Vj-55/2001/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Egyed Julianna üzemviteli főmérnök által képviselt "PANNON-VÍZ" Víz-, Csatornamű és Fürdő Részvénytársaság (9025 Győr, Országút u. 4) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

A "PANNON-VÍZ" Víz-, Csatornamű és Fürdő Részvénytársaság (a továbbiakban PANNON-VÍZ, eljárás alá vont) működési területén 13 szennyvíztisztító telepet üzemeltet, amelyből 9 alkalmas a megfelelő műszaki berendezések birtokában folyékony hulladékok - kommunális eredetű szippantott szennyvíz hatósági előírásoknak megfelelő fogadására. Ezek a telepek Győr város közigazgatás határán kívül, a városközponttól mintegy 10-40 km-re helyezkednek el. A város közigazgatási határán belül viszont a kommunális eredetű szippantott szennyvizek átvétele csak az eljárás alá vont dél-nádorvárosi szennyvízátemelőjén és egy kft kezelésében levő telepen lehetséges. A dél-nádorvárosi átemelő funkcióját tekintve üzemviteli jellegű műtárgy, folyékony hulladékok teljes körű átvételére nem alkalmas, hatósági engedéllyel nem rendelkezik.
(Az átemelő műtárgy az alacsonyabb szinten fekvő csőhálózaton érkező szennyvíz továbbítására szolgál.)

II.

A PANNON-VÍZ ellen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hivatalból indított verseny-felügyeleti eljárást. Az eljárás megindítását azon piaci értesülés tette szükségessé, miszerint a PANNON-VÍZ elzárkózott a kommunális eredetű szippantott szennyvizek átvételétől a külső, korábban beszállítást végző vállalkozások esetében a dél-nádorvárosi átemelőn.

A verseny-felügyeleti eljárás annak kiderítésére irányult, hogy a PANNON-VÍZ elzárkózó magatartása sérti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (21. § c) pont) tilalmi szabályait.

A GVH vizsgálata során feltérképezte a folyékony hulladékok kezelésének, ill. tisztításának technológiai folyamatát, számba vette a szennyvíztisztítás hatósági engedélyezéshez kötött műtárgyszükségletét, továbbá a beszállítást végző gazdasági vállalkozások tevékenységét. A vizsgálat megállapította, hogy a piaci belépés magas költségei erősen gátolják az új piaci szereplők bekapcsolódását a folyékony hulladékok kezelésének részpiacára, s hogy a PANNON-VÍZ egyértelmű gazdasági erőfölényben van a beszállítókkal szemben. A vizsgálat ugyanakkor, nem állapított meg gazdasági erőfölénnyel való visszaélést .

III.

A Tpvt. 21. § c) pontjának második fordulata erőfölénnyel való visszaélésnek minősíti az üzleti kapcsolat fenntartásától való elzárkózást, korlátozva ezzel a vállalkozást egyébkent megillető felmondási jogot, amennyiben azt az erőfölényben levő gazdasági egység indokolatlanul gyakorolja.

A Pannon-Víz esetében a korlátozás a dél-nádorvárosi átemelőre történő szállításokat érintette. A Pannon-Víz többi teljes körű szennyvíztelepén a külső beszállítás zavartalanul folyhatott. A szippantott szennyvíz átvételének megszüntetésével a Pannon-Víz megszüntetett egy addig szabálytalanul folytatott gyakorlatot, mivel korábban a dél-nádorvárosi átemelő hatósági engedéllyel nem rendelkező szennyvíztelepként üzemelt, annak ellenére, hogy az átemelő eredeti funkciója csak a közüzemi szennyvízelvezetéssel összefüggő technológiai feltételek biztosítására terjed ki.


Mindezek alapján a Versenytanács - egyetértve a vizsgálói indítvánnyal - figyelemmel a Tpvt. 72, § (1) bekezdés a) pontjára, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.


A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.


Az eljárás alá vont számára a határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83 §-a biztosítja.

Budapest, 2001. szeptember 24.

dr. Köbli József előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Tóth Tihamér sk.
dr. Zavodnyik József sk.