Vj-78/2001/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Fazekas Anikó jogtanácsos által képviselt V.R.A.M. Rt. (1062 Budapest, Váci út 1- 3.) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. §- ába ütköző magatartást tanúsít-e azáltal, hogy szolgáltatása igénybevételét megelőzően a szerződés megkötése előtt nem tájékoztatja leendő előfizetőit a szolgáltatás lényeges tulajdonságának minősülő lefedettség várható alakulásáról.
Az elhallgatással megvalósuló esetleges jogsértés a versenytársakkal kötött barangolási szerződés megszűnésével illetve módosításával összefüggésben külön is az eljárás tárgyát képezte.

II.

1.) Az eljárás alá vont vállalkozás a Magyar Állammal 1999. október 8-án aláírt koncessziós szerződés alapján nyújt közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatást Magyarország területén.
A koncessziós szerződésben vállalt kötelezettség alapján az eljárás alá vont vállalkozás vállalta DCS 1800 rendszerű és - amennyiben az a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése miatt indokolt, illetve szükséges - GSM rendszerű hálózat kiépítését és üzemeltetését.
A koncessziós szerződés azon túl, hogy az eljárás alá vont vállalkozás részére meghatározta a lefedettségi követelmények ütemezését, illetve feltételeit, a szolgáltatás azonnali megindulása, illetve folyamatos biztosítása érdekében kötelezően írta elő roaming (barangolási) megállapodás megkötését a piacon jelenlévő két GSM szolgáltatóval a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt.-vel (továbbiakban: Westel Rt) és a Pannon GSM Távközlési Rt. (továbbiakban: Pannon GSM Rt.) úgy, hogy a két GSM szolgáltató köteles volt biztosítani az eljárás alá vont vállalkozás előfizetői számára hálózata igénybevételét az eljárás alá vont vállalkozás által fizetendő roaming díj ellenében 2004. július 30-al bezárólag.

2.) Az eljárás alá vont vállalkozás hálózatának kiépítésével összefüggésben - melyet a földrajzi kiterjedésre vonatkozó adatokra nézve a Hírközlési Főfelügyelet (továbbiakban: HIF) ellenőriz - a saját hálózatról való ellátottságra tekintettel 2000. november 30-i hatállyal felmondta a Westel Rt-vel kötött barangolási szerződést, illetve a Pannon GSM Rt-vel kötött szerződést módosította. A módosítás következtében 2001. január 6. napjától Budapest területén kizárólag az eljárás alá vont vállalkozás hálózatának igénybevételével telefonálhatnak az előfizetők, míg az ország, fővároson kívüli területein az eljárás alá vont vállalkozás előfizetői továbbra is igénybe vehetik a Pannon GSM Rt. hálózatát.

III.

1.) Az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatása két formában vehető igénybe. Az előfizetéses (post paid) valamint az előre fizetendő (pre paid) szolgáltatásokat előfizetői szerződés megkötését követően biztosítja az eljárás alá vont Rt.
A hatályos üzletszabályzat 4.5.1. pontja a szolgáltató kötelezettségévé teszi azt, hogy a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról tájékoztassa az előfizetőket.

2.) Az előfizetői szerződés kötelező mellékletét képezi - a 243/1997. számú kormányrendelet előírásai szerint - a lefedettségre vonatkozó térkép, mely térkép a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett szakmai felügyeleti jogokat gyakorló illetékes hírközlési felügyelet minőségi követelményeire tekintettel készül.
Az előfizetői szerződés mellékletét képező és az iratoknál rendelkezésre álló 2000. októberi, illetve 2001. februári térképek azon túl, hogy tájékoztatnak más mobilkommunikációs vállalat barangolási szolgáltatásának igénybevehetőségére, egyben földrajzilag orientálják a szerződést kötő fogyasztót a lefedettség vonatkozásában.
A 2001. januári lefedettségi térkép alapvetően az eljárás alá vont vállalkozás új VitaMAX CITY csomagjának - mely csomag kizárólag az eljárás alá vont vállalkozás hálózatán használható - használhatóságával összefüggésben készült. A térkép ugyanakkor tartalmaz információt a más csomagok esetleges megrendelői számára is azzal, hogy a többi előfizető továbbra is igénybeveheti a más mobilkommunikációs vállalat barangolási szolgáltatását, mely utóbbira nézve az ügyfélszolgálaton szerezhet további információt, illetve a más csomagokhoz tartozó lefedettségi térképet az üzletekben szerezheti be.

3.) Az eljárás alá vont vállalkozás a lefedettség iránt érdeklődők számára alakította ki azt a számítógépes programját, melyet a fogyasztók az ország különböző pontjain lévő értékesítési helyekről, az ügyfélszolgálaton keresztül érhetnek el.
A program részletes kültéri és beltéri lefedettségi adatokat tartalmaz régióként, településenként, illetve Budapesten utcánként, házszám pontossággal.
Az Internettel rendelkező érdeklődő az ezen céllal fenntartott honlapon tekintheti meg a részletes térképeket.

4.) Az Üzletszabályzat 3.4.1. pontja értelmében az eljárás alá vont vállalkozás közleményben köteles tájékoztatni a szolgáltatását igénybevevő, illetve igénybe venni kívánó előfizetőket a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról.
Az eljárás alá vont vállalkozás, aki már 1999-ben jelezte, hogy a roaming szerződések várhatóan egy évig maradnak hatályban, a szerződésnek a Westel Rt-vel történt megszüntetése előtt 2000. november 22-én sajtótájékoztatót tartott, amikoris bejelentette, hogy 2000. december 1. napjától kezdődően csak a Pannon GSM Rt-vel tartja fenn szerződéses kapcsolatát, mely dátumtól kezdve a saját és a Pannon GSM Rt. hálózatán biztosítja a szolgáltatást.
Ugyancsak sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra 2001. január 5. napján a Pannon GSM Rt-vel történő szerződésmódosítást is, miszerint 2001. január 6-án kikapcsolásra kerül a Pannon GSM Rt. budapesti hálózata, minek következtében a Vodafone Rt. kizárólag saját hálózatán bonyolítja a fővárosi forgalmat. A sajtótájékoztató kiterjedt arra is, hogy a kezdeti időszakban egyes budai dombosabb területeken átmenetileg gyengébb vételi minőség lesz biztosítva.
A sajtótájékoztatón elhangzottakat különböző napi illetve hetilapok hozták nyilvánosságra (pl. Népszava, Napi Gazdaság, Világgazdaság, Népszabadság, Magyar Hírlap, Számítástechnika).

5.) A Hírközlés-statisztikai évkönyv (HIF, 2000.) szerint 1999. végén a Westel Rt. és a Pannon GSM Rt. rádiótelefon-szolgáltatás területi lefedettsége közel azonos volt.
Budapest területén a Pannon GSM Rt. és az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított lefedettség szempontjából a szerződés módosítása a budai oldalon egyes dombosabb területeken eredményezett gyengébb vételi minőséget. A fővárosban a metró alagutakban a Pannon GSM Rt-nek van kiépített hálózata, míg az eljárás alá vont vállalkozás 7 metróállomáson tud szolgáltatni.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában kérte az eljárás megszüntetését. Előadta, hogy saját hálózatának fejlesztése következtében a Pannon GSM Rt.-vel fenntartott szerződés folytán továbbra is lehetősége van az országos lefedettség biztosítására, kivéve természetesen azon területeket, ahol a mobil szolgáltatás műszaki természetéből adódóan meghatározott földrajzi körülmények között a rádióhullámok terjedése nem akadálytalan, illetve hálózatának időközbeni fejlesztése miatt indokoltnak találta a Pannon GSM Rt.-vel történt szerződésmódosítást is.

Álláspontja szerint - valamennyi előfizetőt számba véve - a roaming szerződések változása nem okozott lényeges változást szolgáltatása tulajdonságát illetően. Hivatkozott arra, hogy a szerződések megkötését megelőzően az általa biztosított különböző formájú tájékoztatás folytán a fogyasztónak módja van megismerni a lefedettséget, illetve előadta, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében adott ki a roaming szerződésekkel kapcsolatban sajtóközleményt.
Az ügyben készült vizsgálati jelentés - jogsértés hiányában - az eljárás megszüntetését indítványozta.

V.

l.) A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni.
A jogszabályhely a fogyasztók döntési szabadságát az áruk, illetve szolgáltatások közötti választással összefüggésben védi, tilalmazva azt, hogy valamely, az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságára vonatkozó, megtévesztésre alkalmas tájékoztatás vagy annak hiánya miatt a fogyasztói döntés befolyásolása révén torzuljon a gazdasági verseny.
Fentiek következtében jelen ügyben csak és kizárólag azon eljárás alá vonti magatartást kellett, illetve lehetett megítélni, ami a szolgáltatás választásával összefüggésben értékelhető.
Nem képezhette ugyanakkor az eljárás tárgyát az eljárás alá vont vállalkozással már szerződéses viszonyban álló előfizetőknek nyújtott információ vagy annak hiánya, illetve a szolgáltatásnak a szerződés fennállása alatti esetleges minőségváltozása sem, mivel ez a tény az adott piacon fellelhető versenytársi termékek közötti választást már nem befolyásolhatta. Az eljárásban ezzel kapcsolatban tett eljárás alá vonti előadásokat, illetőleg a vizsgálati jelentés erre vonatkozó kitételeit így a Versenytanács mellőzte, mivel a már fennálló jogviszonyokkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések a Ptk szerződési szabályainak körében bírálhatók el a bíróság által.

2.) Jelen eljárás azzal összefüggésben indult, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tájékoztatta-e leendő megrendelőit a szolgáltatásának lényeges tulajdonsága, vagyis a lefedettség várható alakulásáról, illetve az abban esetleg beálló változásról, utóbbi viszonylatban elhallgatva azt, hogy az igénybevétele esetén nem rendelkezik a fogyasztók által már ismert lefedettségi tulajdonságokkal.
A rendelkezésre álló adatokból - a tényállásban részletezettek szerint - megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által az üzletszabályzatnak megfelelően nyújtott, illetve biztosított tájékoztatások (például lefedettségi térkép, számítógépes információk, ügyfélszolgálat) alkalmasak voltak a kellő gondossággal eljáró leendő ügyfelek döntését elősegítő tájékoztatásra, így az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatása tulajdonságainak általános ismertetésével, illetve megismerhetőségével kapcsolatban jogsértés nem volt megállapítható (Tpvt. 8. § (1) és (2) bekezdés b) pont).

3.) A roaming szerződések megszűnésével, illetve módosulásával kapcsolatban az üzletszabályzatban előírt tájékoztatási kötelezettségének az eljárás alá vont vállalkozás oly módon tett eleget, hogy leendő ügyfeleit a sajtó útján informálta a szerződéses viszonyban bekövetkező változásokról.
Figyelemmel arra, hogy a jelen üggyel érintett fogyasztók még nem voltak ügyfelei, a Versenytanács egyetért azzal, hogy más tájékoztatási módszer nem állhatott rendelkezésére azon tájékoztatási formákon túl, amelyeket az ügyfélszolgálatnál jelentkezve más szerződéskötési időszakban is igénybe vehettek a leendő megrendelők.
A sajtótermékek révén az eljárás alá vont vállalkozás felhívta a figyelmet arra, hogy a Westel Rt.-vel felbontotta a szerződést, illetve a Pannon GSM Rt.-vel módosult szerződés következtében Budapesten csak az ő hálózatát lehet használni.
A figyelemfelhívás nyomán a leendő ügyfélnek módja volt a szerződés megkötése előtt részletesebb tájékozódásra avonatkozásban, hogy országosan, konkrétan egy adott területre vetítve okozott-e esetleg lefedettség változást a Westel Rt.-vel korábban kötött szerződés megszűnése, illetve ezáltal a hálózat használhatatlansága, így a Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozása Westel Rt-vel történt szerződés megszüntetéssel összefüggésben sem valósított meg a Tpvt. 8. § (1) illetve (2) bekezdés b.) pontjába ütköző jogsértést.
Az eljárás alá vont vállalkozás a sajtón keresztül azon túl, hogy a Pannon GSM Rt-vel való szerződésmódosításról információt adott, arról is tájékoztatott, hogy egyes budai területeken a vétel minősége átmenetileg gyengébb lehet.
Tájékoztatása ugyanakkor nem terjed ki arra, hogy a metró alagutakban, ahol egyedül a Pannon GSM Rt. biztosít teljes lefedettséget, a vétel megnehezedik azáltal, hogy az eljárás alá vont vállalkozás csak 7 metróállomáson van szolgáltat. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra az eljárás alá vont vállalkozás nem is hivatkozott.
Utóbbi tekintetben a Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás tájékoztatása hiányos volt, amikoris nem közölte, hogy a szerződés módosítása folytán szolgáltatása nem felel meg a vele szemben eddig támasztható, tehát a szokásos követelménynek, nem felel meg.
Fenti körülményt értékelve a Versenytanács azt az álláspontot foglalta el, hogy az eljárás alá vont vállalkozás általános tájékoztatási kötelezettségét tekintve ezen utóbbi tájékoztatásának hiányosságával kapcsolatos magatartása csekély súlyúnak minősül, így bár a 8. § (1) és (2) bekezdés b) pontjába ütköző jogsértés e vonatkozásban megvalósult, emiatt az eljárás folytatása nem indokolt.

4.) Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján indult eljárás megszüntetését látja indokoltnak (Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pont, Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának első, illetve második fordulata alapján, miszerint az eljárás folytatása egyrészt nem indokolt, másrészt az eljárás alá vont vállalkozás a törvényi rendelkezéseibe ütköző jogsértő magatartást nem tanúsított.

Budapest, 2001. szeptember 20.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Dr. Zavodnyik József sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Véghelyi Ágnes