Vj-140/2002/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a V.R.A.M. Rt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárást a V.R.A.M. Rt. ellen, hogy az megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8.§-át, illetőleg a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) rendelkezéseit a Rock `n` Roll Fix előfizetéses tarifacsomag bevezetésekor több televíziós csatornán közzétett reklámfilmmel.

 • 2.

  Az eljárás alá vont a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterével 1999. október 8-án aláírt koncessziós szerződés alapján kizárólagos jogosultságot szerzett arra, hogy meghatározott frekvenciasávokban, illetve csatornákon közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtson Magyarország területén.

  Az eljárás alá vont Rock `n` Roll Fix tarifacsomagja 2002. június 1-től érhető el a fogyasztók által. A választott primér körzetbe vezetékes telefonra történő hívás díja csúcsidőben és csúcsidőn kívül percenként bruttó 11,25 Ft (nettó 9 Ft). Egyéb körzetbe a hívás díja - csúcsidőben és csúcsidőn kívül - egyaránt bruttó 22,50 Ft (nettó 18 Ft).

  A Rock `n` Roll Fix előfizetéses tarifacsomag népszerűsítése érdekében az eljárás alá vont 2002. májusától több televíziós csatornán reklámot tett közzé. A reklámban az emberek a vezetékes telefonkészülékeket az utcára dobálják, miközben a következő hallható: "Szabadulj meg a felesleges dolgoktól! Mostantól elég Rock `n` Roll Fix előfizetést választanod, amellyel éjjel-nappal nettó 9 Ft-ért hívhatod az általad választott körzet összes vezetékes telefonszámát!" Ezt követően az utcán álló telefonfülkét egy daruskocsi felemeli. Telefoncsöngés hallatszik, majd az utcán halomban heverő telefonok közül egyet egy utcaseprő felemel. A csengetés továbbhallatszik, s egy arra haladó fiatal nő a mobiltelefonján válaszol az őt hívónak: "Szia! Én jól vagyok!"

 • 3.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely magatartások minősülnek a fogyasztók megtévesztésének. A bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

  A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése alapján az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés értelmében az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

  A Grtv. 2.§-ának n) pontja szerint megtévesztő reklám minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti. Az o) pont értelmében az összehasonlító reklám olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé teszi a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozást, vagy a más vállalkozás által előállított forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.

  A Grtv. 7.§-ának (1) bekezdése kimondja, hogy tilos közzétenni megtévesztő reklámot.

  A Grtv. 15.§-ának (2) bekezdése értelmében a Grtv. 7.§-ában foglaltakba ütköző reklám esetén a Tpvt-ben meghatározottak szerint a bíróság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

  A Grtv. 17.§-a (2) bekezdésének első mondata szerint ha a Gazdasági Versenyhivatal a 15.§ (2) bekezdése alapján jár el, eljárására a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni, a (3) bekezdésben, valamint a 19.§ (2) bekezdésében és a 19/A.§-ban foglalt eltérésekkel.

  A Tpvt. és a Grtv. kapcsolatát illetően a Versenytanács kiemeli, hogy a két törvény megtévesztő reklámra vonatkozó rendelkezéseinek tartalmi egybeesése következtében nemcsak a Tpvt. eljárási szabályaira, hanem - a két jogszabályt tartalmilag szinoptikusan, azaz egymásra figyelemmel, egyszerre alkalmazva - a Tpvt. 8.§-ára történő áttérés is indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Tpvt. 8.§-ának (2) bekezdése nem taxatív jelleggel tesz említést egyes, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásokról, így a megtévesztő reklám valamennyi, a Grtv. 7.§-a alapján értékelhető esete a Tpvt. 8.§-a alapján is elbírálható.

 • 4.

  A gazdasági versenyben sikerre törekvő vállalkozás számára alapvető feladatként jelentkezik a fogyasztói döntések befolyásolása, annak elérése, hogy a vállalkozás és a termék piacon való megjelenéséről, létéről tudomást szerző fogyasztók őt, az ő termékét válasszák, ezzel lehetővé téve a vállalkozás piaci részesedésének növelését vagy megtartását, esetleg a piaci pozíció meggyengülése folyamatának megállítását. A befolyásolásnak számos (tisztességes és tisztességtelen) eszköze lehet, melyek közül az egyik leghatékonyabb a reklám. A fogyasztók reklám hatására történő megnyerése természetszerűleg azt is jelenti, hogy ez általában az ugyanazon a piacon tevékenykedő más vállalkozások terhére történik.

 • 5.

  A Versenytanács megítélése szerint a vizsgált reklám üzenete kettős volt: egyrészt azt közölte, hogy a Rock `n` Roll Fix előfizetés esetén éjjel-nappal nettó 9 Ft-ért hívható a választott körzet összes vezetékes telefonszáma, másrészt a reklám összhatását tekintve azt állította, hogy a Rock `n` Roll Fix díjcsomag ezen tulajdonsága révén a fogyasztók számára minden esetben előnyösebb a vezetékes telefonoknál.

 • 6.

  A Grtv. 2.§-ának o) pontjában szereplő meghatározásra figyelemmel megállapítható, hogy a törvény szerinti összehasonlító reklámról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a reklám közvetlenül vagy közvetve, de a fogyasztó számára - a különböző vállalkozások, illetőleg termékek közötti választásra vonatkozó döntése meghozatalára is ható módon - egyértelműen felismerhetővé tesz egy másik vállalkozást vagy egy másik árut. Kiemelendő ugyanakkor, mindig csak a konkrét reklám és a reklám fogyasztókra gyakorolt hatásának elemzését követően állapítható meg, hogy a reklám által legalább közvetetten felismerhetővé vált-e egy másik vállalkozás vagy másik termék. Ennek hiánya sem akadályozza ugyanakkor a - valamely versenytárs vagy a versenytárs termékére nem hivatkozó, azt a fogyasztó számára felismerhetővé nem tevő - összehasonlítást tartalmazó reklám Grtv. 7.§-a, illetőleg a Tpvt. 8.§-a alapján történő elbírálását. Ez utóbbi esetben is irányadóak a valamennyi reklámra vonatkozó alapelvek, közöttük az az általános követelmény, hogy a reklám legyen tisztességes, feleljen meg a tisztességes vállalkozó magatartása húzta mércének, így különösen más vállalkozást vagy terméket ne ócsároljon.

  A vizsgálat tárgyává tett, a Rock `n` Roll Fix díjcsomag és a vezetékes szolgáltatások között egyfajta összehasonlítást tartalmazó reklám nem tekinthető a Grtv. 2.§-ának o) pontjában meghatározott összehasonlító reklámnak, mivel közvetetten sem tesz az átlagfogyasztó számára a döntéseit befolyásoló módon felismerhetővé egy másik konkrét vállalkozást vagy árut.

 • 7.

  A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása abban az esetben is megállapítható, ha a reklám két egymással a Tpvt. 14.§-a alapján egymást ésszerűen nem helyettesítő árut vet össze jogsértő módon, ezért a Versenytanács a jelen esetben nem tartotta szükségesnek azon kérdés megválaszolását, hogy a mobil rádiótelefon szolgáltatók és a vezetékes szolgáltatók között megállapítható-e vagy sem a versenyhelyzet, a közcélú távbeszélő szolgáltatás és a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás egymást ésszerűen helyettesítő árunak tekinthető-e, s ha igen, milyen feltételekkel. A fogyasztók megtévesztésére, illetőleg e magatartás versenyre gyakorolt hatása nemcsak akkor jelentkezhet, ha a reklámmal érintett áruk egymás helyettesítői.

 • 8.

  A Versenytanács megállapította, az eljárás alá vont megsértette a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját, amikor a vizsgálat tárgyává tett reklámban azt állította, hogy a Rock `n` Roll Fix díjcsomag esetén a fogyasztó minden esetben a vezetékes telefonokról kezdeményezett hívás díját el nem érő összegért telefonálhat. Az eljárás alá vont is elismerte, hogy a vezetékes távbeszélő szolgáltatók díjai a saját körzetbe irányuló hívások esetében kedvezőbbek, mint a Rock `n` Roll Fix díjcsomag adott díja.

  A magatartást nem tehető jogszerűvé azzal az eljárás alá vont által támasztott, a versenyfelügyeleti eljárásban általa hangoztatott elvárással, hogy a fogyasztó tájékozódjék a különböző díjakat illetően. Egy reklám nem alapozhat arra, hogy a tartalma szabadon meghatározható, bármit állíthat, mivel a fogyasztónak ésszerűen kell eljárnia, s ő ellenőrizze, hogy a reklám állítása megfelel-e a valóságnak. A vállalkozás reklámjaiért való felelősségét nem csökkentheti, a jogsértést nem előzheti meg önmagában a fogyasztóval szembeni elvárás, különösen olyan esetben, amikor nem szükségszerű, hogy a fogyasztó tájékozódjék a különböző áruk, szolgáltatások díjairól és összevesse azokat.

 • 9.

  A Versenytanács által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont vállalta, hogy a vizsgálat tárgyát képező reklámfilm akár teljességében, akár részeiben történő sugárzásától a jövőben tartózkodik, arra más reklámjaiban sem utal.

  A Rock `n` Roll Fix tarifacsomag előfizetői számának igen alacsony voltára figyelemmel a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vont magatartása a verseny szabadságát, illetőleg tisztaságát csak csekély fokban veszélyezteti, ezért a Tpvt. 75.§-a alapján az eljárás egy hónapra történő szüneteltetéséről határozott.

 • 10.

  A szünetelés időtartama alatt az eljárás alá vont az utóvizsgálat megállapítása szerint eleget tett vállalásának, ezért a Versenytanács a Tpvt. 76.§-a (3) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

 • 11.

  A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-a második mondatának figyelembevételével tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2003. március 12.