Vj-87/2004/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Banca Commerciala RoBank S.A. (Romania) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nek a Banca Commerciala RoBank S.A. feletti irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

1) A kérelmező Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (a továbbiakban: OTP Rt.) 2004. április 28-án megvásárolta a Banca Commerciala RoBank S.A. (a továbbiakban: RoBank) részvényei többségét.

2) A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. május 21-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

3) Az OTP Rt. a magyar hitelintézeti piac legnagyobb univerzális kereskedelmi bankja, melynek 2003. évi mérlegfőösszege meghaladta a kétezermilliárd forintot.

4) Az OTP Rt. által közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: OTP-csoport) a pénzügyi szolgáltatások széles körével foglalkoznak. A kérelmezett összefonódást megelőző két éves időszakban (2003. május 20-án) egy vállalkozással a Banka DSK E.A.D-vel (a továbbiakban: DSK) bővült összefonódás révén az OTP-csoport (Vj-104/2003.). A DSK 2002. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

5) A RoBank a román bankszektor egyik kisebb méretű bankja, részesedése a különböző banki termékekből Romániában egy százalék körüli. A RoBank és az általa irányított vállalkozások nem értek el 2003. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

II.

Az engedélyezési kötelezettség

6) A RoBank részvényei többségének OTP Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

A küszöbértékek számítása

7) Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: az OTP-csoport tagjai és a RoBank) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

a) az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

b) az irányítás alá kerülő vállalkozásoknak az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt az irányítást megszerző vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

8) A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát, a (2) bekezdés értelmében külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

9) Az összefonódással érintett vállalkozások közül az OTP Rt. mérlegfőösszegének tíz százaléka (melyet hitelintézetek esetében a Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján a nettó árbevétel helyett kell figyelembevenni) önmagában meghaladta a tízmilliárd forintot.

10) Az irányítás alá kerülő vállalkozás (RoBank) 2003. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén, így a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbérték értelemszerűen nem teljesül, ezért vizsgálni kell a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt is.

11) Az irányítást szerző OTP Rt. és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők (az OTP-csoport tagjai) a kérelmezett összefonódást megelőző két éven belül (vagyis 2002. április 28-át követően) kizárólag olyan vállalkozással valósítottak meg összefonódást, mely nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén (lásd 4. pont), ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel sem teljesül.

12) Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján megállapította, hogy az összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

III.

Eljárási kérdések

13) A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

14) Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

15) Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. június 4.