Vj-43/2001/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Csontos Gyula ügyvezető által képviselt Pappné és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Rákóczi út 56. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a beszerzett írásbeli bizonyítékok, a módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés, a Versenytanács Tpvt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti helyszíni tájékozódása nyomán az alábbi tényállást állapította meg:
Az 1999. október 1-én hatálybalépett 1999. évi XLIII. számú törvény -egyebek mellett - meghatározza a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat. Különbséget tesz a temetőüzemeltetési feladatok (a temetési és egyéb kapcsolódó vállalkozási tevékenység ellátásának, temetői rendjének meghatározása, az eltemetés feltételeinek biztosítása, a ravatalozó, tárolók, hűtők, egyéb közcélú létesítmények karbantartása és működtetése, a halott átvétel, a temetési hely kijelölése, a temető karbantartás, stb.), valamint a temetkezési szolgáltatások között, amelyek teljes köre a temetkezés folyamatában egymás után okszerűen következő részekből áll. Felöleli a tevékenységet a temetés felvételtől a halottszállításon, előkészítésen, a ravatalozáson át a sírba helyezésig vagy akár az újratemetésig.
A temetkezési szolgáltatások külön-külön végezhetősége azt eredményezi, hogy a temetkezési szolgáltatók egy vagy akár több résztevékenységet is ellátnak, amelynek következtében a megrendelő-fogyasztók (jellemzően a gyászoló hozzátartozók) számos szolgáltatóval, valamint a temető üzemeltetőjével is szerződéses kapcsolatba kerülhetnek.
A temetkezési szolgáltatás engedélyezett telephelyen végezhető, feltéve, hogy a szolgáltató meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik. Számára tilos a temető területén - a kijelölt hely kivételével - temetkezési szolgáltatásra utaló reklám, hirdetés elhelyezése.

Szolnokon köztemető nincs, de a Római Katolikus Egyház tulajdonában és üzemeltetésében lévő temető egyúttal önkormányzati temetőként is szolgál.
A szolnoki végső nyugalomba helyezések mintegy 97 %-át itt végzik.

A temető területén lévő ravatalozó önkormányzati tulajdonú, amelynek üzemeltetője 2000. júniusától a Borostyán-Kert Bt. A ravatalozóhoz további helyiségek, létesítmények tartoznak, amelyek egy részét önkormányzati engedéllyel és a hely rendeltetésének megfelelő céllal az üzemeltető Bt. maga is hasznosíthatja. Az üzemeltető jogai kizárólagos jellegűek, azaz rajta kívül más temetkezési vállalkozás a szolnoki temetőben ravatalozást, mint temetkezési szolgáltatást nem végezhet. A Bt. a ravatalozáson kívül egyéb temetkezési szolgáltatást nem nyújt.
A ravatalozási szolgáltatás ellenérték fejében vehető igénybe, s a fogyasztó megfizetni tartozik a szoros értelemben vett ravatalozási díjon felül a ravatalozó bérleti díját és a kívánság szerinti (gépi) gyászzene szolgáltatás ellenértékét. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek a temetkezési szolgáltatások körébe és ezen belül a ravatalozási tevékenységhez sem tartoznak, de a szertartás lefolyását megörökítik (fotó, videó) vagy pompáját növelik (énekkar, zenekar, a gyászolók összejöveteléhez terembiztosítás). Ezek a szolgáltatások természetesen a kizárólagossági joggal nem érintettek, bárki végezheti őket, kivéve értelem szerint a helyszíni terembiztosítást, ami esetlegesen a Borostyán-Kert Bt. tevékenységéből kifolyóan a helyszínen korlátozott.
A Borostyán-Kert Bt. szolgáltatásaira szembeötlően hívja fel a figyelmet a temető főbejáratánál lévő ravatalozói épületen elhelyezett két tábla; az egyik a temetőhöz érkezővel tudatja, hogy a ravatalozó önkormányzati tulajdonú és a Borostyán-Kert Bt. az üzemeltetője. A másik a szolgáltatásokat sorolja fel a ravatalozástól a sírgondozáshoz szükséges eszközök ingyenes biztosításáig. Ezen kívül pedig a temetőkapu előtti járdára kitett mozgatható tábla "Temetkezési ügyintézés"-t jelez, felette a "Ravatalozó" kifejezéssel.

Szolnokon két olyan temetkezési vállalkozás van, amely a szolnoki temetőbe történő nyugalomba helyezésekkel foglalkozik. Az egyik a Pietas Bt., a városi kórház mellett engedélyezett telephellyel.
A másik szolgáltató az 1999. február 21-én piacralépett eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.), amelynek engedélyezett telephelye a fentebbi temető területén van. Itt vállalhatja teljes körűen - a ravatalozás kivételével - a temetkezési szolgáltatásokat, azaz intézheti a teljes temetési folyamatot a temetés felvételtől a sírba vagy egyéb módú elhelyezésig.
Azt a körülményt azonban, hogy a ravatalozást nem a Kft. végzi, elmulasztja közölni a fogyasztókkal, de meghatalmazottként helyettük a temetéssel kapcsolatban eljárva, átadja a ravatalozási szolgáltatás ellenértékét a Borostyán-Kert Bt. részére, amelynek ravatalozási, szolgáltatási díjai nem figyelemfelhívóan, de ki vannak fogadóhelyiségében függesztve. A Kft. a ravatalozási szolgáltatás ellenértékét a fogyasztóknak leszámlázza, ilyen irányú közreműködéséért külön díjat nem számít fel.
A rendszeresített meghatalmazási formanyomtatvány felhasználása sokrétű, mert a Kft. nemcsak a ravatalozást intézi el ennek alapján, hanem a temetési folyamat során szükséges hatósági aktusok alkalmával is bemutatja. A Kft. ugyanakkor nem működik közre a temető üzemeltetése körébe vonható szolgáltatások igénylésénél (például sírhelyvásárlás, temetési időpont egyeztetés, stb.), így ezek tekintetében a fogyasztói meghatalmazásokra szüksége nincs.
A Kft. intézményesen arra sem hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a Borostyán-Kert Bt. a ravatalozási tevékenységen kívül kapcsolódó szolgáltatásokkal (fotó, videó, stb.) is a megrendelő-fogyasztók rendelkezésére áll. A Kft. ilyen jellegű szolgáltatásokat maga is nyújt - kivéve a helyszíni terembiztosítást -, bár erre sem hívja fel intézményesen a fogyasztók figyelmét. Igy a fogyasztók tájékozódása az igényelhető ilyetén szolgáltatásokról véletlenszerű, annak a függvénye, hogy észlelik-e a Borostyán-Kert Bt. fentebb ismertetett tájékoztatását, illetve valamely eljárás alá vonti alkalmazott közli-e kérdés feltevésre, vagy kérdés nélkül is.
A Kft. a szolnoki temetések több mint 60 %-át intézi, a maradékot a Pietas Bt.
A Borostyán-Kert Bt. 2000. december 1. kelettel, hivatkozva a Polgármesteri Hivatallal és a Temető Gondoksággal kötött megállapodásra, figyelmeztette a temetkezési vállalkozásokat, hogy 2000. december 1-től a ravatalozó szolgáltatásait a temettető családoknak személyesen kell megrendelniük és befizetniük a szolnoki ravatalozóban. A temetési időpont egyeztetése, a ravatalozó szolgáltatásainak korrekt felkínálása - hivatkozása szerint - a Borostyán-Kert Bt. előjoga és ezért kérte a ravatalozáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjak fogyasztói számlázásának mellőzését.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint figyelemmel a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt azért indított eljárást, mert úgy vélte, hogy a Kft. a temetkezési szolgáltatások vállalása során indokolatlan előnyt kikötő, hátrányos feltételek elfogadását kikényszerítő magatartást tanúsít. A vizsgálat eredményeként a vizsgáló a Kft. marasztalását indítványozta, mert a piaci részesedés alapján erőfölényes Kft. magatartása következtében a fogyasztók a ravatalozást végző szolgáltatóval nem kerülnek közvetlen kapcsolatba, így csak a szolgáltatás befejezését követően szerezhetnek tudomást a különleges szolgáltatásokról, amelyeket egyrészt a Kft. nem is biztosít, másrészt temetés után a szolgáltatások már nem értékesíthetők. Fogyasztói sérelem keletkezésén túl - amelynek gyanúja fogyasztómegtévesztés formájában nem merült fel - a ravatalozást végző Borostyán-Kert Bt. is sérelmet szenved, mert a Kft. képviselőkénti eljárása következtében elesik a különleges szolgáltatások nyújtásából származó bevételtől.
A Versenytanács a vizsgálói indítvánnyal ellentétben az eljárás megszüntetését tartotta indokoltnak és a Tpvt. 73. §-a értelmében előzetesen ennek megfelelően tájékoztatta a Kft-t.
A Kft. a versenytanácsi állásponttal egyetértően maga is az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Versenytanácsnak fogyasztói és versenytársi szempontból kellett értékelnie, hogy megvalósít-e versenyjogsértést, különösen gazdasági erőfölénnyel való visszaélést (Tpvt. 21. §), ha a temetkezési szolgáltatások piacán esetleg erőfölényes helyzetű vállalkozás (Tpvt. 22. §) egy kapcsolódó másik piacon (fotó, videó, stb.) jelen van bizonyos szolgáltatásokkal, miközben e piaci jelenlétét, de nem erőfölényét az alapozhatja meg, hogy az ottani általa ismert más szolgáltató szolgáltatásairól fogyasztói tájékoztatást nem ad.

Kiindulópontként a Versenytanács nem kifogásolta, hogy a fogyasztók meghatalmazásának birtokában a Kft. jogosult a ravatalozás megrendelésére is, hiszen ez a temetési ügyintézésben a fogyasztók kíméletét és ügyintézésük egyszerűsítését jelenti, amellett, hogy a Kft. és a fogyasztók belső viszonyában a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. Az ügy megítélésében közömbös, hogy a fogyasztók nem tudnak a ravatalozást végző szolgáltatóról, miután a ravatalozást úgyis egy szolgáltató nyújtja az adott temetőben, s így a fogyasztóknak választási lehetősége nincs.
Ettől megkülönböztetendő, hogy szankcionálható-e versenyjogilag az a körülmény, hogy a fogyasztók a különleges szolgáltatásokról nem, vagy esetlegesen kapnak tájékoztatást, miközben a Kft. maga is végzi az ilyen szolgáltatások egy részét, s így nyilvánvaló gazdasági érdeke, hogy tevékenységét népszerűsítse. A tájékoztatás fogyatékossága a Kft-nek a temetési szolgáltatások érintett piacán (Tpvt. 14. §) esetlegesen élvezett erőfölényes helyzetével nincs okozati összefüggésben és mint tisztességtelen piaci magatartás legfeljebb a módosított Tpvt. II. fejezete alá vonhatóan értékelhető, fogyasztómegtévesztéses tényállási elemek gyanújának hiányában.

Kérdésként merül fel, hogy ha fogyasztói megközelítéssel nincs is a hivatal hatáskörébe tartozóan visszaélés, megállapítható-e az versenytársi szempontból. Etekintetben a Versenytanácsnak elsődlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy az ügy szereplői közül kik minősülnek versenytársaknak és mely érintett piacon. A Kft. és a Borostyán Bt. a temetési szolgáltatások piacán se temetőn belül, se temetőn kívül nem versenytársak, a végzett temetkezési szolgáltatás különbözősége okán. Versenytársak ellenben a különleges szolgáltatások szolnoki érintett piacán (Tpvt. 14. §), amelynek az ügyben egyedül van jelentősége. A Pietas Bt. a Kft-nek ugyancsak versenytársa, de csak az ügyben közömbösként értékelt temetkezési szolgáltatások szolnoki piacán. A Kft. olyan jellegű szolgáltatást, mint amit a Borostyánkert Bt-nek nyújtani lehetősége van a teremhasznosítás vonatkozásában, nem is tud végezni.
Mindebből következően a Borostyán-Kert Bt-nek a Kft. tájékoztatása hiányából és a Kft. meghatalmazottkénti eljárásából eredő sérelme nem annak az árunak a piacán áll fenn, amely a sérelmével okozati összefüggésben lehet. Kétségtelen, hogy a Borostyán-Kert Bt. által feltételezett és elvárt egymás melletti működési mód a különleges szolgáltatások forgalmának fellendülésével kecsegtetett. Ez azonban csak előnyös helyzetet eredményezhetett volna javára, de gazdasági erőfölényt nem a Kft. számára.
A Kft. erőfölényes helyzetét feltételezve a közömbösnek tekintett temetkezési szolgáltatási piacon, sem várható el tőle, hogy más piaci versenytársáról vagy annak szolgáltatásairól saját gazdasági érdekei ellen hatóan felhívja a figyelmet. Visszaélésként az sem minősül, hogy a Kft. meghatalmazottkénti eljárása következtében meghiúsul a Borostyán-Kert Bt. azon várakozása, hogy a ravatalozáson kívül eső szolgáltatásokat fognak megrendelni nála. A jogellenesség megállapítása azzal a nem kívánatos következménnyel járna a különleges szolgáltatások temető területen belüli, még szűkebben értelmezett érintett piacán, hogy a különleges szolgáltatásokból a Kft. kiszorulna és ezáltal a piaci versenytársak száma csökkenne, amellett, hogy a fogyasztók a temetkezési szolgáltatások piacán a jelen esetben ugyan egy, de elvileg számos vállalkozással kényszerülnének személyes kapcsolatot felvenni annak érdekében, hogy a temetés számukra egységében megjelenő folyamatát biztosítani tudják.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Borostyán-Kert Bt. különleges szolgáltatásainak nyújtásáról önállóan is tájékoztathatja az adott jogszabályi keretek között a megrendelő-fogyasztókat, e magatartás korlátozása a Kft. részéről fogalmilag nem is merült fel.
A fentiek alapján a Versenytanács az eljárást megszüntette a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

A Kft. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2001. június 29.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika