Vj-126/2002/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Traubi Hungária Rt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

I.

A TRAUBISODA szó és térbeli megjelenítés nemzetközi védjegyoltalma 1959-től áll fenn. Jogosultja kezdetben az osztrák Lenz Moser cég volt, amely azt a Warimpex Aktiengesellschaft-ra ruházta át, így utóbbi 1979. március 9-től jogosultja a védjegynek. A védjegy árujegyzékébe gyümölcslevek és borok tartoznak, köztük a Traubisoda szénsavas üdítőital.

Magyarországon elsőként a Badacsonyi Állami Gazdaság gyártotta a Traubisodát a Lenz Moser céggel kötött megállapodás alapján, majd 1987. március 20-án a Warimpex AG-vel kötött licenc-szerződést. E szerint a Traubisoda gyártási know-how-jával és a márkanév jogosultságával rendelkező Warimpex AG használati jogot engedélyezett a Badacsonyi ÁG-nek a márkanévre és a formapalackra. Az aroma feltétlenül szükséges összetevőit a Warimpex AG szállította, a többi hozzávalót a Badacsonyi ÁG biztosította. Az utóbbi másnak gyártási jogot nem adhatott.
A szerződés feljogosította a Badacsonyi ÁG-t, hogy meghatározott mennyiségű aroma megvásárlása után az aroma alkotóelemeit más szállítótól is beszerezhesse, illetőleg maga is előállíthassa, s ezt követően a márkanév és a formapalack használatához a Warimpex engedélye sem kellett. A VIII/2. pont kimondta, hogy a licencbe adó biztosítja a szerződés időtartama alatt (1991. december 31.-ig) a védjegyek használatát.
A Warimpex szerződésszegésének jogkövetkezménye a márkajog térítésnélküli használata volt.

1990. április 25-én a felek módosították a szerződést, amely ténylegesen annak időtartamát hosszabbította meg, és megismételte a Warimpex szerződésszegése esetére a Badacsonyi ÁG. térítésmentes védjegy - használati jogát.

A Badacsonyi ÁG Traubisoda üzemét 1992. október 21-én kelt szerződéssel a Centrals Kft. szerezte meg, és részére az 1993. március 3-án kelt megállapodásban a Warimpex hozzájárulásával a Badacsonyi ÁG. engedményezte a licencia szerződésben őt illető jogokat és kötelezettségeket.

A Centrals Kft. 1996-tól a Reynold & Fils GmbH -tól szerezte be az aromát és gyümölcskoncentrátumot, utóbbi álláspontja szerint kizárólagosan ő az előállítója a Lenz Moser receptura szerinti összetételű aromának.

Az 1998. novemberében kötött megállapodásban a Centrals Kft. a Traubi Hungária Rt-re ruházta át az őt illető gyártási és forgalmazási jogokat, majd 1999. augusztus 13-án a Centrals Kft. képviselője közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozatot tett, miszerint a Centrals Kft. tulajdonában lévő szabadalmak valamint a Traubisodával kapcsolatos valamennyi védjegy és szabadalmi igényei Traubi Hungária Rt. részére átruházásra kerültek.

Magyarországon Traubisodát a Ráthonyi Kft. is gyárt; a Warimpex AG 1995. július 1-én kötött licencia szerződéssel kizárólagos magyarországi forgalmazási jogot engedélyezett számára. A terméket a Lenz Moser receptura alapján állítja elő (nem betekinthető a Vj-153/2000/9. számú irat). Hasonló üdítőitalt állít elő még a Mer Kft. Traubensoda néven, továbbá több vállalkozás Márka szőlő, Mirinda szőlő elnevezéssel.

II.

A TRAUBISODA védjegyet 1995. április 7-én az Országos Találmányi Hivatal lajstromozta, jogosultja a Warimpex AG.
1999. április 7-én kelt határozatával a Magyar Szabadalmi Hivatal tudomásul vette, hogy a védjegyjogosult Warimpex AG használati engedélyt adott a Ráthonyi Kft. javára a TRAUBISODA színes térbeli védjegy, majd 1999. április 8-án a TRAUBISODA szóvédjegy használatára.

1997. április 11-én a Magyar Szabadalmi Hivatal a Centrals Kft. Warimpex AG elleni, a TRAUBISODA szóösszetételre vonatkozó törlési kérelmét elutasította. Ezt a Fővárosi Bíróság, majd a Legfelsőbb Bíróság az 1999. január 28-án meghozott, P. IV. 20711/1998/5. számú határozatával helyben hagyta. E határozatok tartalmazzák, hogy a Warimpex AG 1979-től használja a védjegyet, melyet a Lenz Moser cégtől származtatott. A Warimpex a védjegyjogosultságot a Badacsonyi Állami Gazdaságra illetőleg jogutódjára, a Centrals Kft-re nem ruházta át, csupán a névhasználatra adott engedélyt, azaz az utóbbiak nem védjegyjogosultak.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás a havonta megjelenő és kiskereskedőket megcélzó TERMÉKMIX nevű ingyenes lapban 2000. augusztus hónapban 25000 példányban egy többoldalas reklámot jelentetett meg, amelyben az általa gyártott Traubisoda üdítőitalra vonatozóan azt állította, hogy

 • a)

  "csak ez az igazi Traubisoda",

 • b)

  más hasonló termék nem felel meg a megszokott Traubi íznek és tulajdonságoknak, legtöbbször zavaros,

 • c)

  a 0,2 literes palackot (melyben a versenytárs Ráthonyi Kft. palackozza a Traubisodát) áthúzva ábrázolta.

IV.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta a Vj-153/2000. számú eljárásban, hogy ezen reklámmal eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt.) megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. (továbbiakban: Tpvt.) fogyasztók megtévesztését tiltó 8. §-át. A vizsgálati jelentés álláspontja szerint "az igazi Traubi" kifejezés nem jelentett jogsérelmet, mert az állítás valós. A Traubisoda Lenz Moser cégtől származó aromájából készült italt a Badacsonyi ÁG és jogutódjai gyártották és gyártják Magyarországon, amely jogukat a licencszerződés alapozza meg, és az aroma eredetiségét az Reynolds & Fils GmbH ügyvezetőjének nyilatkozata alátámasztja. Ezért e vonatkozásban jogsértés hiányában indítványozta az eljárás megszüntetését.

A reklám minőségre és a formaüveg áthúzásával kapcsolatos megjelenítésre vonatkozó része a Tpvt. 3. §-ba ütköző jogsérelmet valósíthat meg, amely a versenytársak hírnévrontására vonatkozó tilalmat tartalmazza. E vonatkozásban a Tpvt. 86. § (1) bekezdése szerint - hatáskör hiányában - nem jogosult eljárni a Gazdasági Versenyhivatal; ezért ebből az okból indokolt az eljárás megszüntetése.

V.

Eljárás alá vont védekezése az eljárás megszüntetésére irányult.

Előadta, hogy a reklámban valós tényt állított, azaz a terméke eredeti, valódi. Ez ugyanis az egyetlen, eredeti recept alapján készült ilyen üdítőital, és ő használja jogszerűen a TRAUBI védjegyet. Amellett, hogy ezzel kapcsolatosan számos bírósági eljárás volt folyamatban és a védjegyjogosultság elbírálása bírósági hatáskörbe tartozó, utalt arra, hogy 2000. június 8-án az ADAR Kft. javára a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi Irodája bejegyezte a TRAUBI szóvédjegyet magyarországi kiterjesztéssel is, amely ennek használati jogát - az eljárásban igazoltan -átruházta az eljárás alá vontra. Erre tekintettel újabb eljárást kíván indítani, hiszen a bíróságok a fennálló helyzetre alapították határozataikat.

A reklám egyéb kitételeire az volt az álláspontja, hogy a más által gyártott Traubisoda minősége és összetétele nem felel meg az eredeti recepturának, a versenytársak a gyártási know-how-ot nem ismerik. Így a minőség - függetlenül attól, hogy kitől veszik az aromát -, semmiképp nem egyezik az eredetivel.

Csatolta a Veszprém megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás 2000. augusztus 15-én kelt tájékoztatását, mely szerint egy balatonalmádi panaszosnak a Ráthonyi Kft által előállított kétliteres Traubisodával kapcsolatos minőségi kifogására megállapította, hogy a július 18-án vásárolt egy üveg Traubisoda érzékszervi hibás volt. Azt követően kiskereskedelmi ellenőrzés során e termékkel azonos tételt nem talált.

Csatolta továbbá a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás vizsgálati jegyzőkönyvét illetőleg véleményét, amely az általa beküldött, 2000. októberében vásárolt, Ráthonyi Kft. által - meg nem jelölt időben - gyártott Traubisoda vizsgálatát végezte, és megállapította, hogy az enyhén opálos és sok lebegő részecskét tartalmazott, világossárga színű, jellegzetes gyenge szőlőre emlékeztető illatú, savanykás, gyenge szőlő ízű termék. Ezzel kívánta alátámasztani, hogy a más által gyártott Traubisoda minősége nem azonos az Rt-ével.

VI.

A Versenytanács - eltérően a vizsgálati jelentéstől - nem látta igazoltnak, hogy az Rt. terméke az egyetlen "igazi" a Magyarországon forgalmazott Traubisodák között. Ugyanis a termék valódiságát önmagában nem az dönti el, hogy melyik vállalkozás a védjegy jogosultja. Aki a gyártási know-how-t ismeri, az az aroma összetételével is tisztában van, így nem lehet az egyetlen gyártótól származó aromával készített Traubisodát valódinak tekinteni. Ezért az Rt. termékére használt "igazi" állítást nem találta igazoltnak.
A vásárlói panaszra kezdeményezett vizsgálaton alapuló zavarosság körében a Versenytanács megállapította, hogy ezzel még nem bizonyított a versenytársi reklám közzétételekori kifogásolható minősége. Az áthúzott palack képe pedig közvetve a saját termék jobb tulajdonságaira utal, amely összehasonlításnak akkor volna helye, ha a versenytársi termék kifogásolható minőségét, a jellemzőtől eltérő tulajdonságait az Rt. igazolja, amivel adós maradt. A Versenytanács az Rt. vizsgált reklámtevékenységét a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontját sértő, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősítve és az Rt-vel szemben 29. számú határozatában 1.000.000.- Ft bírságot is kiszabott.
E határozat ellen az Rt. felülvizsgálati keresettel élt.
A perben előadta, hogy a Warimpex AG és a Ráthonyi Kft. közötti 1995. július 1-én kelt licencia szerződést keresettel támadta meg. Hivatkozott arra, hogy a megállapodás révén a Ráthonyi Kft. azért nem juthatott a receptura birtokába, mert ezzel a Warimpex sem rendelkezett. Szerinte sem a Warimpex AG, sem a Debreceni AG nem ismerte a gyártási titkot képező aromaösszetételt, csak a hígítás módjának leírását kapták meg. Állította, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tényállást kellően nem tárta fel, mert nem tért ki az eljárás szempontjából lényeges eredeti receptura, illetve gyártási know-how jogosultság körébe. Előadta, hogy a Ráthonyi Kft. termékét ásványvízből, izocukorral, alma hozzáadásával készíti, az általa előállított ital pedig ivóvizet, répacukrot és kizárólag szőlőt tartalmaz.
A bíróság 2002. június 12-én kelt és jogerőre emelkedett 2K.30786/2001/13. számú ítéletével a fentebbi 29. számú határozatot hatályon kívül helyezte és a Gazdasági Versenyhivatalt új eljárásra kötelezte. Itéletében rögzítette, egyetértésben a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy a versenyszempontú vizsgálatnak nem tárgya, hogy a védjegyjogosultság megilleti-e az Rt-t.

Ebből következően a reklámbeli állítások valóságtartalmát kell ellenőrizni, vizsgálandó, hogy az Rt. és a Ráthonyi Kft. Traubisoda terméke azonos-e. Amennyiben pedig különböznek, melyik felel meg az évtizedekkel korábban megismert és közkedvelt Traubi-íznek. A megállapítástól függően indokolt értékelni a reklámban jelzett zavarosságot és a 0,2 literes üveg áthúzását.

VII.

A jelen eljárás során a vizsgálat a bíróság iránymutatásában meghatározott kérdések megválaszolása érdekében igazságügyi szakértőt rendelt ki, aki a gyártmánylapok, - amelyek a gyártás alapjául szolgáló dokumentumok - alapján megállapította, hogy a két társaság által előállított Traubisoda szénsavas üdítőital nem teljesen azonos összetételű.

A különbségeket az alábbiakban határozta meg nyilvánosságra hozható, üzleti titkot nem sértő módon:

 • -

  A Traubi Rt. savanyítószerként, az 1987. március 20-án megkötött licencia-szerződés szerinti savat használja, míg a Rátonyi Kft. terméke más savat is tartalmaz, melynek ízhatása eltérő.

 • -

  100 kg késztermék előállításához a Traubi Rt. több cukrot használ fel, mint a Rátonyi Kft.

 • -

  A két gyártó által előállított Traubisoda tartósítószer-tartalmának összetétele eltérő.

 • -

  A Traubi Rt. magnézium tartalmú ivóvizet, a Rátonyi Kft pedig ásványvizet használ fel alapanyagként a termék gyártása során.

 • -

  A Rátonyi Kft. nem szőlősűrítményt, hanem sűrítményből higított szőlőlevet használ fel a termék előállításához. Ez azt jelenti, hogy a Kft. 100 liter késztermékhez több vizet ad, mint a Traubi Rt.

 • -

  Az üdítőital színét biztosító karamellből, a Rátonyi Kft. közel 50 %-kal kevesebbet használ fel az üdítőitalhoz, mint a Traubi Rt.

Az igazságügyi szakértő véleménye szerint a gyártmánylapokon közölt összetételek, a KERMI Kft. 2002/2-00181 számon kiadott szakértői véleménye, valamint a Badacsonyi Állami Gazdaság receptúra alapján, az évtizedekkel ezelőtt megismert Traubisoda szénsavas üdítőitalnak leginkább a Traubi Rt. által gyártott termék felel meg.

A vizsgálat a szakértői vélemény alapján az Rt-vel szemben indított eljárás megszüntetését indítványozta, amely állásponttal a Versenytanács is egyetértett.

Miután megállapítható volt, hogy az Rt. versenyjogszerűen állította termékéről kifogásolt reklámjában "Csak ez az igazi Traubi", a Versenytanács fogyasztómegtévesztés szempontjából érdektelennek tartotta a versenytársi terméket rosszallóan érintő reklámállításokat, mert a saját árura vonatkozó valósnak bizonyult kijelentést fogyasztómegtévesztésre alkalmas módon nem erősítették, ezért csak kizárólag a Tpvt. 3. §-a alapján ítélhetők meg.
A Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdésére, megszüntette.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja az Rt. számára.

Budapest, 2002. december 5.