Vj-24/2003/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Déli Sarok Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. ellen gazdasági erőfölénnyel visszaélés miatt indított eljárásban a - tárgyalás kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás - ki a Csepeli 7. sz. Vámhivatal előtt lévő, Petróleum utcai gépkocsi-parkolót üzemelteti - fenti tevékenysége körében gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg.

II.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás - kinek fő tevékenységi köre a tárolás és raktározás - a 2002. október 2-án kelt területbérleti szerződés alapján bérelte a terület tulajdonosától, a Budapest XXI. k. Petróleum u. mentén fekvő 210030/4 hrsz. Alatti ingatlan 30298 m2 nagyságú területét.
  A Petróleum utca nem minősül a közforgalom számára megnyitott területnek, az a Mahart Rt. tulajdonában álló, saját használatú magánút.
  Az Rt-t a Fővárosi Közlekedési Felügyelet a közforgalom elöl elzárt magánút jelzése céljából "mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla kihelyezésére kötelezte.

 • 2.

  A 7. sz. Vámhivatal Petróleum utcai kirendeltsége kizárólag fenti úton közelíthető meg. A tárolásra szolgáló területet korábban a Vám- és Pénzügyőrség bérelte, majd arra nézve a Super-8 Kft. kötött szerződést.

 • 3.

  A 2002. októberében kelt szerződés értelmében az eljárás alá vont vállalkozás az általa bérelt területet importban vámáruként érkező használt gépjárművekkel kapcsolatos tevékenységek (tárolás, vámkezelés, diagnosztika, eredetiségvizsgálat, stb.) céljára vette bérbe.
  A szerződés kimondta azt is, hogy a fenti célú, 30298 m2 területű, tárolásra alkalmas ingatlan megközelítése céljából Mahart Rt. díjmentesen biztosítja a bérlő alkalmazottjai és ügyfelei számára a bérbeadó kizárólagos tulajdonában lévő Petróleum u. használatát.

 • 4.

  A 2245/1997. (VII.29.) sz. kormányhatározat előírta, hogy Magyarországon a használt gépjárművek vámkezelését centralizáltan, egy országos központban kell végezni.
  Fentieknek megfelelően "ki kell alakítani a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága hivatala területén az import használt gépkocsik felülvizsgálati állomását, ahol a Vám-, és a Közlekedésfelügyeleti és a Rendőrhatósági Szervek egy helyen zárt okmányrendszerben döntenek a használt gépjármű behozatalának engedélyezéséről, eredet tisztaságáról és az első forgalombahelyezéshez szükséges további tennivalókról, a feltételek fennállása esetén az első forgalombahelyezésről."

  A Központi Közlekedési Felügyelet a 3/1999. (I.18.) KHVM KMP-M együttes rendelet alapján végzi a használt vagy sérült járművek vámkezelését megelőző vizsgálatot az 7.sz. Vámhivatal telephelyén, mely vizsgálatok fő célja a járművek tulajdonjogi ellenőrzését követően a beazonosítás, a műszaki állapot és a forgalomba helyezhetőség megállapítása.

 • 5.

  A 7. sz. Vámhivatal csak az eljárás alá vont vállalkozás által bérelt illetve használt területen keresztül közelíthető meg.
  Az eljárás alá vont vállalkozás az általa bérelt területen őrzött gépkocsi-parkolót alakított ki.
  A Petróleum utat a Vámhivatal előtt sorompó zárja le, melyet az eljárás alá vont vállalkozás kezel.
  A sorompó előtt elhelyezkedő gépkocsi-parkoló fizető parkoló, melynek díját az eljárás alá vont vállalkozás határozza meg. 2002. november 25-ig a parkolási díj óránként 300.-Ft volt, mit követően az óradíj megszűnt. Fenti dátumtól kezdődően az eljárás alá vont vállalkozás napijegyet ad ki az ott parkoló autókra, melynek összege bruttó 800.-Ft volt (22.irat), mely összeg 2003. január l. napjától bruttó 1.000.-Ft-ra emelkedett.
  (A parkolási díjak 2003-tól kezdődően a korábbi 12 % helyett 25 %-os ÁFA adósávba tartoznak).
  Az eljárás alá vont vállalkozás - függetlenül a parkolás időtartamától - csak napi jegyet biztosít, kisebb időegységre nem lehet parkolójegyet vásárolni.

 • 6.

  A Központi Közlekedési Felügyelet egy alkalommal - óránkénti ütemezéssel - rendeli be a gépjárművek tulajdonosait.
  A jármű műszaki állapotától függően 10-40 perc között tart a vizsgálat, mit követően történik meg az adatrögzítés és a határozatok elkészítése kb. 2-3 óra alatt.
  A berendelt gépjárművet a Vámhivatal által megbízott biztonsági őrség lépteti be a területre az általa a gépkocsi tulajdonosoknak biztosított kapujegy birtokában.
  A 7. sz. Vámhivatal az ügyfeleket konkrét időpontra rendeli be, a vámkezelést minden esetben az ügyfelek indítványozzák a Vámhivatal hivatalos ügyfélfogadási idejében.
  A hivatal az indítvány benyújtásának időpontjában engedélyezi - a kapujegy kiállításával - a gépjárművek beléptetését.
  A két hatóság által lefolytatott vizsgálat nem esik egy időpontra.

  Jellemzően a két különböző hatósághoz - két sor alakul ki, nagyobb mennyiségű várakozó esetén azonban a várakozók több sorban állnak, illetve az is előfordul, hogy éjszakára is marad ott várakozó gépkocsi. A gépkocsik tulajdonosai a parkoló területén várakozhatnak az általuk már megkapott kapujegy birtokában, így számukra a parkoló igénybevétele illetve a parkolási díj kifizetése elkerülhetetlen.
  Parkoló jegyet kell vásárolni az esetben is, ha nincs szükség várakozásra, figyelemmel arra, hogy a petróleum út mindkét oldalán van sorompó, melyet az eljárás alá vont vállalkozás működtet (9-10. sorszámú jegyzőkönyv).
  500 m2-en belül nincs más parkolási lehetőség, egy kisebb méretű fizető parkoló van ezen a területen túl, onnan azonban nem kísérhető figyelemmel a hatóságok munkája, illetve az, hogy adott esetben mely tulajdonos kerül sorra.
  Az eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett gépkocsi parkolót nemcsak a vám- és közlekedésfelügyeleti vizsgálatra váró gépkocsi tulajdonosok vehetik igénybe, azt más gépkocsi tulajdonosok is használhatják.

 • 7.

  A 7. sz. Vámhivatal 2003. I. n. évében 6505 db gépjárművet rendelt be, míg ugyanezen időszakban a Központi Közlekedési Felügyelet 14804 db gépjárművet vizsgált meg.

  Az eljárás alá vont vállalkozás által szolgáltatott adatok szerint 2003. I. n. évében 5786 db gépkocsi vette igénybe szolgáltatását.

III.

A vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta mivel az eljárás alá vont vállalkozás a korábbi díj helyett napi díjat kötött ki az érintett piacon.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás előadta, hogy az óradíjas forma megváltoztatását a költségek növekedése okozta, melyet a bérleti díjból a parkoló fenntartásából, illetve az ezzel kapcsolatos tisztításból és egyéb díjakból tevődik össze.
Hivatkozott arra, hogy a 2002. évi gazdálkodása veszteséges volt, minek oka a parkoló kialakításához kapcsolódó beruházásokban és működési költségekben keresendő. A gazdálkodásra vonatkozó adatok a 22. sorszámú iratban találhatók.
Előadta, hogy a parkolási díjra nézve árszabási illetve tarifa politikája nincs, valamint a bevétel és költségadatok nincsenek megbontva, figyelemmel arra, hogy más tevékenységből nem jutott jövedelemhez.
A vizsgálati jelentés leadása után az eljárás alá vont jelezte, hogy 2003. szeptember 1. napjától fél órás parkolási díjat kíván érvényesíteni, napi maximális 1.200.-Ft-os díj mellett.

V.

Az eljárás versenytanácsi szakában igazolta, hogy a bérelt területen lévő parkolót 2003. augusztus 1. napjától üzemeltetési szerződéssel átadta a Sport H.B. Bt-nek, vagyis a vizsgált tevékenységgel felhagyott.

VI.

A Tpvt. 21. § a) pontja szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, mely megvalósulhat az üzleti kapcsolatokban kikötött indokolatlan előnnyel.
A Tpvt. 22. §-a szerint az a vállalkozás van gazdasági erőfölényben, aki az érintett piacon a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja gazdasági tevékenységét anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie - pl. vevőinek - vele kapcsolatos piaci magatartására.
A Tpvt. 22. §-ában írt érintett piacot a Tpvt. 14. § alapján kell meghatározni, miszerint földrajzi területnek kell tekinteni azt a területet, melyen kívül a fogyasztó nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut szolgáltatást beszerezni.
Az érintett piac részét képező, a megállapodás tárgyát alkotó áru meghatározásakor - amennyiben erre mód van - figyelembe kell venni a megállapodás tárgyát alkotó árut ésszerűen helyettesítő árukat is.

Jelen eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás az általa bérelt - és a tényállás II.1.1. pontjában írt - területen, ahol gépkocsi-parkolót üzemeltetett, a gépkocsi parkolót igénybe vevő fogyasztókkal (vevőivel) szemben gazdasági erőfölényben volt, mivel a különböző hatóságokhoz való bejutás érdekében várakozó fogyasztók a szolgáltatást, mintegy "kötelezően" vették igénybe.
A Versenytanács álláspontja szerint az a körülmény, hogy a várakozás időtartamától függetlenül, az eljárás alá vont vállalkozás csak egész napra szóló parkolójegyet biztosított, illetve fizettetett ki, indokolatlan előny kikötésének minősül, minek alkalmazásakor során az eljárás alá vont vállalkozás figyelmen kívül hagyta vevői érdekét, illetve nem tette lehetővé számukra a reális igényeken alapuló piaci alkut.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás által megvalósított jogsértő magatartás ellenére nem látta indokoltnak az eljárás folytatását, mivel a viszonylag rövid ideig gyakorolt jogsértő magatartással és a parkoló üzemeltetésével az eljárás alá vont vállalkozás felhagyott.

Fentieknek megfelelően az Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulatára a Versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 2003. október 6.