Vj-32/2004/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Agrana Zucker und Stärke AG kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Financiére Atys S.A. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Financiére Atys S.A. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező 2004. január 27-én szerződést kötött a Financiére Atys S.A. (a továbbiakban: Atys S.A.) jelenlegi tulajdonosaival, mely révén irányítást szerez az Atys S.A. felett.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2004. február 17-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  A franciaországi Atys S.A. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoportnak (a továbbiakban együtt: Atys-csoport) nincs magyarországi tagja.

 • 4.

  Az Atys-csoport külföldön honos tagjai közül a csehországi Atys Bohemia s.r.o. 2003. évben mintegy egymilliárd forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén eper, áfonya és málna gyümölcshúsból készített adalékanyagoknak a tejipar és a sütőipar részére történő értékesítéséből. Részesedése a fenti adalékanyagoknak a magyarországi tejipar és sütőipar részére történő értékesítésből 25 százalék körüli.

 • 5.

  A kérelmező irányítása alá tartozó magyarországi vállalkozások 2003. évben tízmilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt értek el cukor, édesítőszerek, melasz és almasűrítmények értékesítéséből.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 6.

  A kérelmezőnek az Atys S.A. feletti irányításszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 7.

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítást szerző- és az irányítás alá kerülő vállalkozás csoport is jelen van a magyar piacon, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 8.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) 2002. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Atys-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 9.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 10.

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja.

 • 11.

  A kérelmező és a hozzá kapcsolódó vállalkozások nincsenek jelen az Atys-csoport által Magyarországon forgalmazott adalékanyagok piacán, és ahhoz kapcsolódó piacokon sem, ezért az összefonódásnak horizontális és vertikális összefüggésben nincsenek versenyhatásai.

 • 12.

  Az Atys-csoport érintett piaci részesedése alapján (lásd. 4. pont) káros portfolió- és konglomerátum hatásokkal sem kell számolni.

 • 13.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14.

  A Versenytanács a 11-12) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. március 23.