Vj-130/2002/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Jabil Circuit Cayman L. P. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Contract Manufacturing International B. V. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Jabil Circuit Cayman L. P. irányítást szerezzen a Contract Manufacturing International B. V. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Jabil Circuit Cayman L. P. (a továbbiakban: Jabil) 2002. augusztus 28-án adásvételi szerződést kötött a Koninklijke Philips Electronics N. V-vel (a továbbiakban: Philips) a Contract Manufacturing International B. V. (a továbbiakban: Contract) valamennyi üzletrészének megvásárlására.

 • 2)

  A Jabil az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2002. szeptember 18-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A kérelemben a Jabil kifejtette, hogy a tranzakció gazdasági háttere a Philips azon üzleti döntése, hogy a továbbiakban elsősorban az elektromos háztartási cikkek (pl.: audio termékek, TV-k, VCR-ek, DVD-k, digitális hálózatok, stb.) moduljai, egységei, illetve integrált rendszerei gyártása, forgalmazása és külső kialakítása területére helyezi a hangsúlyt. Ez egyfajta profiltisztítást jelen, amelynek eredményeképpen a Philips világszerte megválik az ún. Philips Contract Manufacturing Services üzletágtól (a továbbiakban: PCMS Üzletág), amely ún. EMS (Electronic Manufacturing Serives - elektronikai cikkek gyártásához kapcsolódó szolgáltatások) tevékenységet végzett a Philips csoport ún. OEM (Original Equipment Manufacturing - eredeti végtermék gyártás) tevékenységet végző tagjai részére. A tranzakció eredményeképpen - a PCMS Üzletág értékesítésével - az EMS tevékenységek átkerülnek egy független EMS szolgáltatóhoz és a Philips. mint OEM, a független EMS szolgáltatótól történő megrendeléssel fogja kielégíteni a gyártáshoz szükséges EMS igényét.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A Contract-csoport (PCMS Üzletág)

 • 4)

  A tranzakciót megelőzően a Philips-csoporton belül önálló managementtel és önálló számviteli nyilvántartással önálló egységet alkotott a PCMS Üzletág, amelynek legfőbb feladata az volt, hogy az elektromos fogyasztási cikkek gyártását végző OEM üzletágakat kiszolgálja a vállalkozás-csoporton belül. A PCMS Üzletág Ausztriában, Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Brazíliában, Kínában, Szingapurban és Indiában rendelkezett gyártókapacitásokkal. A magyarországi gyártókapacitások a Philips Industries Magyarország Elektronikai Mechanikai Gyártó és Kereskedelmi Vámszabadterület Kft. (a továbbiakban: Philips Kft.) keretében működtek.

 • 5)

  A PCMS Üzletág EMS tevékenysége magában foglalja a tervezést, nyomtatott áramkörök és számítógép alaplapok gyártását és összeszerelését, kábelek gyártását, fémdobozok gyártását, rendszerintegrációt, tesztelést és javítást, beszerzést és reklámmenedzsmentet, valamint a csomagolást és terjesztést is.

 • 6)

  A tranzakció előkészítéseként 2002. első félévében a Philips az egyes országokban céltársaságokat hozott létre, amelyekbe apportálta a PCMS Üzletághoz tartozó vagyont (gépeket, szerszámokat, berendezéseket, gépjárműveket, szerződéses állományt, valamint szabadalmakat és szellemi alkotásokat). Ennek megfelelően Magyarországon a 2002. áprilisában megállapításra került PCMS Magyarország Elektronikai Mechanikai Gyártó és Kereskedelmi Vámszabadterületi Kft. (a továbbiakban: PCMS Kft.) tulajdonába került a Philips Kft. PCMS Üzletághoz tartozó vagyon.

 • 7)

  A 6) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Contract-csoport) részvényei, illetve üzletrészei (köztük a PCMS Kft. üzletrészei is) a Philips által szintén a tranzakció lebonyolítása érdekében alapított Contract tulajdonába kerültek.

 • 8)

  A 2002. évben alapított PCMS Kft. 2001. évben értelemszerűen nem ért el nettó árbevételt. A Philips Kft. a PCMS Üzletághoz tartozó gyártókapacitásokon 2001. évben 34.790 millió forint nettó árbevételnek megfelelő értékben állított elő termékeket, illetve nyújtott szolgáltatásokat - teljes egészében a Philips-csoporton belüli felhasználásra.

 • 9)

  A Contract irányítása alá került külföldön honos vállalkozásokhoz került PCMS Üzletágak 2001. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

A Jabil-csoport

 • 10)

  A Jabil az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Jabil Circuit Inc. által irányított vállalkozás.

 • 11)

  A Jabil Circuit Inc. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Jabil-csoport) EMS tevékenységet végeznek világszerte.

 • 12)

  A Jabil-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás az 1999. novemberében alapított Jabil Circuit Gyártó Kft. (a továbbiakban: Jabil Kft.) vámszabadterületi társaságként működik. A Jabil Kft. 2001. évben gyakorlatilag teljes egészében OEM tevékenységből 12.495 millió forint nettó árbevételt ért el, amelyből azonban mindössze 6 millió forint volt a belföldi (magyarországi) értékesítés.

A versenytársak

 • 13)

  Magyarországon nagyszámú, túlnyomó részben nemzetközi kapcsolódású vállalkozás (pl.: Flextronics Kft., Sagima-SCI Kft.) végez OEM tevékenységet általában annak teljes spektrumára (lásd 5. pont) kiterjedően. A magyarországi vállalkozások által végzett OEM tevékenység teljes értékéből (melynek nagyobb hányada exportra kerül) a PCMS Üzletág 6 százalékkal, a Jabil-csoport pedig a Jabil Kft. révén 2 százalékkal részesedik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 14)

  A Contract üzletrészeinek (tartalmát tekintve: a Philips PCMS üzletágának) Jabil általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 15)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban mindkét vállalkozás olyan vállalkozás-csoporthoz tartozik, amelynek vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 16)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Jabil- és a Contract-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (47.185 millió forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Contract-csoporté (34.790 millió forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az összefonódás céljára 2002. évben létrehozott, és így 2001. évben nettó árbevétellel nem rendelkező Contract-csoport 2001. évi nettó árbevételeként az átvett a PCMS Üzletágból a Philips-csoport által 2001. évben elért nettó árbevételt vette figyelembe.

IV.

Az engedélyezés

 • 17)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §). Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki.

 • 18)

  A Jabil-csoport a Magyar Köztársaság területén a vámszabadterületi társaságként működő Jabil Kft. révén van jelen, amely azonban a magyar piacon gyakorlatilag nem értékesíti szolgáltatásait. Az összefonódás révén a Jabil-csoporthoz kerülő Philips PCMS Üzletág pedig egyáltalán nem jelent meg piaci szereplőként, mert szolgáltatásait teljes egészében a Philips-csoporton belül értékesítette.

 • 19)

  Ez előzőekre tekintettel, továbbá figyelembevéve, hogy a magyarországi vállalkozások által végzett OEM tevékenységből a Jabil Kft. és a Philips PCMS Üzletágának együttes részesedése nem éri el a tíz százalékot az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai, mire tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 20)

  A Versenytanács a 18-19) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 21)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. november 11.