Vj-63/2003/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a U.S. Steel Balkan d.o.o. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Sartid a.d. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az U.S. Steel Balkan d.o.o. irányítást szerezzen a Sartid a.d. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező U.S. Steel Balkan d.o.o. 2003. március 31-én adásvételi szerződést kötött a Sartid a.d. (a továbbiakban: Sartid) valamennyi részvényének megvásárlására.

 • 2)

  Az U.S Steel az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. április 8-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3)

  A Sartid állami tulajdonban levő, felszámolás alatt álló szerbiai vaskohászati vállalkozás, amelynek fő tevékenysége a melegen hengerelt acéltekercsek, acélszalagok és -táblák, hidegen hengerelt acéláruk és bevonatos acéltáblák gyártása és forgalmazása. A Sartid 2002. évben a Magyar Köztársaság területén 514 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 4)

  A U.S. Steel Balkan d.o.o. az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett U.S. Steel Corporation és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban együtt: U.S. Steel-csoport) tagja, melyet a Sartid részvényeinek megvásárlása céljából alapítottak.

 • 5)

  Az U.S. Steel-csoport vaskohászati termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik világszerte. A U.S. Steel-csoport (túlnyomórészben a szlovákiai U.S. Steel Košice s.r.o. révén) 2002. évben 13588 millió forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén. Az U.S. Steel-csoport magyarországi tagja (az U.S. Steel Košice-Hungária Kft.) ügynöki tevékenység révén 125 millió forint nettó árbevételt ért el a 2002. évben.

 • 6)

  A Sartid és az U.S Steel-csoport részesedését az általuk forgalmazott termékek Magyarországi forgalmából a következő táblázat mutatja be.

  A Sartid és az U.S. Steel-csoport részesedése a Magyarországi forgalomból

  %-ban!

Termék megnevezés

Sartid

U.S. Steel Košice

Összesen

Melegen hengerelt lemez

1,9

10,1

12,0

Hidegen hengerelt lemez

0,6

8,9

9,5

Ónozott hidegen hengerelt lemez

-

45,2

45,2

Horganyzott hideglemez

-

3,7

3,7

Műanyag bevonatos hideglemez

-

1,5

1,5

Elektrotechnikai iparban használt lemez

-

34,0

34,0

Lemezek együtt

1,1

12,0

13,1

Lapradiátor

-

1,6

1,6

Spirál varratos csövek

-

10,1

10,1

Hosszvarratos csövek és profilok

-

0,5

0,5

Nyitott profilok

-

23,1

23,1

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  A Sartid részvényeinek U.S. Steel Balkan d.o.o. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban a Sartid és az U.S. Steel-csoport is jelen van áruival a magyar piacon, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Sartid és az U.S. Steel-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (14.227 millió forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Sartid-é (514 millió forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §). Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki.

 • 11)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, porfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (pl. Vj-13/2003.)

 • 12)

  Horizontális összefüggésben a Sartid és az U.S. Steel-csoport közös magyarországi tevékenysége a vaskohászati termékek forgalmazása. Ezek tekintetében a Versenytanács - figyelemmel arra is, hogy az érintett vállalkozások Magyarország területéről kívülről szállítják termékeiket - földrajzi piacként (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) minimálisan Magyarország egész területét tekintette. Az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) egyértelmű meghatározását a versenytanács szükségtelennek tartotta, mert:

  • -

   ha az érintett árupiacoknak (a lehetséges legszűkebb módon) a Táblázat szerint termék-csoportok minősülnek, akkor azon két termékcsoport esetében, melyből a Sartid és az U.S. Steel-csoport is forgalmaz Magyarországon, együttesen 10 százalék körüli részesedésük nyilvánvalóan nem ad alapot versenyaggályokra;

  • -

   ha viszont az érintett árupiacot (az esetleges kínálati helyettesítésre is tekintettel) a lemez termékek egésze (nem kizárhatóan annál tágabb árukör) alkotja, az érintett vállalkozások együttes piaci részesedés akkor sem haladja meg azt a mértéket (20 százalék), amely felett nem zárhatók ki nyilvánvalóan a káros horizontális versenyhatások.

 • 13)

  A két vállalkozáscsoport tevékenysége alapján vertikális versenyhatásokkal nem kell számolni, és portfolió-hatás sem valószínűsíthető, mert a legszűkebb piac-meghatározás mellett sem bővül összefonódás révén az U.S. Steel-csoport tevékenységi köre.

 • 14)

  Konglomerátum hatás elvileg felmerülhet abból adódóan, hogy felszámolás alatt álló vállalkozás válik egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoport tagjává, ennek azonban a Sartid minimális magyarországi piaci részesedése alapján nem valószínűsíthetők káros verseny hatásai.

 • 15)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - összefonódást engedélyezte.

 • 16)

  A Versenytanács a 12-14) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 17)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 18)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 19)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. május 12.