Vj-143/2002/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Wallis European Management Services Limited (Cyprus) mint kérelmező, valamint a PSINet Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Kft. (Budapest) mint kérelmezett összefonódásának engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Wallis European Management Services Limited megszerezze PSINet Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Kft. részesedéseinek 96.67 százalékát kitevő üzletrészét.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A tranzakció és a kérelem

 • 1)

  A kérelmező Wallis European Management Services Limited (a továbbiakban: WEMS) 2002. október 27-én megvásárolta a PSINet Europe BV-től a kérelmezett PSINet Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Kft. (a továbbiakban: PSINet) 2.900.000,- forint névértékű, a társasági részesedések 96.67 százalékát kitevő üzletrészét.

 • 2)

  Az 1) pontban leírt megállapodás versenykorlátozó kikötést nem tartalmaz.

 • 3)

  A kérelmező a 2002. október 18-án nyújtotta be kérelmét a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), amelyben az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Az eljárás hiánypótlást követően 2002. november 12-én indult.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

Wallis-csoport

 • 4)

  A kérelmező WEMS 2002. tavaszán alakult mint a Wallis-csoport közép-kelet- európai befektetéseinek központjaként, amely elsősorban vagyonkezelési feladatokat lát el, illetve könyvelési, konszolidációs és befektetés-elemzési szolgáltatásokat nyújt a csoport vállalatainak számára.

 • 5)

  Az 1990-ben alakult Wallis Rt a csoport anyavállalkozása. Fő tevékenysége a befektetés, valamint a tulajdonában lévő vállalkozások tevékenységének koordinálása, stratégiai céljainak meghatározása, részükre üzleti tanácsadás nyújtása.

 • 6)

  A 2001-ben 105 milliárd forintos árbevételt realizáló, több mint száz vállalkozást magában foglaló csoportnak számos iparágban vannak stratégiai befektetései.

 • 7)

  A közvetett résztvevők közül a Webigen Rt., az ElenderWeb Kft. és a TV Online Kft. tevékenységei kapcsolódhatnak vertikálisan vagy horizontálisan a kérelmezettéhez. A Webigen Rt 2000. júliusban alakult az Elender Webfejlesztői részlege, illetve a Café Reklám és az MTM Call Center cégek összevonása révén. Fő tevékenysége Internet stratégiai tanácsadás, ehhez kapcsolódó egyéb üzletviteli tanácsadás, alkalmazásfejlesztés, weboldalak, Internetes felületek tervezése és kivitelezése. Az ElenderWeb Kft - az értékesítési adatok szerint - nem aktív vállalkozás. A TV Online Kft. felszámolás alatt áll. A Webigen kisebbségi részesedéssel rendelkezik az Internetes hírdetésszervező cégben, az Index.hu Rt-ben.

A kérelmezett vállalkozás

 • 8)

  A PSINet Kft elődje az Elender Kft (később Rt), amely 1995 óta van jelen a hazai Internet-szolgáltatási piacon. Az Elender Rt-t 1999-ben vásárolta meg az amerikai székhelyű cég, a PSINet Inc. 2001 februárjában leválasztották az egyéni előfizetőket kiszolgáló üzletágat - Inter.net néven - és a cég a mostani nevén, üzleti előfizetők kiszolgálásával működött tovább. A PSINet Kft. fő tevékenysége Internet-szolgáltatás nyújtása bérelt vonali, ADSL és dial-up módozatokban. Emellett nyújt szerver-szolgáltatások, hardver és szoftver értékesítést, és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat (domain regisztráció, VoIP, stb.).

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  Az 1) pontban leírt szerződés a kérelmező számára közvetlen irányítást tesz lehetővé a kérelmezett vállalkozás szerződésben meghatározott része felett, amely a Tpvt. 23. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 10)

  A vállalatok összefonódásával kapcsolatos engedélykérési kötelezettség küszöbértékeket a Tpvt. 24. § (1) bekezdése határozza meg. A vizsgálat - a kérelmező által benyújtott bejelentési űrlap V. részében megadott adatok alapján - megállapította, hogy az összefonódásban érintett vállalkozások 2001. évi nettó árbevétele a hivatkozott törvényhelyen meghatározott 10 milliárd forintot meghaladta, és a kérelmezett vállalkozás nettó árbevétele ugyanezen évben meghaladta az ugyanott előírt 500 millió forintos küszöbértéket.. Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a jelen határozat 1) pontjában leírt összefonódás engedélyköteles.

IV.

Az összefonódással érintett piacok

 • 11)

  A Versenytanács az érintett termékpiac meghatározása során a Tpvt. 14. §-ának megfelelően járt el. Az összefonódások vizsgálata során azok a piacok számítanak érintett piacoknak, amelyeken az összefonódásban résztvevő vállalkozások bármelyike piaci tevékenységet folytat.

 • 12)

  Az összefonódással érintett egyik termék-(szolgáltatás-)piac az üzleti Internet-szolgáltatások piaca, amely az üzleti felhasználók (vállalkozások, államigazgatási szervezetek, oktatási intézmények, stb.) részére nyújtott Internet-hozzáférési szolgáltatásokat jelenti. Az így meghatározott átfogó termékpiac tovább szegmentálható aszerint, hogy milyen technológia igénybevételével történik a hozzáférés nyújtása. A nagyobb üzleti felhasználók nagy többsége bérelt vonali szolgáltatást vesz igénybe, míg a kis és a középvállalkozások körében a dial-up kapcsolat a legelterjedtebb. Az előbbi üzleti fix, az utóbbi üzleti dial-up piaci szegmensként, külön-külön került elemzésre.

 • 13)

  Az összefonódással érintett másik termék az un. közvetített Internet-szolgáltatások köre, amely a más Internet-szolgáltatók (ISP-k) részére nyújtott nagykereskedelmi jellegű Internet-szolgáltatásokat takarja. A vizsgálat megállapításai szerint a közvetített Internet-szolgáltatások helyettesítő termékei az egyéb nagykereskedelmi infrastruktúra-alapú távközlési szolgáltatások is. Ezen szolgáltatások skálája a kábelhely-, vagy csőbérlettől, a sötétszál bárbeadáson, a távközlési berendezések, hálózatelemek, kapacitások bérbeadásán át egyéb speciális nagykereskedelmi jellegű távközlési szolgáltatásokig terjed. Ennek alapján a közvetített Internet-szolgáltatásokat is magába foglaló nagykereskedelmi infrastruktúra-alapú távközlési szolgáltatási piac egésze tekinthető érintett termékpiacnak.

 • 14)

  Az összefonódás további két szolgáltatáskört érint. Az egyéb Internethez kapcsolódó szolgáltatások átfogó kategóriája többféle, egyenként külön piacot alkotó szolgáltatást foglal magába: domain név regisztráció és karbantartás, POS terminálok üzemeltetése, VoIP szolgáltatás, stb. A hardver- és szoftver értékesítés keretében Internetes eszközök eladása, bérbeadása, PC-, szerver-, LAN-eladás, illetve a szoftverek eladása történik.

 • 15)

  Végül, az összefonódás által érintett szolgáltatáskör átfogó megnevezése az informatikai szolgáltatások piaca. Az Európai Bizottságnak a Hewlett Parckard/Compaq összefonódás vizsgálatában, illetve a GVH Versenytanácsának a VJ-161/2001. és a VJ-16/2002. sz. eljárásban követett gyakorlata szerint az informatikai szolgáltatások átfogó piaca ugyan felbontható szegmensekre (úgymint: rendszermenedzsment, ügyvitelszervezés, fejlesztés és integráció, szoftver-, ill. hardver karbantartás és támogatás, tanácsadói szolgáltatások), ám a fennálló kínálati helyettesíthetőség miatt az érintett piacot a felsorolt szolgáltatások együttesen alkotják.

 • 16)

  Az összefonódással érintett földrajzi terület Magyarország.

V.

Az összefonódás piaci hatásai

 • 17)

  A lakossági és üzleti Internetes hozzáférés együttes piacán a PSINet részesedése 1999-ben 30%, 2000-ben 21% volt. 2001-ben a részesedése 17%-ra csökkent, elsősorban azért, mert a lakossági üzletág ebben már nincs benne (az Inter.net kiválása miatt). A kérelmező a fix hozzáférés piacán a saját részesedését 27% körüli értékre számolta, míg az üzleti dial-up piacon 4%-ra. A dial-up hozzáférés piacára vonatkozóan a vizsgálat a Hírközlési Főfelügyelet által számított előfizetői adatok alapján a PSINet részesedését 11% körülire becsülte. Az üzleti Internet-hozzáférési szolgáltatás piacán sok szolgáltató van jelen a piacon, akik között erős árverseny zajlik. A belépési költség a specifikus beruházási igény miatt nagy, de az infrastruktúra kiépítése nem elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás nyújtásának, hiszen ma már lehetőség van un. virtuális szolgáltatásra is.

 • 18)

  A nagykereskedelmi infrastruktúra-alapú távközlési szolgáltatási piac jellemzője, hogy eladói oldalán a távközlési infrastruktúrával rendelkező vállalkozások találhatók. A szolgáltatások teljes skáláját nyújtani képes vállalatok a Matáv, Antenna Hungária, GTS, Eurotel, Banknet, Pantel, stb. Az érintett piac nem önálló részét alkotó közvetített nagykereskedelmi Internet-szolgáltatások piacán a PSINet piaci részesedése (a kérelmező szerint) 66%, de ennek mintegy háromnegyedét a saját cégcsoportba tartozó Inter.net számára nyújtott szolgáltatások teszik ki. A VJ-133/2002. az eljárásban, a 2001. évre beszerzett adatok szerint a PSINet nem volt jelen ezen a piacon, vélhetően azért, mert a szolgáltatások nagy részét a saját cégcsoportján belül végzi. Ez utóbbi leszámítása után a vizsgálat a PSINet piaci részesedését 5%-ra becsülte. Az egyéb Internethez kapcsolódó szolgáltatások és a hardver- és szoftverértékesítés érintett piacai egyaránt sokszereplős, versenypiacok, az érintett vállalkozások piaci részesedése csekély (az előzőre becslést a vizsgálati anyag nem tartalmaz, az utóbbin a PSINet részesedése 1% alatti.) Mindezek alapján megállapítható, hogy az ebben a pontban tárgyalt érintett piacokon az összefonódásban résztvevő vállalkozások nem játszanak jelentős szerepet.

 • 19)

  Az informatikai szolgáltatások piacán a PSINet szerverszolgáltatásokkal, a Webigen pedig alkalmazásfejlesztési szolgáltatásokkal és Internet-stratégiai tanácsadással van jelen. A szerverszolgáltatás nyújtásához jelentős és specifikus eszközbefektetés szükséges, aminek következtében viszonylag magas lenne a belépési, ill. a kilépési korlát. A piac mérete azonban folyamatosan növekszik, aminek következtében a belépési kiadások hamar megtérülhetnek, ill. a kilépés esetén az elsüllyedt költségek alacsonyak. A PSINet piaci részesedése jelenleg - saját becslése szerint - kb. 10%. Az alkalmazásfejlesztés részpiacára való belépés, ill. kilépés közvetlen költségei viszonylag alacsonyak. A Webigen a szoftverfejlesztésből származó bevételeit a szoftverértékesítéssel együtt tartja nyilván, ezért arra vonatkozóan külön becslést nem adott. Ez a gyakorlat az adott piacon általános, ezért a szoftverértékesítési piacon meglévő részesedése megfelelő közelítésül szolgálhat az alkalmazásfejlesztési részpiaci részesedés nagyságrendjére vonatkozóan is. Az előző pont szerint ennek nagyságrendje 5% körülire tehető. A Webigen által végzett Internet-stratégiai tanácsadás mind a tanácsadási piacon általában, mint pedig az informatikai tanácsadásra szűkített piacon elhanyagolható nagyságú. Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy az összefonódásban résztvevők a fent említett tevékenységekre szűkített - egyébként az informatikai szolgáltatásokon belül el nem különülő - részpiacokon külön-külön és együttesen sem játszanak számottevő szerepet.

 • 20)

  Az érintett piacok elemzése, illetve az összefonódásban résztvevő vállalkozások piaci pozícióinak értékelése alapján a Versenytanács az alábbiakat állapította meg : [1]

  • a.

   horizontális versenyhatás a fent említett piacok egyikén sem következhet be, mert az összefonódást megelőzően a vállalkozások nem voltak jelen ugyanazokon a piacokon, emiatt az összefonódás a piaci struktúrát nem változtatja meg;

  • b.

   a vizsgálat nem azonosított olyan piacokat az összefonódás által érintett vállalkozások tevékenységeinek alapján, amelyek vertikálisan egymásra épülnének; kivéve két olyan vertikális kapcsolatot, amelyek a Webigen és a PSINet egymásnak nyújtott szolgáltatásaira vonatkoznak, ez utóbbiak az adott vállalkozás saját működési tevékenységét támogatják, ezért nem gyakorolnak hatást az érintett piacokra;

  • c.

   a PSINet és a Webigen tevékenységei részben egymás kiegészítői, ám a tevékenységkörök ilyen jellegű illeszkedéséből származó előnyöket a két vállalkozás már korábban is kihasználta stratégiai együttműködés keretében, az összefonódás esetleges káros hatásai már az összefonódás előtt jelentkeztek volna; a vizsgálat szerint azonban ilyen káros hatás kialakulása nem valószínű, mivel a két vállalkozás a saját piacán nem játszik jelentős szerepet; mindezek miatt a Versenytanács az összefonódással kapcsolatban nem valószínűsítette káros portfolió-hatás kialakulását;

  • d.

   a PSINet a 2001. évi beszámoló alapján annyi veszteséget halmozott fel, hogy a társaság saját tőkéje negatív lett, ezért a további működéshez tulajdonosi pénzügyi támogatás szükséges, amit a Wallis mint pénzügyi befektető nyújtani tud; a vállalkozás pénzügyi helyzetének javulása azonban bizonyosan nem lesz olyan mértékű, hogy felfalóár-típusú versenykorlátozó magatartást finanszírozhasson általa, amely magatartás egyébként nem is kecsegtetne sikerrel, hiszen az üzleti Internet-szolgáltatás piacán tőkeerős versenytársakkal (Matáv, GTS, Pantel/Euroweb) kellene számolnia; a PSINet piaci részesedése egyébként nem éri el a konglomerátum-hatás kialakulásához a Versenytanács által feltételként meghatározott 30%-os piaci részesedést.

VI.

Az engedélyezés

 • 21)

  A Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése értelmében a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését akadályozó erőfölényt az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. A jelen eljárásban a vizsgálat nem talált olyan információt, hogy a kérelmezett összefonódás a lehetséges érintett piacok bármelyikén érzéklehető hatással lenne a versenyre. Ezért az engedélyt a Versenytanács a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján adta meg.

 • 22)

  A Tpvt. az engedélyezés elintézési határidejére vonatkozóan a 63. § (3) bekezdésében ad eligazítást. E törvényhely a) pontjának ac) alpontja szerint a Versenytanácsnak a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése során az érdemi határozatát a vizsgálat megindulásától számított 45 napon belül kell meghoznia, ha az engedély a Tpvt. 30. §-a alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A kérelmező adatai, illetőleg a vizsgálat során felderített adatok alapján a Versenytanács úgy látta, hogy a kérelmezett összefonódásnak semmiféle versenyhatása nem valószínűsíthető. Mindezekre tekintettel a Versenytanács a határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja alapján hozta.

VII.

Egyéb megállapítások

 • 23)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kétmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg befizetette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 24)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2002. december 23.


Jegyzetek

 • :: d1e285

  Az itt követett vizsgálati módszertan részletes kifejtését lásd pl. VJ-135/2002. sz. eljárás VT-határozatában.