Vj-128/2002/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Juhászné Klujber Éva egyéni vállalkozó eljárás alá vont (Marcali.) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

A tényállás

 • 1)

  Juhászné Klujber Éva egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozás) 2001. szeptemberében kezdte meg tevékenységét, átvéve a korábban Déli Hírek és Déli Híradó címek alatt megjelent hirdetési lap kiadását, annak címét CSÜTÖRTÖKI KÉTHETES - Kereskedők és vállalkozók lapjára (a továbbiakban: lap) módosítva. A lap kéthetente jelenik meg, a hirdetésekből származó bevétel 2001. évben 1,4 millió forint, 2002. január-augusztus hónapokban 2,2 millió forint volt.

 • 2)

  A lap impresszumában a megjelenés óta a "megjelenik kéthetente 20.000 példányban" információ szerepel, amivel szemben - a vállalkozás által sem vitatottan - a lap nyomtatott példányszáma 10.000. A hiba felismerését követően a 2002. szeptember 12-én megjelent lapszámtól a vállalkozó az impresszumban a "megjelenik havi 20.000 példányban" információt szerepelteti.

 • 3)

  A MédiaÁsz című kiadvány 2002. évi szeptemberi számában szintén 20.000 példány szerepel a lap adatai között.

II.

A Versenytanács előzetes álláspontja

 • 4)

  A 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, a (2) bekezdés alapján megtévesztésnek minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében bármilyen megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

 • 5)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a példányszáma egy hirdetéseket is közlő újság - és különösen egy kifejezetten hirdetési újság - lényeges tulajdonságának minősül az újságban hirdetéseket közzétevő természetes és jogi személyek (mint fogyasztók) számára, mert attól is függ hirdetésük hatékonysága.

 • 6)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 73. § szerinti előzetes álláspontjában arról tájékoztatta az eljárás alá vont vállalkozást, hogy

  • a.

   a lap példányszámáról adott nem vitathatóan valótlan tájékoztatással jogsértést követett el, amit a Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71. § alapján készült vizsgálói indítvánnyal - megállapítani tervez a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerint,

  • b.

   a jogsértő magatartás következményeként a Tpvt. 77. § (1) bekezdés g) pontja alapján kötelezni tervezi a vállalkozót arra, hogy a jövőben a kéthetenként ténylegesen megjelenő példányszámot közölje, továbbá ennek megfelelő tájékoztatást adjon a MédiaÁsz részére (a Versenytanács álláspontja szerint ugyanis a "megjelenik havi 20.000 példányban" szöveg a kétheti megjelenésre és a lapkiadók által követett adatközlési gyakorlatra is tekintettel nem teljesen egyértelmű);

  • c.

   nem tervezi a Tpvt. 78. § szerinti bírság kiszabását, figyelembevéve, hogy kezdő vállalkozásról van szó, amely 2001. évben minimális (1,4 millió forint) bevételt ért el, továbbá a jogsértő gyakorlat felismerését követően törekedett annak megváltoztatására.

III.

A szünetelés elrendelése

 • 7)

  A vállalkozás kérte az eljárás szünetelésének elrendelését, vállalva, hogy 2002. december 15-ig

  • -

   a "Csütörtöki Kéthetes" reklámújság impresszumában "megjelenik kéthetente 10.000 példányban" szöveget fog szerepeltetni; továbbá

  • -

   levélben kéri a MédiaÁsz kiadóját, hogy az előzőeknek megfelelő változtatást vezesse át a kiadványon.

 • 8)

  A Tpvt. 75. § (1) bekezdése alapján a Versenytanács az eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti és az eljárás alá vont vállalja, hogy tartózkodik a magatartás további folytatásától.

 • 9)

  Miután a vállalkozás vállalta, hogy tartózkodik a nem vitathatóan csekély súlyú jogsértés folytatásától, a Versenytanács a Tpvt. 75. § alapján egy hónapos időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését.

IV.

Az utóvizsgálat

 • 10)

  A Tpvt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján a vizsgáló utóvizsgálatot tartott, melynek során megállapította, hogy a

  • -

   a lap 2002. december 5-i számában "Megjelenik kéthetente 10.000 példányban" került feltüntetésre; továbbá

  • -

   a MédiaÁsz kiadója visszaigazolta, hogy a kiadványban a jövőben 10.000 példányt szerepeltet majd a lap adatai között.

 • 11)

  Mindezek alapján a vizsgáló indítványozta az eljárás megszüntetését.

V.

A döntés

 • 12)

  A Versenytanács egyezően a vizsgálati jelentéssel megállapította, hogy a vállalkozás vállalásának teljes mértékben eleget tett, mire tekintettel az eljárást a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

 • 13)

  A határozat ellen - miután az nem minősül a Tpvt. 77. § szerint érdemi határozatnak - jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2002. december 17.