Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-45/2001/35

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Orvosi Kamara kötelezett ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma miatt folyamatban volt versenyfelügyeleti eljárást követően indult végrehajtási eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács elrendeli a VJ.45/2001/25. sorszámú határozat végrehajtását. A végrehajtás elrendelésével egyidejűleg a kötelezettel szemben napi 1000,- azaz egyezer Ft végrehajtási bírságot szab ki.

A határozat teljesítésének újabb határidejét 2005. december 1. napjában jelöli meg, melynek elmulasztása esetén a bírság napi összege l0.000, azaz tízezer Ft-ra emelkedik.

A kötelezett a végrehajtást elrendelő határozat közlésétől a meghatározott cselekmény teljesítésének igazolásáig eltelt időre köteles megfizetni a bírságot a 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlára.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, vagy a bírság kiszabása sérti, az erről való értesülésétől - a kötelezett a határozat kézhezvételétől - számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal 1999. augusztus 27-én Vj-137/1999/1. számú határozatával versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Orvosi Kamara ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11.§-ában meghatározott versenykorlátozó megállapodások tilalmába ütköző magatartás vizsgálatára, mivel a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara 1998. július 1-én hatályba lépett Etikai Kódexe IV. Fejezetének 131-137. pontjai tiltják az orvosi tevékenység hirdetését.

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-137/1999/18. határozatában megállapította, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének az orvosi ténykedések hirdetésére vonatkozó 131-137. pontja a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütközik. A Versenytanács az Etikai Kódex 131-137. pontjában foglalt megállapodást mentesítette a tilalom alól.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa, a Vj-137/1999. számú eljárásban hozott, mentesítést kimondó versenytanácsi határozatot 2002. május 24-én a Vj-45/2001/25. számú határozatával - a megváltozott piaci körülményekre tekintettel - a mentesítést kimondó részében visszavonta, s megtiltotta a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe 131-137. pontjaiban meghatározott reklámtilalmi rendelkezések alkalmazását.
  A Fővárosi Bíróság, mint elsőfokú bíróság 2005. január 20-án a 7.K.33028/2004/3-I. számú végzésében, tekintettel arra, hogy a Magyar Orvosi Kamara a keresetét visszavonta, a Versenytanács Vj-45/2001/25. számú határozatának felülvizsgálata tárgyában folytatott eljárást megszüntette.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal - 2005. március 22-én érkezett bejelentés alapján - észlelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe továbbra is tartalmazza a jogerősen megtiltott "Az orvosi ténykedések hirdetésére" vonatkozó 131-137. számú rendelkezéseit.
  A Gazdasági Versenyhivatal információi szerint a Magyar Orvosi Kamara regionális kamaráinak etikai bizottságai továbbra is folytattak etikai eljárásokat egyes egészségügyi vállalkozások alkalmazott orvosai ellen az Etikai Kódex 131-137. pontjainak megsértése kapcsán a társaságok hirdetései miatt.
  Fentiekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal a 2005. május 9-én kelt Vj-45/2001/27. számú határozatával utóvizsgálatot indított a Tpvt. 76 § (1) bekezdés b) pontja alapján.

 • 4.

  Az utóvizsgálattal összefüggésben megállapításra került, hogy a Magyar Orvosi Kamara Internetes honlapján elérhető - jelenleg is hatályosként közzétett - Etikai Kódex IV. Fejezete továbbra is tartalmazza az orvosi tevékenység hirdetésére vonatkozó rendelkezéseket (131- 137. pont), vagyis a Magyar Orvosi Kamara ezidáig sem iktatta ki a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa által jogerősen jogsértőnek minősített 131-137. pontokat.

  Az utóvizsgálat adatai szerint a Budapesti Orvosi Kamara I. számú Etikai Bizottsága 2004 során két alkalommal folytatott etikai eljárást egészségügyi vállalkozások orvosigazgatója ellen az Etikai Kódex 131-133. pontjainak megsértése, egy alkalommal pedig a 131-134. pontok megsértése miatt. Az eljárásokat az I. számú Etikai Bizottság megszüntette, mivel a panaszos visszavonta bejelentését.

  A Budapesti Kamara III. számú Etikai Bizottsága 2003 és 2004 során két esetben indított eljárást egészségügyi vállalkozások orvosigazgatói ellen az Etikai Kódex 131. pontjának megsértése tárgyában, ahol az egyik esetben I. fokon megrovással, II. fokon 100.000 forint pénzbírsággal, a másikban pedig figyelmeztetéssel sújtották az eljárás alá vontakat. Egy esetben indított eljárást az Etikai Kódex 132. pontjának megsértése tárgyában, ahol figyelmeztetéssel sújtották az eljárás alá vontat. Két esetben indított eljárást az Etikai Kódex 133. pontjának megsértése miatt, amikoris - mindkét esetben - I. fokon megrovással, II. fokon 100.000 forint pénzbírsággal sújtották az eljárás alá vontakat. 2005 során egy eljárást indított az Etikai Kódex 131-132. pontjainak megsértése miatt.

 • 5.

  A Magyar Orvosi Kamara többszöri felhívásra közölte, hogy (Vj-45/2001/32.) az Etikai Kódex módosítása folyamatban van, melyet a 2005. november végére összehívott Országos Küldöttgyűlés fog elfogadni, hatályon kívül helyezve egyúttal a korábbi Etikai Kódexet.
  Közölte továbbá, hogy a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának Elnöke valamennyi regionális kamara I. fokú etikai bizottságának felhívta a figyelmét arra, hogy a kifogásolt rendelkezés alapján nem folytathatnak etikai eljárásokat, illetve a folyamatban lévő ügyeket szüntessék meg.
  Az Országos Etikai Bizottság által a Kamarának írt levélből megállapítható volt, hogy a Bizottságnak nincs joga az Etikai Kódex-szel kapcsolatos állásfoglalásra, illetve arra sem, hogy az ott szereplő előírásokat figyelmen kívül hagyja, illetve törölje.
  Az I fokú etikai bizottságokat nem utasíthatja, illetve legfeljebb kérheti őket a tőle, a Kamara által kértek betartására.

 • 6.

  Az utóvizsgálati jelentés indítványozta, hogy a Versenytanács a Tpvt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, önkéntes teljesítés hiányában rendelje el a Vj-45/2001/25. számú Versenytanácsi határozat végrehajtását, mivel a Magyar Orvosi Kamara nem tett eleget a határozatban foglalt azon rendelkeznek, mely megtiltotta a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe 131-137. pontjaiban meghatározott reklámtilalmi rendelkezések alkalmazását.

II.

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 89. § - a szerint a VJ. 45/2001/25. számú határozat jogerősnek és végrehajthatónak minősül.

A Tpvt. 90. § (2) bekezdése rendelkezik a meghatározott cselekmények végrehajtásáról.
Fenti jogszabályhely értelmében az esetben, ha a végrehajtást a Versenytanács elrendeli, egyúttal napi bírságot szab ki a kötelezettel szemben.
Fentiekre tekintettel a Versenytanács a végrehajtható határozat végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg bírságot szabott ki azzal, hogy a Tpvt. 90. § (2) bekezdésében írt további rendelkezés értelmében - figyelembe véve a kötelezett által jelzett küldöttközgyűlés időpontját - az önkéntes teljesítésre újabb határidőt szabott meg, a bírság összegének felemelése mellett, melyet a kötelezettnek az esetben kell megfizetnie, amennyiben 2005. december 1. napjáig nem igazolja a teljesítést.

A jelenleg fizetendő bírság összegét jelképes összegben határozta meg, mert bár a kötelezett több éve nem hajtotta végre önkéntesen a jogerős határozatot - vagyis nem módosította az Etikai Kódex versenyt korlátozó rendelkezéseit, a módosított pontokat nem tette közzé, és egyben gyakorlatában is alkalmazta a Tpvt.- be ütköző, tiltott, és egyben semmisnek minősülő rendelkezéseket -, elfogadta a módosításra kötelezettséget vállaló kötelezetti nyilatkozatot, továbbá figyelemmel volt az 1994. évi XXVIII. törvény 9. § (1) bekezdésében írtakra is, miszerint a küldöttközgyűlésnek lesz módja az Etikai Kódex megváltoztatására.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy azok a megállapodások, melyek a Tpvt. 11. §-ába ütköznek, a törvény erejénél fogva semmisnek minősülnek, vagyis azokra jogok nem alapíthatók, illetve nem szolgálhatnak kötelezettségek alapjául, azok hatályos rendelkezésként nem tüntethetők fel sem azok alkalmazói, sem kötelezettjei előtt.

Budapest, 2005. június 29.