Vj-38/2004/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a PAI Partners S.A.S. (Párizs) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett Vivarte S.A. (Párizs) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a PAI Partners S.A.S. közvetett irányítást szerezzen a Vivarte S.A. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett tranzakció

 • 1.

  A PAI Partners S.A.S. (a továbbiakban: PAI) 2004. február 20-án egy többségi szavazatot biztosító 54 százalékos tulajdonrészt érintő részvénycsomag megszerzésére vonatkozó vételi megállapodás megkötésével közvetett irányítást, illetve erre vonatkozó jogot szerzett a Vivarte S.A. (a továbbiakban: Vivarte) felett. A tranzakcióhoz további vételi jogok és kötelezettségek kapcsolódnak.

 • 2.

  A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 28. § (1) és (2) pontjai szerint eljárva a PAI mint kérelmező, jogi képviselőjén keresztül 2004. február 25-én kérelemmel fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: GVH) mint magyar versenyhatósághoz, hogy Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján a 23. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett vállalkozások közvetett irányításszerzésnek minősülő összefonódását engedélyezze.

 • 3.

  A GVH vizsgálója Vj-38/2004/3 iratszámú határozatában 2004. március 2-án a hiányzó adatok, információ és az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok és iratok beszerzése végett - 30 napos határidővel - hiánypótlást rendelt el.

 • 4.

  Az előző pontokban foglaltak következtében a Tpvt. 63. § (3) bekezdése alapján a GVH eljárása 2004. március 24-én indult el.

 • 5.

  A kérelmező a Tpvt. 55. § (2) bekezdése adta lehetőséggel élve kérte a fúziós "Űrlap" I.4., III.1., V.1.3.-V.1.15., fejezetpontjaiban és egyes mellékleteiben található információ, pénzügyi, forgalmi és piaci adatok üzleti titokként való kezelését.

 • 6.

  A koncentrációt eredményező szerződés részeként vagy ahhoz kapcsolódóan az érintett vállalkozások nem kötöttek versenykorlátozó megállapodást.

 • 7.

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve a tranzakcióban érintett felek jogi képviselőjükön keresztül 2004. április 6-án kérvénnyel fordultak a GVH-hoz, melyben indítványozták az érdemi határozat tárgyaláson kívüli meghozatalát, amennyiben a GVH az összefonódáshoz az engedélyt megadja.

II.

A kérelmezett tranzakció

 • 8.

  A tranzakciónak a PAI közvetett, míg a Vivarte a közvetlen résztvevője. A közvetett irányításszerzést eredményező tranzakcióban érintett mindkét fél jelentős egyéb érdekeltségekkel rendelkezik.
  A PAI Európa egyik jelentős Franciaországban bejegyzett tőkebefektető társasága, melynek székhelye Párizsban (Franciaország) van, de a társaságnak vannak irodái egyes európai uniós tagállamban is. A vállalkozás tipikus tőkebefektetési tevékenységet folytat különféle iparágakban, mint élelmiszeripar, fogyasztói és professzionális elektromos berendezések és készülékek gyártása és forgalmazása, textilgyártás és forgalmazás, csomagolás, stb. A befektetések célpontjai többnyire európai kis- és közepes vállalkozások, amelyekben a PAI rendszerint közvetett és tartós tulajdonszerzésre törekszik. A társaság különféle alapokon keresztül mintegy 2,5 milliárd euró értékű befektetéseket kezel. A vállalat alapkezelés és tőkebefektetés mellett tanácsadással is foglalkozik.
  A PAI egyes alapjain keresztül érintett magyarországi vállalkozásokban is. Ezen vállalkozások tevékenységi köre (állateledel gyártása és forgalmazása) azonban nem kapcsolódik a Vivarte-vel tulajdonosi kapcsolatban álló magyar társaságok tevékenységi köréhez.
  A társaság egyik befektetési alapja, a PAI Europe III ellenőrzése alatt tevékenykedő Financiére 1 PAI egyszemélyes leányvállalata, a Financiére 2 PAI az a társaság, amely az e Határozat I. szakaszának 1. pontjában említett és a kérelem tárgyát képező tranzakció keretében közvetlen irányításhoz jutott a Vivarte felett és amelyen keresztül a PAI közvetett irányításszerzése megvalósul.
  A Vivarte Franciaországban bejegyzett ruházati és lábbeli termékeket forgalmazó vállalkozás. A vállalat világméretű legutóbbi éves összforgalma 1,9 milliárd eurót tett ki. A vállalatnak ugyan számos országban, így Magyarországon is vannak érdekeltségei, a forgalom túlnyomó része a francia kiskereskedelmi értékesítésen keresztül realizálódott. A Vivarte a La Halle üzletlánc magyar egységeit üzemeltető La Halle Hungária Kft. kizárólagos tulajdonosa, amely így a Kft-hez kapcsolódó és annak irányítása alatt álló több korlátolt felelősségű társaságokban is közvetetten érdekelt. A Vivarte részvényeit a francia tőzsdén forgalmazzák.

 • 9.

  A tranzakcióban közvetve érintett vállalatok köre széles. Ez a kérelmező társaság tevékenységi köréből közvetlenül következik, és ami miatt annak részletezésétől el lehet tekinteni. (Az elsődlegesen közvetetten érintett részvevők listája a kérelmezők részéről az engedélyezési kérelemmel együtt benyújtott "Űrlap" 10-11. oldalán található.)

 • 10.

  A bejelentési Űrlap V. részében megadott adatok alapján megállapítható, hogy a közvetlenül érintettek közül a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben, azaz 2003-ban a PAI irányítása alatt álló társaságok magyarországi árbevétele 7,943 milliárd forint volt, míg a Vivarte és leányvállalatainak magyarországi árbevétele a kérdéses időszakban 2,392 milliárd forint volt.

 • 11.

  E forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a koncentrációban érintett két vállalkozás együttes forgalma meghaladta a 10 milliárd forintot, illetve az irányítás alá kerülő éves nettó árbevétele nagyobb, mint 500 millió forint.

 • 12.

  A PAI befektetési alapjain keresztül közvetetten érintett volt a Vj-29/2004 számú versenyfelügyeleti eljárás keretében engedélyezett összefonódásban, melynek keretében a Verdugt Topco B.V.i.o. irányítást szerzett a Verdugt Holdings Europe B.V. felett. A Verdugt-csoporthoz magyarországi vállalkozás nem tartozik. A csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások forgalma 2003-ban nem érte el az ötszázmillió forintot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13.

  A Tpvt. 1. § alapján a Tpvt. "hatálya kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak ... (a továbbiakban az előzőek együtt: vállalkozás) a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására ... . E törvény hatálya alá tartozik, továbbá ... a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet".

 • 14.

  A kérelem szerinti összefonódás két nem Magyarországon bejegyzett vállalkozás nem Magyarország területén tanúsított magatartásának eredményeként jön létre, ám az összefonódásnak lehet hatása a Magyar Köztársaság területén a tranzakcióban érintett vállalkozások magyarországi érdekeltségein keresztül, ezért arra a Tpvt. hatálya a fentiek értelmében kiterjed.

 • 15.

  A Tpvt. 23. § (3) bekezdése értelmében "közvetett irányítással rendelkezik a vállalakozás azon vállalkozás felett, amelyet az általa irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít, vagy vállalkozások közösen irányítanak".

 • 16.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha egy "vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez, további egy vagy tőle független vállalkozás egésze vagy része felett".

 • 17.

  A fentiek alapján versenytanács a PAI kérelem szerinti közvetett irányításszerzését összefonódásnak minősítette.

 • 18.

  A kérelemben érintett vállalkozások saját tevékenységükön keresztül és közvetetten is realizáltak bevételt Magyarország területén a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben. A Tpvt. 24. § értelmében a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélye szükséges, ha "az érintett vállalkozások ... előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, és a) ... az irányítás alá kerülő ... előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van ...".

 • 19.

  Amint az a Határozat II. szakaszának 10-11. pontjaiban foglaltakból kiderül, az érintett vállalkozások kérdéses nettó árbevételi értékei meghaladják a törvényben meghatározott küszöbértékeket.

 • 20.

  Mindezek miatt a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az érintett piac meghatározása

 • 21.

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot "a megállapodás tárgyát alkotó áru és földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni".

 • 22.

  A fent említett paragrafus (2) bekezdése szerint "a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell vennie az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait."

 • 23.

  A kérdéses paragrafus (3) bekezdése szerint "földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni".

 • 24.

  Az adott engedélyezési kérelem kapcsán közvetlenül érintett piac a ruházati termékek és kiegészítőik, valamint a lábbelik kiskereskedelmi piaca.

 • 25.

  Az adott piacon meglévő kínálati és keresleti helyettesíthetőséget is figyelembe véve az érintett piac földrajzi határait a Magyar Köztársaság határainál lehet leginkább meghúzni.

 • 26.

  A Vivarte a ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik piacán jelenlévő számtalan kiskereskedelmi vállalat egyike Magyarországon. A vállalat piaci részesedése a rendelkezésre álló információk alapján valamivel több, mint egy százalékra tehető, míg a lábbelik piacán a fél százalékot sem éri el.

 • 27.

  A szóban forgó tevékenység piacán a keresleti helyettesíthetőséget tekintve megállapítható, hogy arra széles körben van lehetőség, az nagyon jelentősnek mondható, hisz számtalan vállalkozás számításba vehető a kérdéses szolgáltatás és termékek forgalmazása szempontjából.

 • 28.

  A piacra való belépés vonatkozásában a Versenytanács úgy ítéli meg, hogy a piacra való belépést jogi, technikai, műszaki és pénzügyi korlátok nem akadályozzák jelentős mértékben.

 • 29.

  A Versenytanács megjegyzi, hogy a helyettesíthető termékek körének kiszélesítését, illetve annak vizsgálatát nem tartotta szükségesnek, mert a helyettesíthetőség e szűkebb körű értelmezése mellett sem valószínűsíti az összefonódás káros versenyhatásainak jelentkezését.

 • 30.

  A versenytanács úgy látja, amennyiben az érintett releváns földrajzi terület határait általában tágabban határoznánk meg, akkor az összefonódásnak nyilvánvalóan továbbra sem jelentkezhetnének a verseny szempontjából káros hatásai, hisz a kínálati helyettesíthetőség még nagyobb mértékű lenne.

V.

Az összefonódás piaci hatásai

 • 31.

  A Tpvt. 30. § (1) bekezdése értelmében az összefonódási tranzakció engedélyezésére irányuló kérelem elbírálásakor az eljáró hatóságnak "mérlegelnie kell az összefonódással járó előnyöket és hátrányokat", melynek során vizsgálni kell különösen:
  "a) az érintett piac szerkezetét; az érintett piacokon fennálló vagy lehetséges versenyt, a beszerzési és az értékesítési lehetőségeket; a piacra lépés és a piacról történő kilépés költségeit, kockázatait, valamint műszaki, gazdasági és jogi feltételeit; az összefonódás várható hatását az érintett piacokon folyó versenyre;
  b) az érintett vállalkozások piaci helyzetét és stratégiáját, gazdasági és pénzügyi képességét, üzleti magatartását, bel- és külpiaci versenyképességét, illetve ezek várható változásait;
  c) az összefonódásnak a szállítókra, a közbeeső és a végső fogyasztókra gyakorolt hatását."

 • 32.

  A versenytanács egyebek mellet az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 33.

  A versenytanács véleménye szerint a PAI közvetett irányításszerzése a hatékony verseny kialakulása, fennmaradása vagy fejlődése szempontjából nem tekinthető kifogásolhatónak. Az összefonódásnak nem valószínűsíthetőek olyan új és jelentős horizontális, vertikális, portfolió és konglomerátum hatásai, melyeket a versenytanács összességükben károsnak ítélt volna.

 • 34.

  A szóban forgó összefonódás gyakorlatilag nem érinti a reálfolyamatokat, mert a termelés és forgalmazás nagyságára közvetlenül és érdemben nem hat.

 • 35.

  Az összefonódásnak nincsenek közvetlen és érdemi horizontális hatásai, mert tőkebefektető társaságok közötti tranzakció eredményeként valósul a koncentráció. A vállalkozások horizontális kapcsolataira, a piacon meglévő vállalkozások számának alakulására, a vállalkozások piaci, ezen belül is a fogyasztókat érintő kapcsolataira a kérdéses tranzakciónak nincs hatása

 • 36.

  Amint arra a versenytanács e Határozatban már utalt, a szóban forgó összefonódásnak nincsenek érdemi vertikális hatásai sem, mert a szerződés nyomán létrejövő új tulajdonosi struktúra nem hat érdemlegesen a vertikális kapcsolatokra sem. A ténylegesen érintett felek a szerződést megelőzően sem és utána sem álltak és állnak majd feltehetően közvetlen vertikális üzleti kapcsolatban egymással.

 • 37.

  Az összefonódásnak káros portfolió és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők, mivel a tranzakció következtében új termék, vagy a termékek új kombinációja nem jelenik meg a piacon és új pénzügyi források sem nyílnak meg a szereplők számára.

 • 38.

  Az összefonódás piaci hatásainak értékelésekor az összefonódásnak az érintett piac szerkezetére, az érintett piacokon fennálló vagy lehetséges versenyre gyakorolt várható hatásának, az adott piacon fennálló beszerzési és az értékesítési lehetőségeknek, a piacra, illetve piacról történő be- és kilépés költségeinek, kockázatainak, valamint műszaki, gazdasági és jogi feltételeinek a számbavétele mellett a versenytanács az érintett vállalkozások piaci helyzetét és stratégiáját, gazdasági és pénzügyi képességét, üzleti magatartását, bel- és külpiaci versenyképességét, illetve ezek várható változásait is igyekezett mérlegelni eljárása során, és nem talált kifogásolni valót.

 • 39.

  Az összefonódásnak a szállítókra, a közbeeső és a végső fogyasztókra gyakorolt hatását tekintve megállapítható, hogy azokra az adott tranzakciónak nincs érdemi hatása, hiszen az értékesítési folyamatot, a piac szerkezetét, a verseny folyamatának alakulását érdemben nem befolyásolja. Az összefonódásnak ezért nincs efféle hatása, mert az a termelési és értékesítési folyamatot nem változtatja meg. Az értékesítést ugyanazok a szereplők végzik a tranzakciót követően is, akik korábban azt tették.

VI.

Engedélyezés

 • 40.

  Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érdekelt felek a közvetett irányítást eredményező, illetve megalapozó megállapodásukban, és azon kívül sem kötöttek a verseny korlátozására vonatkozó kiegészítő megállapodást.

 • 41.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal "nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha ... az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon ... vagy annak jelentős részén."

 • 42.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

VII.

Eljárási kérdések

 • 43.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése szerint "vállalkozás összefonódásának ellenőrzése során az érdemi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiánypótlástól számított " határidőn belül kell meghatározni.

 • 44.

  A Versenytanács e Határozat V. fejezetének 35-41. pontjaiban foglaltakra tekintettel - a Közlemény alapján - a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 45.

  Az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen befizette.

 • 46.

  A kérelmezők képviselőjük útján a kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 47.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. május 10.