Vj-69/2001/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kovátsik Tamás üzletvezető által képviselt Kovátsik és Társai Temetkezési Bt. (9900 Körmend, Dienes L u. 11.) eljárás alá vont ellen tisztességtelen piaci magatartás megállapítására indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája hivatalból indított vizsgálatot, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont a temetkezési szolgáltatások szentgotthárdi részpiacán hirdetéseivel kapcsolatos magatartásával sértheti a versenytörvénynek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó szabályait.

Az eljárás alá vont Bt. 1992-ben alakult meg. Fő tevékenysége temetkezési szolgáltatás. Emellett virágkereskedelemmel és ajándéktárgy értékesítéssel is foglalkozik. Temetkezési szolgáltatása Körmend város és vonzáskörzetére terjed ki, fióktelepet működtet Szentgotthárd területén. Az eljárás alá vont által végzett temetések száma az utolsó három naptári évben 200 és 210 között változott Körmend városában és annak vonzáskörzetében, míg Szentgotthárd területén a vizsgálat időpontjáig nem végzett temetést.

Az eljárás alá vont a helyi televízióban kegyeleti irodája megnyitására vonatkozó hirdetést jelentet meg, amelyet a Szentgotthárd városi televízió és kábelüzemeltető KHT január 30-tól február 27-ig sugárzott. A képújság hirdetés tartalmazta a Bt. teljes körű temetkezési tevékenység elvégzésére szóló ajánlatát, valamint szolgáltatásainak felsorolását: temetés, hamvasztás, sírásás, halott szállítás éjjel nappal, kegyeleti kellékek árusítása, koszorúk, csokrok rendelése. Az eljárás alá vont a helyi újságban feladott hirdetéseket, hasonlóan a teljes körű temetkezési szolgáltatás ajánlására. Ebben ingyenes szolgáltatásokat is megjelöl, így az anyakönyvi ügyintézést, ravatal-felszereléseket, hangosítást, gyászzenét, koszorú kiszállítása, temetésre.

Az eljárás alá vont Szentgotthárd városban telephely engedéllyel nem rendelkezett, kereskedésre vonatkozó működési engedély kért a Polgármesteri Hivataltól. A telephely engedélyt a Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 2001. április 27-én megadta.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tttv) valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. sz. rendelet (továbbiakban: Kr.) előírásai szerint a temetkezési szolgáltatás (a temetés felvételtől a halott szállításon keresztül egészen a sírbahelyezésig bezárólag) a tevékenységre vonatkozó szakmai előírások illetve feltételek teljesítése esetén az irányadó jogszabályok megtartásával szabadon végezhető.

A Tttv. 27. § (1) bekezdése szerint a temetkezési szolgáltatás engedélyezett telephelyen végezhető. A Kr. 49. § (2) bekezdése a telephely engedély tekintetében olyan kötelezettséget ír elő, hogy azt a szolgáltatónak minden egyes telephelyére meg kell kérni, azaz, ha a vállalkozás több telephelyen végez szolgáltatást, minden egyes helyet engedélyeztetni kell.

A temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámokra a Tttv. szigorú feltételeket ír elő, 27. §-a szerint a reklámban csak a szolgáltató neve, címe és a temetkezés szó tüntethető fel.

A vizsgálat az eljárás alá vont hirdetésében szereplő szolgáltatások díjjegyzékét az ingyenes szolgáltatások nyújtását is figyelembe véve összevetette az egyedüli versenytárs a Vas megyei Temetkezési Vállalat, valamint a Szentgotthárd Város területéhez legközelebb eső területen (Vasvár) működő vállalkozások díjjegyzékével. Mindezek alapján azt állapította meg, hogy "az egyes vállalkozások díjtételeinek és díjalkalmazási feltételeinek eltérő tartalma, valamint az anyagok és kellékek után érvényesített, termékenként változó árrések a reklámban jelzett ingyenes részszolgáltatások teljes körű temetkezési szolgáltatások áraira gyakorolt hatásának vizsgálatát sem az egyes vállalkozások díjainak összehasonlítását nem tette lehetővé."

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a tilalmazza a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését. A (2) bekezdés a) pont szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A b) pont szerint pedig megtévesztés az is, ha elhallgatják azt, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Az eljárás alá vont Szentgotthárd területén kívánt piacra lépni, ezért a piacralépés elősegítése érdekében adott fel hirdetéseket és vállalt ingyenesen egyes temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat. A hirdetések megjelenésekor Szentgotthárd területén telephely engedéllyel nem rendelkezett. A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állástfoglalnia, hogy e hirdetések megtévesztették-e az ésszerűen eljáró átlagos fogyasztókat a Tpvt. szabályaiba ütközően.

Előrebocsátja a Versenytanács ugyanakkor, hogy a Tttv. reklámra vonatkozó előírásainak megsértésével összefüggő ügyekben a bíróság rendelkezik hatáskörrel.
A Versenytanács állandó gyakorlata szerint a fogyasztók megtévesztése akkor állapítható meg, ha a fogyasztót a megtévesztő magatartás folytán valamilyen kimutatható anyagi vagy egyéb hátrány érheti. A vizsgálat nem tárt fel semmiféle hátrányt a fogyasztói oldalon, azt állapította meg, hogy Szentgotthárd területén az eljárás alá vont nem végzett szolgáltatást. Időközben a telephelyengedélyt megkapta. Hirdetési gyakorlatát a jogszabálynak megfelelően megváltoztatta. Amennyiben a piacra lépése során az eljárás alá vont versenytársi sérelmet okozott annak orvoslására a Tpvt. 2. §-ába ütközhet, amelyben az eljárásra a bíróságnak van a Tpvt. 86. §-a alapján hatásköre.

Mindezek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2001. június 18.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné