Vj-53/2001/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Biagio Marino vezérigazgató által képviselt Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. (4200. Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszüntetését.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgya

1) A Gazdasági Versenyhivatal a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján hivatalból vizsgálatot rendelt el a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. (a továbbiakban: TIGÁZ Rt.) ellen. A vizsgálat annak megállapítására indult, hogy a TIGÁZ Rt. a Tpvt. 21. § g) és i) pontja szerinti gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg azzal, hogy a gázvezetékre való utólagos rácsatlakozásokat - korábbi gyakorlatától eltérően - saját fővállalkozása keretében, általa kiválasztott kivitelezőkkel valósítja meg, miáltal korlátozza a többi kivitelező és tervező piacra lépését.

II.

A tények

2) A TIGÁZ Rt. - Magyarország legnagyobb gázszolgáltatójaként - a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemlén, Heves, Nógrád és Pest megye területén lévő gázvezetékek kizárólagos üzemeltetője. Tevékenységét három területi igazgatósággal (Debrecen, Szolnok, Miskolc) végzi.

III.

A jogszabályi háttér

3) A fogyasztók részéről gyakran jelentkezik igény a gázelosztó hálózatra való utólagos rácsatlakozásra, melynek módját a gázszolgáltatásról szóló többször módosított 1994. évi XLI. törvény (a továbbiakban Gszt.), az annak végrehajtásáról szóló 3/1995. (I.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a Magyar Energiahivatal (a továbbiakban: MEH) által jóváhagyott Üzletszabályzat szabályozza.

4) A Gszt. 17.§ szerint a fogyasztói gázszolgáltatásba történő bekapcsolásához szükséges gázelosztó rendszer az előirt műszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett létesíthető, és a megépült gázelosztó rendszert csak gázszolgáltató üzemeltetheti. A gázelosztó vezeték tervezésére és létesítésére a gázszolgáltató minőségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és azt a bányafelügyelettel jóváhagyatni.


5) A Vhr. I. mellékletét képező Gázszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: GKSZ.) 6. § szerint a vezetékes gázszolgáltatásra vonatkozó új igényt a gázszolgáltatónál kell bejelenteni, amelyre a GKSZ. 2. § alapján a gázszolgáltatónak 30 napon belül tájékoztatni kell a fogyasztót - egyebek mellett - a bekapcsoláshoz szükséges műszaki és gazdasági feltételekről, valamint a további eljárás módjáról.

A TIGÁZ Rt. gyakorlata

6) A TIGÁZ Rt. gázvezetékek építéséhez szükséges kapacitással nem rendelkezik, annak elvégzését minden esetben alvállalkozókra bízza.

7) A TIGÁZ Rt. - Gszt. 17.§ szerint jóváhagyott - minőség biztosítási rendszere keretében, az 1999. december 21-én hatályba lépett (és 2001. március 14-én részben módosított) "MU 06-02 Alvállalkozók értékelése" számú utasítás szabályozza az alvállalkozók minősítési rendszerét. A TIGÁZ Rt. 2001. év elején 195 olyan kivitelező vállalkozást tartott nyilván, amelyek megfeleltek a minőségbiztosítási utasításban foglaltaknak, és így a TIGÁZ Rt. alkalmazhatja őket alvállalkozóként.

8) Az utasítás szerint az alvállalkozók kiválasztása ajánlati felhívás formájában történik, amely lehet közbeszerzési eljárás szerinti, vagy attól eltérő eljárásban nyílt vagy meghatározott vállalkozási körben közzétett hirdetmény, amelyre értelemszerűen kizárólag a minősített alvállalkozók tehetnek ajánlatot. A 2001. évre vonatkozóan

 • -

  a Szolnoki Területi Igazgatóság 71;

 • -

  a Miskolci Területi Igazgatóság 35;

 • -

  a Debreceni Területi Igazgatóság 53

minősített alvállalkozó részére küldte meg a gázvezeték elkészítésére vonatkozó felhívást, melyek közül 12, 8, illetve 6 vállalkozás kapott megbízást 2001. évben elvégzendő - a fogyasztó telekhatáráig tartó - leágazó gázvezeték építési munkákra.


9) A TIGÁZ Rt. a legkedvezőbb árajánlatot tevő alvállalkozóval köti meg a gázvezeték kivitelezésére a szerződést, melynek ellenértéke, valamint a felmerülő további költségek (pl. terv felülvizsgálat, nyomáspróba, élőrekötés) együttes összegét kell a fogyasztónak a TIGÁZ Rt. részére megfizetni.

10) Amennyiben a fogyasztó más vállalkozással kívánja megvalósítani a leágazó gázvezeték megépítését, akkor arra a TIGÁZ Rt. (feltéve, hogy a vállalkozó rendelkezik minősítéssel vagy azt megszerzi) lehetőséget biztosit

 • a)

  vagy oly módon, hogy fogyasztó által kiválasztott vállalkozással köt szerződést;

 • b)

  vagy úgy, hogy a teljes beruházást az adott vállalkozás végzi, amelyet ez esetben természetesen terhelnek a 9. pontban említett további költségek.

11) Szemben a más vállalkozás által végzett leágazó gázvezeték építéssel a TIGÁZ Rt. fővállalkozása esetén

 • -

  a fogyasztót nem terheli általános forgalmi adó fizetési kötelezettség (Gszt. 17.§ (2) bekezdés); továbbá

 • -

  a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 73/1999. (V.21.) Korm. rendelet alapján megfizetett hozzájárulás 15 százalékát a fogyasztó visszaigényelheti.

IV.

A vizsgálói indítvány

12) A Tpvt. 71.§ szerinti jelentésben a vizsgálat az eljárás megszüntetését indítványozta, mert a TIGÁZ Rt. vizsgálat tárgyát képező magatartása során csak a jogszabályok és az azok alapján kapott engedélyek által biztosított jogaival él.

V.

Jogi értékelés

13) A Versenytanács elöljáróban szükségesnek tartja leszögezni, hogy ha a vállalkozás valamely más jogszabály (jelen esetben: a Gszt. és az ahhoz kapcsolódó rendeletek) előírásait nem sérti meg, automatikusan nem zárja ki azt, hogy magatartása a Tpvt.-be ütközzön.

14) A Tpvt. 21.§ i) pontja alapján tilos a piacra lépést indokolatlanul akadályozni.

15) A TIGÁZ Rt. által a csatlakozó gázvezetékek építésekor alkalmazott fővállalkozási rendszer azt eredményezi, hogy a gázvezeték építéssel foglalkozó vállalkozások gyakorlatilag nem képesek közvetlenül kapcsolatba kerülni a fogyasztókkal, ami kétségkívül hátrányos piacra lépésük (piacon maradásuk) szempontjából, azonban csak akkor sértheti a Tpvt. 21.§ i) pontját, ha indokolatlan.

16) Az indokoltság-indokolatlanság kérdését értelemszerűen nem az elkövető vállalkozás gazdasági érdekei felöl kell megközelíteni. Ésszerűen eljáró vállalkozást feltételezve ugyanis a saját gazdasági érdek szempontjából nyilvánvalóan mindig indokolható az adott magatartás. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint az indokoltság megítélésének mércéje általában nem lehet más, mint a gazdasági verseny végső célja: vagyis annak értékelése, hogy a vizsgált magatartás miként érinti az adott áru végső fogyasztóit.

17) Az előzőek szerinti összefüggésben vizsgálva a TIGÁZ Rt. magatartását a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az a gázszolgáltatásba bekapcsolódni kívánó fogyasztók számára nem jelent hátrányt, mert:

 • -

  egyrészről a TIGÁZ Rt. a pályázati eljárás keretében nagyszámú építési vállalkozást versenyeztet, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozással végezteti el a gázvezeték megépítését;

 • -

  másrészről nem zárkózik el a fogyasztó által kiválasztott másik - minősített - vállalkozás alvállalkozókénti bevonásától.

18) Az a körülmény pedig, hogy leágazó gázvezetékeket kizárólag minősített vállalkozás végezhet a tevékenység jogi szabályozásával függ össze (lásd 4. pont).

19) Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint a TIGÁZ Rt. vizsgált magatartása nem sérti a Tpvt. 21.§ i) pontját.

20) A versenyfelügyeleti eljárást megindító határozat vizsgálandónak ítélte a Tpvt. 21.§ g) pontját is, mely szerint tilos azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni.

21) A vizsgálat az alvállalkozók indokolatlan megkülönböztetésére utaló körülményt nem tárt fel. A Versenytanács ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az a körülmény, hogy a TIGÁZ Rt. minden esetben a legjobb ajánlatot tevő vállalkozással köt szerződést értelemszerűen nem jelenti a többi vállalkozás indokolatlan megkülönböztetését. Ha pedig a "megkülönböztetés" abban jelentkezne, hogy a TIGÁZ Rt. nem a legjobb ajánlatot tevő vállalkozást választja, az a Tpvt-nek - a Tpvt. 86. § (1) bekezdése alapján bírósági határkörbe tartozó - 7. §-át sérthetné, mely szerint tilos a versenyeztetés (így különösen a versenytárgyalás, a pályáztatás) tisztaságát bármilyen módon megsérteni.

22) Miután - az előzőekben részletezettek szerint - a TIGÁZ Rt. vizsgált magatartása nem ütközik a Tpvt. rendelkezéseibe a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdése alapján az eljárás megszüntetését tartja indokoltnak.

VI.

Eljárási kérdések

23) A TIGÁZ Rt. kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

24) Az eljárás alá vont TIGÁZ Rt.-t megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. december 18.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Vérné dr.Labát Éva sk.
Szabó Györgyi