Vj-54/2003/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal azt követően indított versenyfelügyeleti eljárást az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. ellen, hogy észlelte, az eljárás alá vont Lakossági folyószámla, Lakossági megtakarítási számla és Takaréklevél Plusz termékeinek kamataival kapcsolatban megjelent reklámja a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit sértheti.

I.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 1.

  Az eljárás alá vont a legnagyobb magyar lakossági bankként az összes lakossági betétek jelentős részét kezeli. Számos módon, formában jelentett meg reklámokat, egyebek között a Budapest XI. kerületében 75.000 példányban megjelenő "Újbuda" című kétheti közéleti lapban.

  Az "Újbuda" című újság tanúként meghallgatott főszerkesztője előadta, az újságban megjelenő reklámok esetében megkülönböztetendő egy standard és egy kiemelt eljárás. A standard eljárás esetében - legyen annak kezdeményezője az újság vagy a reklámozó - egy, az újság által kialakított formanyomtatvány, az ún. hirdetés megrendelés kitöltésével tehető meg a reklám megjelentetését célzó ajánlat. A "nagy hirdetők", s így az eljárás alá vont esetében is az újság egy éves keretszerződést köt, míg a konkrét reklám megjelentetésére vonatkozó - a bizalmi elven nyugvó - megrendelések megtétele telefonon történik.

  A főszerkesztő előadása szerint az eljárás alá vont - amely a keretszerződés alapján előre fizetett a reklámok megjelentetéséért - illetékes munkatársa és az újság telefonon egyeztetett. Az aktuális reklám az egyeztetésnek megfelelően az eljárás alá vont belső postájával valamelyik szervezeti egységhez került továbbításra, ahol az újság munkatársa megkapta a reklámmal kapcsolatos információkat. Ha erre nem volt lehetőség, az eljárás alá vont Budai Régiójában kapta meg az újság munkatársa a megjelentetendő reklámot. Ezt követően a megjelenés előtt - például a reklám kefelenyomatának az újság általi megküldésével - további egyeztetés nem zajlott az eljárás alá vont és az újság között, különös tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont CD-én, megváltoztathatatlan formában küldte meg a reklámot. A kialakult bizalmi viszony alapján a CD-k és az egyéb információk mozgását a felek nem követik írásban. Az újság illetékes, a keretes reklámok megjelentetésével foglalkozó munkatársa tartja nyilván az egyeztetések során váltott e-mail-eket, egyéb dokumentumokat.

  Az eljárás alá vont előadta, a megjelenteni kívánt reklámok faxon, e-mail-en vagy CD-n kerül átadásra az "Újbuda" című lap számára. A CD átadásának az eljárás alá vontnál nincs írásbeli nyoma. Kiemelte ugyanakkor, hogy az elmúlt 10 évben nem volt példa tévedésre. Kiemelte, a lap a reklámok megjelenése előtt meg szokta küldeni a kefelenyomatot - telefaxon, esetleg az interneten - az eljárás alá vontnak, ugyanakkor általa nem ismert okból a 2003. évben az újság egyetlen kefelenyomatot sem küldött meg. Belső kimutatást nem vezetnek arról, hogy az éves keretszerződés összegénél hol tartanak a reklámok elhelyezését követően.

  Az eljárás alá vont előadta, a 2003. évre szóló keretszerződés még nem jött létre az újsággal, azonban telefoni kapcsolattartás formájában már küldött megjelentetni kívánt reklámot az újság részére (az eljárás során feltárt adatok szerint a vizsgálat tárgyává tett reklám költsége még a 2002. évi megállapodást terheli). Emellett e-mail-en is tartják a kapcsolatot. Kiemelte, a kialakult gyakorlat szerint a reklámok megjelentetésére vonatkozó rendeléseket feladó Budai Régió előzetesen egyeztet az eljárás alá vont Marketing Főosztályával, s jóváhagyását kéri a reklámok megjelentetéséhez. Ennek bizonyítására csatolta a Budai Régió által a Marketing Főosztálynak szóló azon, 2003. január 23-i keltezésű levelét, amelyben arról ad tájékoztatást, hogy 2003. februárjában milyen reklámokat kíván az "Újbuda" című lapban megjelentetni, így a 2003. február 19-i számban a központi Diákhitel Juniorral kreatív reklámot ("Igényelhető az Infoparkban lévő bankfiókkal" felülnyomással) tervezte megjelentetni. A Marketing Főosztály 2003. január 24-i dátummal jelezte, hogy "rendben, foglalható."

 • 2.

  Az "Újbuda" című lap 2003. február 19-i számában egy egész oldalas reklám jelent meg. A reklám egyebek között a következőt tartalmazta:

  "8%, AKÁR LEKÖTÉS NÉLKÜL!
  Az OTP Banknál most lendületet vettek a kamatok!

  • -

   8% a Lakossági Folyószámla fix kamata, ha Ön a pénzét három hónapra köti le*.

  • -

   8%-ot is elérhet a kamat a Lakossági Megtakarítási Számlán, ahol pénzét még csak le sem kell kötnie**.

  • -

   8%-ot meghaladó kamatra tehet szert a Takaréklevél Plusz vásárlása esetén***.

* EBKM 2,5 millió forint felett: 8%
** EBKM 5 millió forintra: 7,57%
*** 3 év után, de az első évtől kezdődően 8,05%"

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az adott időszakban az érintett termékek aktuális kamata nem érte el a 8%-ot.

 • 3.

  Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a vizsgálat tárgyát képező reklám az eljárás alá vont "betéti kamatemelés" kampánya keretében jelent meg. A kampány a sajtóban 2002. október 15. és november 15. között, közterültei óriásplakátokon 2002. november 1. és 30. között bonyolódott. A kampány reklámjának anyaga CD-n került rögzítésre, s az eljárás alá vont Marketing Főosztálya 2002. október közepén küldte ki, egyebek között az eljárás alá vont Budai Régiójának a részére is.

 • 4.

  Az "Újbuda" című újság főszerkesztőjének nyilatkozata szerint a vizsgált, a 2003. február 19-i lapszámban megjelent reklámért az újság illetékes munkatársa 2003. január 24-én ment el és vitte el az újsághoz az eljárás során becsatolt CD-n. A tanú a vizsgáló részére átadta a reklámot A CD-t - ellentétben más CD-kel - azért őrizte meg, mert a reklám megjelenését követően több olvasó telefonált be az újsághoz, illetve a Gazdasági Versenyhivatal is megkereste a reklámmal kapcsolatban. Az újság részéről jelezték az eljárás alá vont számára, hogy az olvasók sérelmezik a megjelenteket.

 • 5.

  A 2003. február 19-i lapszámban az eljárás alá vont részéről egy másik, egész oldalas reklám is megjelent. Az eljárás alá vont - csatolva az ezzel kapcsolatos bizonyítékot - előadta, előzetesen kérte az újság illetékes munkatársától, hogy azt a megjelenés előtt e-mailen küldje meg számára.

  Az egész oldalas reklám anyagát az "Újbuda" újság tanúként meghallgatott főszerkesztőjének emlékezete szerint CD-n (egy másik CD-n) kapta meg az újság az eljárás alá vonttól, arra nem emlékezett, hogy az eljárás alá vonttól a reklámmal kapcsolatban e-mail érkezett volna.

 • 6.

  Az "Újbuda" 2003. március 5-i számában - az eljárás alá vont egy egész oldalas reklámját követő oldalon - a következő jelent meg:

  Tájékoztató!
  Az Újbuda február 19-i,
  4-es számának 13. oldalán
  A JÓ ÚTON A KAMAT! című
  hirdetésben szereplő akció
  2002. december 31-én lejárt

  oTp
  BANK
  [az eljárás alá vont logoja]

  Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a helyreigazítás előzetes egyeztetés nélkül, a lap kezdeményezésére került az "Újbuda" című újságba az adott formában, azért nem fizetett. A helyreigazítás kérésekor az újság felajánlotta, hogy az elkövetett tévedésért cserébe ugyanolyan méretben díjmentesen megjelentet egy másik reklámot. A téves megjelentetéssel kapcsolatban semmilyen, az "Újbuda" című újságnak szóló írásos bizonyítékot nem tud adni, azt szóban intézték. Írásos reklamációnak egyebek között azért sem látta értelmét, mert tapasztalata szerint a reklámnak nem volt érzékelhető hatása, mindössze egy fiókban tapasztaltak olyat, hogy a reklám hatására valaki 8%-os kívánt pénzt lekötni.

  Az újság 2003. március 5-i számában megjelent reklám hátterében az "Újbuda" című lap főszerkesztője szerint az eljárás alá vont és az újság illetékes munkatársainak megállapodása állt, amely arra irányult, jelenjen meg, hogy az adott akció nem áll fenn. A telefonon (azaz nem írásban) zajlott egyeztetést követően a reklám formátumát - több nappal a lapzárta után - az újság alakította ki, az nem CD-n érkezett (az újság rendelkezett az eljárás alá vont logojával). Aláhúzta, a helyreigazítás kapcsán más "kompenzációt" nem ajánlott fel az újság, nem is úgy nézett ki, mintha a lap hibázott volna.

II.

A vizsgálati jelentés

A vizsgáló az eljárás megszüntetését indítványozta, tekintettel az eljárásban vizsgált reklám egyszeri (valószínűsíthetően emberi hiba következtében), az érintett földrajzi piac töredékén terjesztett újságban történt megjelenésére, s az újság következő számában megjelentetett "helyreigazításra." A vizsgálati jelentés kiemelte, a vizsgált reklám kapcsán a feltárt adatok, tények alapján nem valószínűsíthető, hogy érzékelhető relevanciája lett volna a gazdasági versenyben, csekély jelentőségűnek minősíthető.

A vizsgálat során nem volt bizonyítható a tévedés elkövetőjének személye, illetve az, hogy a hiba az eljárás alá vontnál vagy az "Újbuda" című lapnál történt-e.

III.

Az eljárás alá vont védekezése

Az eljárás alá vont álláspontja szerint a vizsgálat tárgyává tett hirdetés nem az ő hibájából, hanem megrendelése nélkül, előzetes egyeztetés hiányában, az "Újbuda" című lap tévedéséből jelent meg.

Előadta, a hasonló problémák elkerülése érdekében fokozott figyelmet kíván fordítani médiakapcsolatainak dokumentálására.

IV.

Jogi háttér

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 77.§-a (1) bekezdésének j) pontja alapján az eljáró versenytanács határozatában a 72.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megszünteti.

A Tpvt. 72.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.

V.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  Mint azt a Versenytanács már több alkalommal aláhúzta, a fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), így a szerződéskötés előtti tájékoztatás ne legyen pontatlan. Különösen fontos a fogyasztók pontos, megfelelő tájékoztatása azoknál a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéseknél, ahol a felek közötti kölcsönös bizalomnak kiemelkedő szerepe van a termék sajátosságai következtében. A fogyasztók ismereteinek a pénzügyi szolgáltatások területén meglévő hiányosságai és a pénzügyi szervezetek szakmai hozzáértése iránti - a tájékozottság ezen hiányosságaira visszavezethetően: kényszerű - bizalom, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások fogyasztói döntéseket befolyásoló képessége igen hangsúlyossá teszi az e területen megjelenő és a fogyasztókat tájékoztató vállalkozások versenyjogi felelősségét.

 • 2.

  A jelen esetben a vizsgálatnak nem sikerült feltárnia, hogy a valóságnak nyilvánvalóan és az eljárás alá vont által sem vitatottan meg nem felelő reklám megjelentetésére milyen módon került sort, abban milyen szerepe volt az eljárás alá vontnak.

  A Versenytanács az eljárás megszüntetése indokolt a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének j) pontja által felhívott 72.§ (1) bekezdése a) pontjának első fordulata alapján, mivel nem valószínű, hogy az eljárás további folytatása esetén feltárhatók lennének - a rendelkezésre álló adatok alapján a versenyre csekély hatással lévő - reklám megjelenésének körülményei.

 • 3.

  A Versenytanács - tekintettel a pénzügyi szervezetek által nyújtott tájékoztatások, a pénzügyi termékek, illetőleg az adott piac sajátosságaira is - szükségesnek tartja felhívni az eljárás alá vont figyelmét arra, hogy reklámtevékenységét olyan szervezeti keretek között, olyan szervezeti rend által meghatározottan folytassa, amely lehetővé teszi a jelen ügyhöz hasonló problémák megelőzését.

 • 4.

  Az eljárás alá vont kérelmének megfelelően a Versenytanács a Tpvt. 74.§-a (1) bekezdésének második mondata alapján tárgyaláson kívül hozta meg határozatát.

 • 5.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2003. június 12.