Vj-85/2002/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BP p.l.c. (Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7 BA, Egyesült Királyság) és az E.ON AG (E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Németország) kérelmezők közötti összefonódás engedélyezése iránti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

A tényállás

A kérelmezett tranzakció

 • 1.

  A BP és az E.ON 2001. július 15-én aláírt előzetes megállapodások alapján a BP tőkeemelés révén megszerzi a németországi Veba Oel részvényeinek 51%-át az E.ON-tól. A részvények 49%-a az E.ON tulajdonában marad, melyek tekintetében az E.ON eladási opcióval rendelkezik. Amennyiben az E.ON gyakorolja az eladási opció jogát, akkor követelheti, hogy a BP 2002. március 31. után vásárolja meg az E.ON tulajdonában levő Veba Oel részvényeket. Az eladási opció jogának gyakorlásáig azonban az E.ON vétójoggal rendelkezett a Veba Oel éves költségvetésének és üzleti tervének elfogadása tekintetében. A Veba Oel feletti közös irányításszerzést a Gazdasági Versenyhivatal 2002. március 7-én jóváhagyta.

 • 2.

  Jelen eljárás alapját az képezi, hogy az E.On 2002. május 28-án bejelentette, hogy az őt megillető opciós joggal élni kíván. Az opció lehívását követően a Veba Oel részvényeinek 100%-a a BP tulajdonába kerül.

  Az érintett vállalkozások

 • 3.

  A BP egy globális szintű kutató, petróleumot és petrolkémiai anyagokat termelő és azokkal kereskedő csoport holding társasága, amely a következő négy fő területen tevékenykedik: (1) nyersolaj és földgáz kutatása és kitermelése (2) olajfinomítás, marketing és szállítás (3) petróleum-származékok és ezeken alapuló termékek előállítása és forgalmazása és (4) napenergia.

 • 4.

  Az ügylet Magyarországon forgalmat realizáló közvetett résztevevői: a BP Magyarország Kft. (légi járművek üzemanyag kereskedelme, BP termékeke magyarországi forgalmazása), a Castrol Hungária Kft. (gépjármű és ipari kenőanyagok forgalmazása), a vámszabadterületi társaságként működő Amoco Fabrics Magyarország Kft. (polipropilén szőnyege hátlapszálak gyártása exportra), a BP Chemicals Ltd. (petrolkémiai termékeket exportál Magyarországra), az Aral Hungária Kft. (a Veba Oel teljes tulajdonú leányvállalata, üzemanyag kiskereskedelemmel és ipari eladással, Aral márkájú gépjármű és ipari kenőanyag értékesítéssel foglalkozik) és a Keresztur Üzletközpont Kereskedelmi Kft. (ingatlankezelés és forgalmazás).

 • 5.

  Az E.On csoport a Veba és Viag 2000. évi összeolvadásának eredményeként jött létre (Vk-101/2000), egy vertikálisan integrált energia vállalat, melynek tevékenysége elsősorban Németországra és Svédországra irányul. Fő tevékenysége magában foglalja az elektromos áram, gáz, víz, kémiai termékek és olaj termelését/előállítását, szolgáltatását, valamint távközlési szolgáltatások nyújtását és ingatlanok kezelését.

 • 6.

  A Veba Oel három részleget foglal magában: nyersolaj és földgázkutatás és kitermelés, olajfinomítás és petrolkémiai anyagok gyártása és üzemanyag kereskedelem (Aral). Az Aral saját márkájú gépjármű és ipari kenőanyag értékesítési tevékenységgel is foglalkozik.

  Az érintett piacok

 • 7.

  A fenti felsorolásból látható, hogy az érintett vállalkozások rendkívül szerteágazó tevékenységeket folytatnak. Versenyszempontú vizsgálat ezek közül az ipari és gépjármű kenőanyag kereskedelem tekintetében indokolt, mivel csak itt mutatkozik átfedés a BP. és az E.ON Magyarországot érintő tevékenységei között.

 • 8.

  Mindkét vállalkozás foglalkozik üzemanyag kereskedelemmel, de a BP Magyarországon csak repülőgép üzemanyag, a Veba (Aral) egyéb üzemanyagok forgalmazásával foglalkozik. Mivel e két üzemanyag fajta funkciói és jellemzői, továbbá a keresleti struktúrájuk jelentősen eltér, egymást nem helyettesítik, ily módon nincs szó átfedésről.

 • 9.

  A magyar kenőanyag piac meghatározó jellemzője a MOL jelentős piaci részesedése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kenőanyag termékkörön belül a BP részesedése 6-7% (BP és Castrol márkák), az Aralé kb. 4%. Együttes részesedésük alig haladja meg a 10%-ot.

 • 10.

  Ezen belül, a gépjármű kenőanyag piacon a MOL mögött nagyságrenddel lemaradva az ExxonMobil a Shell és a BP követi, a hozzájuk képest is csekélyebb piaci részesedéssel bírnak az OMV, az Aral és a TotalFinaElf. Az ügyletet követően a BP és az Aral márkák együttes részesedése 8-12% közötti lesz.

 • 11.

  Az ipari kenőanyag piacon a MOL mögött hasonló részesedésekkel következik az ExxonMobil és az Agip. A tranzakciót követően a felek számításai szerint együttes részesedésük 3-7 % között lesz.

 • 12.

  Mindkét kenőanyag piacról elmondható, hogy az összefonódást követően is meghatározó marad a MOL részesedése, a hasonló helyzetben levő versenytársak száma továbbra is jelentősnek mondható, a BP a piaci részesedés növekedés után is egyike marad a hasonló helyzetben levő, szintén tőkeerős versenytársaknak.

II.

Jogi értékelés

A Tpvt. területi hatálya

 • 13.

  A Tpvt. 1. § szerint a törvény hatálya alá tartozik a vállalkozás külföldön tanúsított magatartása is, ha annak hatása van a Magyar Köztársaság területén. A Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata szerint a külföldi vállalkozások közötti összefonódás hatása érzékelhető Magyarország területén, ha azok leányvállalataik révén a magyar piacon jelen vannak. Tekintettel arra, hogy a BP csoport rendelkezik Magyarországon bejegyzett társaság felett irányítási joggal, az összefonódás a Tpvt. hatálya alá tartozik.

  Engedélyköteles összefonódás

 • 14.

  A Tpvt. 23. § (1) b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A Tpvt. alkalmazásában közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik.

 • 15.

  A kérelmezett ügylet nyomán a BP egyedüli irányítást szerez a Veba Oel felett, ami a Tpvt. 23. § (1) b) pontja értelmében összefonódásnak minősül.

 • 16.

  A Tpvt. 24. § (1) szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás, valamint a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevők előző évi nettó árbevétele az ötszázmillió forintot meghaladja. Az érintett vállalkozások árbevételei alapján a közös irányítás szerzése engedélyköteles.

  Az összefonódás engedélyezhetősége

 • 17.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 18.

  A Vj-12/2002 ügyben a Versenytanács már megállapította hogy a Veba Oel fölötti közös irányításszerzés (a BP és az E.On) részéről) nem okoz olyan változást az adott piacok szerkezetében, amelyek alapján azzal szemben a Tpvt. 30. § alapján kifogás lenne támasztható.

 • 19.

  A Versenytanács ennek alapján - egyezően a vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal - megállapította, hogy a BP egyedüli irányításszerzése sem hoz létre, illetve nem erősít meg a hatékony versenyt veszélyeztető gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

III.

Eljárási kérdések

 • 20.

  A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján, mivel az érintett vállalkozások nem túl jelentős piaci részesedésére tekintettel nyilvánvalóan nem volt megtagadható.

 • 21.

  Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

 • 22.

  A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. július 24.