Vj-170/2001/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Riesz Tamás (Dr. Hegedűs Éva Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.) által képviselt Pantel Novum Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39-41.) mint kérelmező, valamint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt (1107 Budapest, Október 23. u. 18.) mint kérelmezettek összefonódásának engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmező Pantel Novum Kft és kérelmezett MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt távközléssel foglalkozó vállalkozásrésze, a MOLTELECOM közötti összefonódást eredményező szerződésekre vonatkozóan a Gazdasági Versenyhivataltól engedélykérelmezési kötelezettség nem áll fenn.
A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező Pantel Novum Kft 2001. szeptember 11-én öt egyidejüleg megkötött szerződésben megállapodott a MOL Magyar Olaj- és Gázipar Rt-vel (a továbbiakban: MOL Rt) abban, hogy átveszi a MOL távközléssel foglalkozó vállalkozásrészének, a MOLTELECOM-nal az eszközeit, munkavállalóit és tevékenységét.

 • 2)

  A kérelmező a 2001. október 20-án benyújtott kérelmében, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján, azt kérte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) állapítsa meg, vajon az 1) pontban leírt tranzakciókhoz szükseg van-a a GVH engedélyére. A vizsgálat a hiánypótlás beérkezése után 2001. november 22-én indult.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

 • 3)

  A Pantel Novum Kft. a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt (a továbbiakban: PanTel) 100 százalékos tulajdonában lévő vállalkozás, amelyet a PanTel 2001. augusztus 16-án alapított, elsődlegesen a jelen eljárás tárgyát képező szerződések teljesítése céljából. A Tpvt. 26. § (3) bekezdésének b) pontja szerint közvetve érintett vállalkozások: a PanTel, Pansource B.V., a KPN Telecom B.V. és a Royal KPN N.V. A Tpvt. 26. § (3) bekezdés c) pontja szerint a vizsgálati jelentés 18 közvetetten érintett vállalkozást azonosított, amelyek felsorolása a jelentés 4. oldalán található.

 • 4)

  A Tpvt. 26. § (3) bekezdésének d) pontja alatt meghatározott közvetetten érintett vállalkozásnak számít az, akit az a)-c) pontok szerinti közvetetten vagy a (2) bekezdés szerint közvetlenül érintett vállalkozások közül ketten vagy többen közösen irányítanak. A jelen összefonódásban közvetett résztvevő KPN Mobile Internatinal B.V. - közvetlenül, illetve más leányvállalatain keresztül közvetve - összesen 44.66 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkezett a Pannon GSM Rt-ben az 1) pont alatti szerződések megkötése időpontjában. A PanTel-csoporthoz tartozó KPN Mobile International B.V. vállalatton kívül a Pannon GSM Rt fennmaradó részvényei három különböző vállalatcsoport tulajdonában voltak az 1) pont alatti szerződések megkötésének időpontjában. Ezek közül a norvég Telenor Mobile A.S. rendelkezett a legnagyobb részvényhányaddal, a TeleDanmark International a legkisebbel. A vizsgálat nem talált semmiféle olyan dokumentumot, amely a Pannon GSM Rt tulajdonosai között bármiféle kombinációban a közös irányítást valószínűsíthetné. Ugyanakkor olyan objektív helyzet létezése sem volt megállapítható, melyben a Pannon GSM Rt a feltételezett közös irányítók közötti megállapodás nélkül - döntés hiányában - ne tudott volna működni. A fentiek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy a KPN Mobile Internatinal B.V. nem gyakorolt közös irányítást a Pannon GSM Rt felett az 1) pont alatti szerződések megkötésének időpontjában, ezért a Pannon GSM Rt jelen eljárásban nem érintett vállalkozás.

 • 5)

  A jelen eljárás során a kérelmezett, MOL Rt irányítási joga az összefonódás következtében létrejövő vállalkozás felett megszűnik, ezért - a Tpvt. 26. §-ának (4) bekezdése alapján a közvetett résztvevők körének meghatározása során a MOL Rt-t figyelmen kívül kell hagyni.

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 6)

  Az 1) pontban leírtak a kérelmező számára a Tpvt. 23. § (2) bekezdése b) pontja alapján közvetlen irányítást tesznek lehetővé a kérelmezett vállalkozás felett, amely a Tpvt. 22. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 7)

  A vállalatok összefonódásával kapcsolatos engedélykérési kötelezettség küszöbértékeket a Tpvt. 24. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint az összefonódást akkor terheli engedélykérési kötelezettség, ha az összefonódásban érintett valamennyi vállalkozás együttes nettó árbevétele az előző üzleti évben elérte a tízmilliárd forintot.

 • 8)

  A Tpvt. 27. §-ának (1) bekezdése alapján az összefonódásban érintett valamennyi vállalkozás 2000. évi nettó árbevételéből le kell vonni az egymás között lebonyolított forgalmat. Az így kiszámított eredményt a vizsgálati jelentés az érintett vállakozások szűkített nettó árbevételének nevezi.

 • 9)

  A Tpvt. 27. §-ának (2) bekezdése alapján a külföldon honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során csak a Magyar Köztársaság területén eladott árukból származó árbevételt kell figyelembe venni. A közvetve érintett külföldi vállalkozások közül 16 nem értékesített 2000-ben Magyarország területén.

 • 10)

  A közvetlenül érintett vállalkozások közül a PanTel Novum Kft-nek 2000-ben még nem volt árbevétele. A MOL Rt jelen összefonódásben érintett vállalkozásrészének forgalmát a Tpvt. 27. § (4) bekezdése alapján kellett kiszámítani, miszerint a vállalkozás rész esetében, az azt értékesítő vállalkozás által az értékesített eszközök és jogok felhasználásával elért árbevételt kell figyelembe venni.

 • 11)

  A 8)-10) pontok szerint az összefonódásben érintett valamennyi vállalkozás együttes kiszámított szűkített nettó árbevétele 2000-ben 9 millirád forint alatt volt. Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a jelen határozat 1) pontjában leírt összefonódás nem engedélyköteles.

IV.

Egyéb megállapítások

 • 12)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kétmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg befizetette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 13)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2001. december 19.

dr. Bara Zoltán sk. előadó
dr. Kállai Márai sk.
dr. Bodócsi András sk.
Horváth Lászlóné