Vj-62/2003/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MB-Autó Pécs Kft. (Pécs) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén dr. Szegedi Ildikó ügyvéd által képviselt Autocenter C Rt. (Pécs) - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az MB-Autó Pécs Kft. megvásárolja az Autocenter C Rt. pécsi telephelyét.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező MB-Autó Pécs Kft. 2003. március 13-án megkötött Szerződéssel megvásárolta az Autocenter C Rt. pécsi autószalonját és szervizét, valamint az azokhoz tartozó ingó és ingatlan vagyont, továbbá átvette az ahhoz kapcsolódó vevő- és ügyfélkört (a továbbiakban együtt: pécsi telephely).

 • 2)

  A Szerződés 9.5. pontja szerint az Autocenter C Rt. vállalta, hogy öt évig Pécs, illetve Baranya megye területén autó üzletágban nem végez tevékenységet.

 • 3)

  Az kérelmező MB-Autó Pécs Kft. az 1-2). pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. április 3-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  Az MB-Autó Pécs Kft. az MB-Autó Magyarország Kft. többségi (79 százalékos) és a Pécsi Tömegközlekedési Rt. kisebbségi (21 százalékos) üzletrész tulajdona mellett alakult 2002. november 29-én az 1) pont szerinti vagyontárgyak és jogok megvásárlása céljából.

 • 5)

  Az MB-Autó Magyarország Kft. a Mercedes típusú gépjárművek magyarországi értékesítője, valamint ellátja az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati, alkatrészeladási feladatokat, részben az ország egész területén elhelyezkedő márkakereskedőin keresztül. Az MB-Autó Magyarország Kft. 2002. évi nettó árbevétele 30,8 milliárd forint volt.

 • 6)

  Az Autócenter C Rt. az MB-Autó Magyarország Kft. márkakereskedőjeként pécsi és kaposvári telephellyel rendelkezik. A pécsi telephely által 2002. évben elért nettó árbevétel 2,1 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része a tőle független másik vállalkozás részévé válik. Az (5) bekezdés értelmében vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelyek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 8)

  Az 1) pont szerinti tranzakció megfelel a 7) pontban részletezett feltételeknek, ezért vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján minimálisan: az MB-Autó Magyarország Kft., az MB-Autó Pécs Kft. és az Autocenter C Rt. pécsi telephelye, mint vállalkozásrész) 2002. évi együttes nettó árbevétele (32,9 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül a vállalkozásrészé (2,1 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Versenytanács álláspontja szerint az összefonódásnak nincs érdemleges hatása a gazdasági versenyre, mert az MB-Autó Pécs Kft. által megvásárolt pécsi telephely (mint vállalkozásrész) az összefonódást megelőzően az MB-Autó Magyarország Kft. márkakereskedőjeként, annak alárendelten végezte tevékenységét. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 12)

  Az összefonódáshoz adott engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed mindazokra a versenykorlátozásokra, amelyek az összefonódás megvalósításához szükségesek. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint indokolt versenykorlátozásnak minősül az eladó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és a földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

 • 13)

  A Versenytanács álláspontja szerint a Szerződés 9.5. pontja az előzőek szerinti feltételeknek megfelel. A versenytilalom viszonylag hosszú (ötéves) időtartamát a Versenytanács azért nem ítélte túlzottnak, mert figyelembe vette - egyezően a nemzetközi gyakorlaton alapuló korábbi döntésével (Vj-57/2002.) - az érintett árukkal kapcsolatos fogyasztói hűséget és azok viszonylag hosszú életciklusát.

 • 14)

  A Versenytanács a 11. pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. május 8.