Vj-48/2001/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Kálmán János ügyvéd (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u.3.) által képviselt Axel Springer-Magyarország Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség Rt., valamint a KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft. felett.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg 8 millió Ft (azaz: nyolc millió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 1032000-0137571 sz. eljárási díjbevételi számla javára.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező Axel Springer-Magyarország Kft. (a továbbiakban: AS-M Kft.) 2001. február 15-én a korábbi tulajdonosokkal kötött Részvény-átruházási, Üzletrész-átruházási Szerződéssel, és Megállapodással megvásárolta a Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség Rt. részvényeinek valamint a KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft. Üzletrészeinek száz százalékát, mellyel közvetlen irányítást szerzett e társaságok felett.
E két társaság együttesen többségi részesedéssel rendelkezik a Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Rt-ben, így felette a kérelmező közvetett irányítást szerez.

A szerződések és a megállapodás hatályba lépésének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.
Ez alapján a kérelmező a fenti tranzakcióhoz 2001. március 2-án benyújtott, majd március 12-én kiegészített kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított - 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetében foglalt rendelkezések alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

A kérelemben az AS-M Kft. arra hivatkozott, hogy a Világgazdaság című napilap feletti irányítás megszerzése a hatékony versenyt nem akadályozza, mert az összefonódással érintett gazdasági lapok piacán az AS-M Kft. eddig érdekeltséggel nem rendelkezett.

II.

A németországi székhelyű Axel Springer Verlag AG. multinacionális társaság az üzletrészek többségének tulajdonlásával irányítja a Magyarországon működő

 • -

  AS-M Kft-t, mely hat megyei napilap kiadását végzi,

 • -

  Axel Springer Budapest Kiadói Kft-t (a továbbiakban: AS-B Kft.), a társaság heti és havi magazinok kiadásával, valamint hirdetés szervezéssel foglalkozik,

 • -

  Hungaropress Sajtóterjesztő Kft-t, mely tevékenysége külföldi lapok importálása és hazai értékesítése,

 • -

  Axel Springer Hírszolgálat Kft-t, mely jelenleg nem működik,

 • -

  Közvetve irányítja a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft-t, valamint a Népújság Kft-t, melyek két megyei napilap kiadását végzik,

 • -

  Az AS-M Kft-n keresztül a Déli Nyomda Kft-t, mely a Dél-Dunántúli megyei napilapok nyomtatásával foglalkozik.

E vállalkozások 2000. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 16,1 milliárd Ft volt.

A Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség Rt. hirdetésszervezési tevékenységgel 2000. évben 212 millió Ft nettó árbevételt ért el.

A KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft. fő tevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, mellyel azonban 2000. évben árbevételt nem realizált.

A Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Rt. részvényeinek több mint 80 %-a az előző két társaság tulajdonában áll. Az Rt. fő tevékenységként a Világgazdaság című gazdasági napilapot adja ki. 2000. évi nettó árbevétele 934 millió Ft volt.

III.

Magyarországon több száz kiadó vállalkozás rendkívül nagyszámú nyomtatott sajtóterméket (lapot) ad ki. A hazai kiadók mellett nagy multinacionális vállalkozások is az egyes laptípusokban jelentős olvasótáborral rendelkeznek.

A lapok által nyújtott szolgáltatások fogyasztói az olvasók mellett a lapokban hirdető vállalkozások és magánszemélyek is.

Az Axel Springer Verlag AG. érdekeltségi körébe tartozó magyarországi vállalkozások a hazai lapkiadás jelentős szereplői, az összes olvasókból 29,6 %-kal rendelkeznek.
Az AS-M Kft. a tizennyolc megyei napilapból hat kiadását és az előfizetők részére terjesztését végzi, emellett két megyei napilap is a csoporthoz tartozik. Olvasóinak száma megközelíti az egymillió főt, mely a megyei napilapok rendszeres olvasó táborának több mint 30 %-a.

A különböző tematikájú - és így egymást nem helyettesítő - magazinok piacain az öt millió fő feletti olvasó számmal rendelkező AS-B Kft. részesedése 23-41 % között szóródik. Legjelentősebb olvasói körrel női magazinjai és hobbilapjai, valamint a TV Műsor magazinjai rendelkeznek.

A Világgazdaság című országos gazdasági napilapnak közel negyven ezer olvasója van, ami a két gazdasági napilap összes olvasójának mintegy 60 %-a, az összes nyomtatott média közel 21 milliós olvasói számának pedig 0,2 %-a.

A napilapok és a hetilapok még azonos, a lap jellegét meghatározó tematika - pl. gazdaság -esetén sem tekinthetők az olvasók szempontjából egymás helyettesítőinek, miután a termékek tartalma, a közölt információk skálája és mélysége valamint áruk jelentősen eltérő.

Az Axel Springer vállalkozás csoporthoz tartozik a Déli Nyomda Kft., melynek kapacitása minimális, lényegesen 1 % alatti részarányt képvisel a nyomdaiparban.

Az Axel Springer csoport érdekeltségi körébe tartozó lapok árus terjesztése döntő hányadban (kb. 95 %) a Lapker Rt-n keresztül történik, 1-2 %-os az un. alternatív terjesztők piaci részesedése és 2-3 %-a saját terjesztő hálózaton keresztüli lapértékesítés, mely a legkisebb megyei települések főként megyei napilap és vasárnapi lap ellátását biztosítja.
Az előfizetői terjesztést a heti- és havilapok esetében a Magyar Posta Rt. végzi, a megyei napilapokat saját előfizető gyűjtő és terjesztő hálózat biztosítja a legkisebb településeken is.

A hirdetők szempontjából - bár vannak speciális olvasói réteget megcélzó hirdetések is - az egyes lapok között nagyobb a helyettesítési lehetőség, mint az olvasók tekintetében. A gazdasági hetilapok esetében mindenképpen, de az országos napilapok esetében is a hirdetéssel megcélzott olvasótábor tekintetében jelentős átfedések lehetnek. Az egyéb laptípusoknál (magazinok, megyei lapok) ilyen mértékű átfedés nem áll fenn.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

Az AS-M Kft. által a Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség Rt. részvényeinek, illetve a KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft. üzletrészeinek megvásárlása a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódásban a Tpvt. 26. §-a alapján érintett vállalkozások - az Axel Springer AG. által közvetlenül illetve közvetetten irányított magyarországi vállalkozások, valamint a Postabank Press Hirdetésszervező Reklámügynökség Rt., a KH Invest Befektetési Tanácsadó Kft. és a Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Rt. - 2000. évi együttes nettó árbevétele (17.251 millió Ft) meghaladta a tíz milliárd forintot. Az AS-M Kft. közvetlen és közvetett irányítása alá kerülő társaságok előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele (1.146 millió Ft) több volt 500 millió forintnál, így a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelem szerinti tranzakciók révén a Világgazdaság című gazdasági napilap a lapkiadási tevékenységet folytató Axel Springer csoporthoz tartozó AS-M Kft. közvetett irányítása alá kerül, így a kérelmezett összefonódás elsődlegesen az országos terjesztésű gazdasági napilapok piacát érinti. E piacnak azonban eddig a kérelmezői vállalkozáscsoport nem volt szereplője, ezért az irányításszerzés révén csak tulajdonos váltás történik, koncentráció növekedés nem következik be. E piacon tehát az összefonódásnak káros versenyhatásai nem lehetnek.

Tekintettel azonban arra, hogy az Axel Springer magyarországi vállalkozáscsoport más laptípusoknál jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az irányításszerzésnek azáltal, hogy kiszélesedik a vállalkozáscsoport tevékenységi köre (portfoliója) elvileg lehetnek kedvezőtlen versenyhatásai.
Jelen esetben azonban a Világgazdaság feletti irányításszerzéssel a vállalkozáscsoport részesedése a lapkiadás olvasószámban mért teljes forgalmából csak kis mértékben - 0,2 % ponttal - emelkedik, s a vizsgálat sem tárt fel egyéb olyan körülményt, amely e veszély gyakorlati megvalósulását valószínűsítené.

A vertikális piaci kapcsolatok terén sem merült fel versenyt korlátozó magatatás érvényesítésének lehetősége, mert a vállalkozáscsoport nyomdai kapacitásának piaci részesedése minimális, árus terjesztési tevékenységet saját hálózattal pedig csak speciális esetekben végez.

Az irányításszerzés a hirdetési piacon sem jár koncentráció növekedéssel, mert még a legtágabban értelmezhető - az országos napilapokat és valamennyi gazdasági lapot magában foglaló - érintett piacon sincs jelen az Axel-Springer vállalkozáscsoport.

Mindezek alapján a Versenytanács a kérelem szerinti irányításszerzést a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - a vizsgálói indítvánnyal egyezően - a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozásoknak egy-egy laptípus esetében fennálló viszonylag magas piaci részesedése, a releváns termékpiacnak az olvasók illetve a hirdetők eltérő szempontjai alapján szükséges meghatározása, valamint a vertikális piaci kapcsolatok feltárása miatt a Versenytanács a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt 120 napos elintézési határidőt szükségesnek tartotta.

VII.

A Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása miatt - a 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Versenytanács a kérelmezőt további nyolcmillió forint eljárási díj megfizetésére kötelezte.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

Az ügyfelek a határozat felülvizsgálatát a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései alapján kérhetik.

Budapest, 2001. június 5.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné