Vj-51/2003/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rotary 2003 Befektetési és Tanácsadó Kft. (Kecskemét) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén Rotary Fúrási Rt. (Nagykanizsa) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Rotary 2003 Befektetési és Tanácsadó Kft. irányítást szerezzen a Rotary Fúrási Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Rotary 2003 Befektetési és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban Rotary 2003 Kft.) 2003. március 5-én "Részvény Adásvételi Szerződés"-t (a továbbiakban: Szerződés) kötött a MOL Invest Rt.-vel a Rotary Fúrási Rt. (a továbbiakban: Rotary Rt.) valamennyi részvényének megvásárlására.

 • 2)

  A Szerződés 7. számú mellékleteként megkötött "Szerződés belföldi kútmunkálatokról" szerint a Rotary Rt. 2005. december 31. napjáig terjedő időtartamra vállalta, hogy kútmunkálatok elvégzésére alkalmas műszaki állapotban tart 10 berendezést a MOL Invest Rt-t irányító MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban: MOL) kútmunkálati igényeinek kielégítése érdekében, a MOL igényeinek elsőbbséget biztosítva.

 • 3)

  A Rotary 2003 Kft. az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. március 17-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte, kifejtve, hogy a 2. pont szerinti - kizárólagosságot nem biztosító - megállapodás nélkül az összefonódás nem jöhetne létre, mert

  • -

   a MOL alapvető gazdasági érdeke az, hogy a bányászati koncesszióit megfelelően tudja hasznosítani, melyhez elengedhetetlen, hogy a korábban már megszokott színvonalú, a Rotary Rt. által nyújtott szolgáltatásokat egy átmeneti (három évnél rövidebb) időre igénybe tudja venni; továbbá

  • -

   a Rotary 2003 Kft.-nek a befektetési érték-realizáláshoz szükséges, hogy a Rotary Rt. és a MOL között fennálló kapcsolat csak egy átmeneti időszak után váljon olyanná, amely a korábban volt gazdasági egységet teljes egészében feladja.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4)

  A gazdasági tevékenységet nem végző Rotary 2003 Kft.-t 2003. január 17-én alapító vállalkozások, illetve az azokhoz kapcsolódó vállalkozások az aluminiumgyártással kapcsolatos tevékenységeket és szállítmányozást végeznek, 2002. évi nettó árbevételük meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 5)

  A Rotary Rt. meghatározó tevékenysége a kőolaj- és földgáz kitermeléshez kapcsolódó kútfúrási munkálatok végzése, amely mellett nem számottevő arányban önkormányzatok és magánszemélyek megrendelésére geotermikus kutak létrehozását és működtetését is vállalja. A Rotary Rt. 2002. évi nettó árbevétel 9,7 milliárd forint volt.

 • 6)

  A Rotary Rt. mellett egyetlen további vállalkozás - a horvátországi INA-csoporthoz tartozó Crosco Ltd. - végez érdemleges mennyiségű kútfúrási tevékenységet Magyarországon. A tevékenység 2002. évi országos forgalmából a Rotary Rt. részesedése 80-85 százalék volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  A Rotary Rt. részvényeinek a Rotary 2003 Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Rotary Rt., a Rotary 2003 Kft., valamint ez utóbbi tulajdonosai és az azokhoz kapcsolódó vállalkozások) 2002. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Rotary Rt.-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 9)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 10)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió- és konglomertamen hatásait vizsgálja (lásd pl. Vj-13/2003.).

 • 11)

  Az irányítást megszerző Rotary 2003 Kft. és az ahhoz kapcsolódó vállalkozások tevékenysége semmilyen formában sem kapcsolódik a Rotary Rt. kizárólagos tevékenységéhez a kútfúráshoz. Ezért az összefonódásnak horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek, sőt: a vertikális versenyhatások szempontjából kifejezetten kedvező, hogy a Rotary Rt. függetlenné válik jelenlegi legfontosabb üzleti partnerétől a MOL-tól. Káros konglomerátum hatás sem származhat a Rotary Rt. magas piaci részesedéséből, mert jelenlegi irányítója is egy jelentős tőkeerejű vállalkozás-csoport (a MOL) tagja.

 • 12)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 13)

  A Versenytanács a 10-11) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 14)

  A kérelmező által hivatkozott érvekre (lásd 3. pont), továbbá kialakult gyakorlatára is figyelemmel (Elvi állásfoglalások 89., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám) a Versenytanács a 2. pont szerinti szerződéses kikötést az összefonódáshoz szükséges versenykorlátozásnak minősítette, ezért az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján arra is kiterjed.

V.

Eljárási kérdések

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 15.