor. Hangsúlyozta, a téves tartalom észlelésekor azonnal korrigálták a szöveget. A hibás reklámanyaggal nem akarták az ügyfeleket megtéveszteni, semmiféle szándékosság sem állt a háttérben. A folyamatban lévő átszervezés miatt nem tudtak kellő figyelmet fordítani a reklámszöveg kondícióváltozással egyidejű karbantartására.

  Az eljárás alá vont hangsúlyozta, kész kártalanítani azokat ügyfeleket, akiknek a tájékoztató anyag aktualizálásának elmulasztása miatt valamilyen kára keletkezett.

V.

Jogi háttér

 • 11.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

  A Tpvt. 72.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.

  A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés előírja, az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

  A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d), f) és j) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását, illetve a Tpvt. 72.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megszünteti.

  Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (2) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

  A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 2.§-ának g) pontja értelmében a gazdasági reklám olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő.

VI.

A Versenytanács döntése

 • 12.

  A fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), a versenyjogilag releváns fogyasztói döntés meghozatala (jellemzően a szerződéskötés) előtti tájékoztatás ne legyen pontatlan. A vállalkozáshoz vagy termékhez kötődő tulajdonságnak az állítás teljes ideje alatt igaznak és pontosnak kell lennie (lásd a Legfelsőbb Bíróság Vj-55/1998. számú ügyben hozott Kf. II. 39.104/2000/3. számú ítéletét).

  A jogi szabályozás célja a fogyasztók döntési szabadságának mint védett jogi tárgynak az áruk, illetve szolgáltatások közötti választással összefüggésben történő védelmezése, tilalmazva, hogy a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolása révén a gazdasági verseny sérelmet szenvedjen.

  A Tpvt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartások tilalmazásával a gazdasági versenyt oly módon óvja, hogy nem engedi tisztességtelenül befolyásolni a fogyasztói döntés mechanizmusát. A tisztességtelen befolyásolás kihat vagy kihathat a fogyasztók, versenytársak, illetve az azonos vagy egymást ésszerűen helyettesítő termékek közötti választásának a folyamatára, s ezáltal a verseny alakulására. A versenyjogi relevancia megállapításához ugyanakkor nem kell a kedvezőtlen piaci hatásnak ténylegesen bekövetkeznie, elegendő, hogy a magatartás alkalmas legyen ilyen hatás kiváltására.

 • 13.

  A Versenytanács korábban már hangsúlyozta (lásd a Vj-15/2002. és a Vj-131/2003. számú ügyben hozott határozatot), különösen fontos a fogyasztók pontos, megfelelő tájékoztatása azoknál a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéseknél, ahol a felek közötti kölcsönös bizalomnak kiemelkedő szerepe van a termék sajátosságai következtében. A fogyasztók ismereteinek a pénzügyi szolgáltatások területén meglévő hiányosságai és a pénzügyi szervezetek szakmai hozzáértése iránti - a tájékozottság ezen hiányosságaira visszavezethetően: kényszerű - bizalom, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások fogyasztói döntéseket befolyásoló képessége igen hangsúlyossá teszi az e területen megjelenő és a fogyasztókat tájékoztató vállalkozások versenyjogi felelősségét.

 • 14.

  A Grtv. 2.§-ának g) pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont internetes honlapján elhelyezett, a 4. pontban ismertetett tájékoztató anyag reklámnak minősül.

 • 15.

  A jelen eljárás során a tájékoztató anyag alábbi közléseinek versenyjogi értékelésére került sor:

  • -

   "... 99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!"

  • -

   "Havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben."

  • -

   "Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank)."

  • -

   "A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes."

  • -

   "Jutalékmentes az SMS Kártyaőr szolgáltatás."

 • 16.

  Egy reklámmal összefüggésben folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárás keretében a Versenytanácsnak - szem előtt tartva a Tpvt. 9.§-át - mindenekelőtt fel kell tárnia a reklám fogyasztók által észlelt üzenetét.

  A jelen esetben a tájékoztató anyag 15. pontban ismertetett állításainak fogyasztó által fogott üzenete egyértelműen megállapítható, az külön elemzést, értelmezést nem kívánt. A "jutalékmentes az SMS Kártyaőr szolgáltatás" állítással összefüggésben a Versenytanács megjegyzi, annak üzenete az, hogy a számlavezetési díjon kívül nem kell külön fizetnie ezért a szolgáltatásért.

 • 17.

  A reklám üzenetének megállapítását követően el kell bírálni, hogy a reklám alkalmas-e a fogyasztói döntés befolyásolására. A Gazdasági Versenyhivatal fogyasztók reklám általi tisztességtelen befolyásolása miatti fellépése csak akkor indokolt, ha a reklám - a gazdasági versenyre kihatóan - képes befolyásolni a fogyasztókat. A fogyasztók megtévesztésére vonatkozó jogszabályi előírás alapján egy magatartásnak akkor van ténylegesen versenyjogi relevanciája, ha a megtévesztés a verseny szempontjából befolyásolja a fogyasztói döntések szabadságát a versenyviszonyok torzításával.

  E körben figyelembe veendő, hogy egy terméknek (árunak, szolgáltatásnak) vannak olyan tulajdonságai, amelyek a fogyasztó számára jelentőséggel bírnak, lényegesnek minősülnek a különböző vállalkozások, termékek közötti választásban, az adott termék megvásárlásában (bérletében stb.), illetőleg az adott vállalkozással történő szerződéskötésben kicsúcsosodó döntési folyamatban. A termék más tulajdonságai ugyanakkor ilyen jelentőséggel nem bírnak, így az ezen tulajdonságokkal kapcsolatos pontatlan, hiányos tájékoztatás nem befolyásolja versenyjogilag releváns módon a fogyasztói döntéseket.

  Az eljárás alá vont 15. pontban felsorolt állításai az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termék olyan tulajdonságaira vonatkoztak, amelyek nyilvánvalóan befolyásolják a fogyasztók versenyjogilag releváns döntését.

 • 18.

  Ha a reklám alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására, a Versenytanácsnak abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy ez a befolyásolás tisztességes vagy tisztességtelen módon történik-e.

  Amint azt a Legfelsőbb Bíróság a Vj-12/1998. számú ügyben hozott Kf. II. 39.624/2000/7. számú ítéletében megállapította, a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak helyes értelmezése szerint a fogyasztói döntések jogsértő befolyásolása megvalósul a valótlan tényállítással, valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állításával, illetőleg bármilyen megtévesztésre objektíve alkalmas tájékoztatással. Általában minden olyan magatartás, amely alkalmas a fogyasztók döntési szabadságának korlátozására jogellenes, tekintet nélkül arra, hogy a hátrány valóban vagy ténylegesen bekövetkezett volna [az objektivitás szempontját más esetekben is aláhúzta a Legfelsőbb Bíróság, így pl. a Kf. II. 39.774/2000/6. (Vj-3/1998.), a Kf. II. 39.862/2000/4. (Vj-74/1999.), a Kf. II. 39.312/2001/4. (Vj-3/2000.) és Kf. II. 39.908/2001/5. számú ítéletében (Vj-168/1998.)]. Az alkalmasság elbírálásakor figyelembe veendő továbbá a Tpvt. 9.§-a, amely rendelkezésből következően azt a kérdést, hogy a Tpvt. hatálya alá tartozó vállalkozónak a magatartása a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e, elsődlegesen a Tpvt. rendelkezései szerint kell elbírálni, húzta alá a Fővárosi Ítélőtábla a Vj-34/2002. számú ügyben hozott 2. Kf. 27.128/2003/6. számú ítéletében.

  E tárgykörben a Versenytanács megjegyzi, a jogsértés egy már megindított versenyfelügyeleti eljárás keretében történő megállapíthatóságával kapcsolatban nincs annak jelentősége, hogy az adott magatartással összefüggésben ismertté váltak-e fogyasztói panaszok vagy sem, illetőleg hány fogyasztói panasz ismert (vö. a Legfelsőbb Bíróság Vj-5/1997. számú ügyben hozott Kf. I. 27.931/1998. számú ítéletével). Nem fogadható el egy olyan védekezés, amely arra alapozódik, hogy fogyasztói panasz hiányában nem valósul meg a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, hiszen például a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdése a) pontjának megsértéséhez elegendő, hogy a vállalkozás magatartása a fogyasztók megtévesztésére objektíve alkalmas volt (lásd a Legfelsőbb Bíróság Kf. II. 39.536/2000/6. számú ítéletét a Vj-18/1999. számú ügyben).

  A Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont fogyasztói döntések befolyásolására alkalmas magatartása tisztességtelen volt, mivel az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termék kondícióinak változását követően

  • -

   2004. január 5-től 2004. január 8-ig nem felelt meg a valóságnak az az állítás, hogy "havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben",

  • -

   2004. január 5-től 2004. január 15-ig nem feleltek meg a valóságnak azok az állítások, hogy "Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank)", "A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes", "...99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!"

A "jutalékmentes az SMS Kártyaőr szolgáltatás" állítással összefüggésben a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vont a fogyasztó szemszögéből - függetlenül a Hirdetmény lábjegyzetében foglaltaktól - a reklám üzenetével, annak fogyasztó általi értelmezésével összhangban járt el, mivel e szolgáltatásért a fogyasztónak a számlavezetési díjon kívül nem kell külön fizetnie. E vonatkozásban a fogyasztói döntések befolyásolásának tisztességtelensége nem állapítható meg.

 • 19.

  Ha a versenyfelügyeleti eljárás során bebizonyosodik, hogy a vizsgált magatartás versenyre gyakorolt hatása csekély, akkor a Versenytanács többféle döntést hozhat az ügyben, így különösen az alábbiakat:

  • -

   ha a vizsgált magatartás minden, versenyjogi értékelés szempontjából releváns eleme, illetőleg minden vizsgált magatartás feltárt, s a vizsgált magatartás(ok) jogsértő jellege megállapítható, ezzel összefüggésben minden kérdés tisztázott és az ügyben nem szükséges további eljárási cselekmény (jellemzően azért, mert a jogsértő magatartás tanúsítása időben már lezárult), akkor a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapíthatja a jogsértést és eltekinthet a bírság kiszabásától (kivéve, ha valamely különleges körülmény miatt bírság kiszabása mégis indokolt),

  • -

   ha a vizsgált magatartás minden, versenyjogi értékelés szempontjából releváns eleme, illetőleg minden vizsgált magatartás feltárt, s a vizsgált magatartás(ok) jogsértő jellege megállapítható, ezzel összefüggésben minden kérdés tisztázott, de az ügy további intézkedést kíván (pl. az eljárás alá vontnak aktív magatartást kell tanúsítania a jogsértő magatartást további folytatásának elkerülése végett, vissza kell vonnia a fogyasztók által még hozzáférhető, jogsértő tájékoztatást nyújtó tájékoztató anyagait), akkor a Versenytanács (az eljárás alá vont ezirányú vállalását követően) megvizsgálhatja annak a lehetőségét, hogy a Tpvt. 75.§-a alapján az eljárást szüneteltesse [amennyiben a szüneteltetés feltételei nem teljesülnek, a Versenytanács ennek megfelelően hozhatja meg döntését, így a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett megtilthatja a Tpvt. rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását]. Ha a szünetelés időtartama alatt az eljárás alá vont teljesítette vállalását, akkor a Versenytanács a Tpvt. 76.§-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti,

  • -

   ha a vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a vizsgálat magatartás(ok) jogsértőnek minősül(nek), de a vizsgált magatartás minden, versenyjogi értékelés szempontjából releváns eleme, illetőleg minden vizsgált magatartás vonatkozásban a végleges versenyjogi minősítéshez (a minősítés egyes elemeihez) még további kérdések tisztása szükséges, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható a magatartás versenyre gyakorolt hatásának csekély (bírság kiszabását még jogsértés megállapítása esetén sem indokoló) volta, s jogsértés megállapítása mellett sem lenne szükség további eljárási cselekményre, intézkedésre, akkor a Versenytanács a Tpvt. [77.§ (1) bekezdésének j) pontja által felhívott] 72.§-a (1) bekezdése a) pontjának első fordulata alapján az eljárást megszüntetheti.

 • 20.

  A jelen esetben a Versenytanács szerint nem indokolt az eljárás megszüntetése, mivel a vizsgálat során beszerzett adatokból megállapíthatóan egyébként a versenyre csekély hatást gyakorló magatartás minden - versenyjogi értékelés szempontjából releváns - eleme tisztázott és az ügy nem kíván további intézkedést (a magatartás időben már lezárult), a jogsértés a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapítható.

  Ennek megfelelően a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vont a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját megsértve a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy az internetes honlapján elhelyezett tájékoztató anyagban a valóságnak meg nem felelő információkat közölt az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékével kapcsolatban, amikor

  • -

   2004. január 5-től 2004. január 8-ig arról adott tájékoztatást, hogy "havonta két ingyenes, bankkártyával történő készpénzfelvételt biztosít a Bank saját ATM-jeiben",

  • -

   2004. január 5-től 2004. január 15-ig arról adott tájékoztatást, hogy "Korlátlan számú, jutalékmentes forintátutalást tesz lehetővé elektronikus csatornákon (TeleBank automata, TeleBank ügyintéző, NetBank)", "A csoportos beszedések terhelése jutalékmentes", "...99 forintért annyi tranzakciót bonyolíthat, amennyire Önnek szüksége van!"

 • 21.

  A vizsgálat által feltárt adatok (az eljárás alá vont részesedése az érintett piacon, a jogsértő magatartás tanúsításának időtartama, az ezen időtartam alatt a fogyasztókkal kötött szerződések száma) alapján megállapítható volt, hogy a jogsértő magatartás olyan csekély hatást gyakorolt a versenyre, amely - figyelemmel az összes körülményre, így különösen az eljárás alá vont 2004. január 8-án és 15-én végrehajtott intézkedéseire - nem tette indokolttá, hogy a Versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabjon ki az eljárás alá vonttal szemben. A Versenytanács szerint alappal feltételezhető, a jogsértés megállapítása önmagában elegendő ahhoz, hogy az eljárás alá vontat visszatartsa hasonló jogsértés elkövetésétől.

VII.

Egyéb kérdések

 • 22.

  Az eljárás alá vont kérelmének megfelelően a Versenytanács a Tpvt. 74.§-a (1) bekezdésének második mondata alapján tárgyaláson kívül hozta meg határozatát.

 • 23.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2004. június 17.