Vj-141/1999/63

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Darázs Lénárd ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.) által képviselt UTA PHARMA Beteiligungs GmbH. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. kiskereskedelmi üzletága, valamint a Cirrusz Befektetési Rt. és a Quadron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett irányítást szerezzen.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

1999. augusztus 27-én a kérelmező megállapodást kötött

 • -

  a Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt-vel, mely szerint annak teljes kiskereskedelmi üzletága felett az irányítási jogot átveszi. A szerződés alapján a Westpharma Rt. az általa irányított 12 gyógyszertári betéti társaságban, valamint a többségi tulajdonában lévő Cirrusz Rt-ben társasági tagként érvényesíti az irányításszerző üzletpolitikáját és gazdasági akaratát. Az irányítási jog kiterjed a Cirrusz Rt. és a patikai betéti társaságok gazdálkodására (értékesítés, beszerzés), valamint szervezetére vonatkozó valamennyi kérdésre.

 • -

  A Cirrusz Befektetési Rt-vel, mely szerint annak teljes tevékenysége felett irányítási jogot gyakorol. Az irányítás alá kerülő vállalkozás - mely kültagként többségi tulajdonnal és a szavazati jogok többségével rendelkezik gyógyszerkiskereskedelmi tevékenységet folytató betéti társaságokban, és tulajdonában áll a Quadron Kft. - saját gazdálkodásában, továbbá a gyógyszertári betéti társaságokban és a Quadron Kft-ben társasági tagként érvényesíti az irányításszerzőnek az értékesítésre és beszerzésre vonatkozó üzletpolitikáját, továbbá azok szervezetére vonatkozó előírásainak megfelelően jár el.

 • -

  A Quadron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, amely anyavállalatával a Cirrusz Rt-vel közösen gyógyszerkiskereskedelmi betéti társaságokban kültag és többségi szavazati joggal rendelkezik. A szerződés szerint teljes tevékenysége irányítása alá kerül, saját gazdálkodásában és a gyógyszertári betéti társaságokban társasági tagként az irányításszerző üzletpolitikáját érvényesíti, szervezeti kérdésekben előírásait megvalósítani köteles.

E szerződésekkel megvalósuló összefonódáshoz a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

A kérelemben hivatkozott arra, hogy az egységes irányítással kialakuló patika lánc a gyógyszertárak számára a kedvezőbb szerződési feltételek és beszerzési árak elérését teszi lehetővé, amely a fogyasztók számára is előnyöket biztosít.

II.

Az UTA Pharma Beteiligungs GmbH. (a továbbiakban: UTA) 1998. decemberében alapított németországi székhelyű társaság, mely bel- és külföldi gyógyszerészeti termékeket előállító és értékesítő vállalkozásokban rendelkezik érdekeltségekkel, illetve irányítási jogosultsággal. Az UTA két - könyvvizsgálói illetve adótanácsadói tevékenységet folytató - német cég tulajdonában áll. Sem az UTA, sem az őt irányító társaságok 1998. évben Magyarországon árbevételt nem értek el.

Az UTA tulajdonában van az üzletviteli tanácsadással foglalkozó Dr. Varius Kft., valamint a vagyonkezelési tevékenységet folytató Pharma-Cor Kft. üzletrészeinek 100 %-a. E vállalkozások együttesen 43 budapesti és 9, az ország különböző városaiban - köztük egy Győrben - működő, gyógyszertári betéti társaságban rendelkeznek irányítói jogokkal. E társaságok 1998. évben együttesen 10,2 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak.

Az UTA rendelkezik az 1999. áprilisában alapított UTA Pharma Hungaria Kft. üzletrészeinek 100 %-ával, mely társaság gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást végez.

A Pharma Beteiligungs GmbH. németországi székhelyű pénzügyi befektető vállalkozás többségi tulajdonában álló Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Westpharma Rt.) 1996. évben alakult. Fő tevékenysége a gyógyszernagykereskedelem, melynek keretében - az 1997-98. években irányítása alá került Pharmaprevent Rt-vel, Coloniapharma Rt-vel és a Heliomed Rt-vel együtt - termékeit az ország teljes területén forgalmazza. A Westpharma Rt. és az általa irányított nagykereskedelmi vállalkozások a gyógyszernagykereskedelem piacán 15 %-os részesedéssel rendelkeznek.

Az Rt. 11 Győrben és egy Csornán működő gyógyszertári betéti társaságban többségi tulajdoni hányaddal rendelkező kültag, s a társasági szerződésekben foglaltak alapján többségi szavazati joga révén irányítja tevékenységüket. E gyógyszertári betéti társaságok 1998. évben 989 millió Ft nettó árbevételt értek el.

A Westpharma Rt. 1999. május óta többségi tulajdonosa a Cirrusz Befektetési Rt-nek, valamint közvetetten a Cirrusz Rt. 100 %-os tulajdonában álló Quadron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek. E két társaság közösen Zala, Vas és Nógrád megyékben 57 gyógyszertári betéti társaságban, illetve 34 fiókgyógyszertárban többségi vagyoni betéttel rendelkező kültag, s a betéti társaságokkal kötött társasági szerződések alapján közösen irányítják azok tevékenységét. E gyógyszertári betéti társaságok 1998. évben 3,2 milliárd Ft nettó árbevételt értek el.

1998. év folyamán a Westpharma Rt. és a jelenleg többségi tulajdonában lévő gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások az általuk irányított, valamint a Cirrusz Rt. és Quadron Kft. közös irányítása alatt álló gyógyszertári betéti társaságokkal hosszú távú szállítási szerződéseket kötöttek. E szerződésekben előírták, hogy a gyógyszertárak havi beszerzéseik meghatározott hányadát - 65 - 70 %-át - tőlük vásárolják.

III.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy a gyógyszerkiskereskedelem elkülönült helyi piacain az irányításban történő változás a koncentrációt érdemben nem érinti.

IV.

A Tpvt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az irányítás megszerzésének minősül a vállalkozások között létrejött - tagsági vagy részvényesi jogviszonnyal együtt nem járó - olyan szerződés, amely egy vállalkozás számára a másik vállalkozás vagy vállalkozás-rész döntéseinek meghatározó befolyásolására jogosultságot teremt.

A kérelemhez csatolt szerződések szerint a kérelmező a Westpharma Rt. kiskereskedelmi üzletágában, valamint a Cirrusz Rt. és a Quadron Kft. teljes tevékenységében saját üzletpolitikáját és gazdasági akaratát juttatja érvényre; azaz e vállalkozások minden lényeges gazdasági-piaci és szervezetére vonatkozó döntéseit meghatározza.
Ez alapján a kérelmezett irányításszerzés a Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerinti összefonódásnak minősül.


A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához abban az esetben kell engedélyt kérni, ha a 26. § alapján figyelembe veendő érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft felett van.


Az összefonódással érintett vállalkozások:

 • -

  az UTA-t irányító németországi vállalkozások, az UTA és a tulajdonában álló Dr. Varius Kft., a Pharma-Cor Rt. és az általuk irányított gyógyszertári betéti társaságok, az UTA Pharma Hungaria Kft., valamint

 • -

  a Westpharma Rt. kiskereskedelmi üzletága, azaz a 12 általa irányított gyógyszertári betéti társaság, valamint a Cirrusz Rt. és a Quadron Kft., s az irányításuk alá tartozó gyógyszertári betéti társaságok.

E vállalkozások 1998. évi együttes nettó árbevétele 14,4 milliárd Ft, az irányítás alá kerülő társaságoké pedig 4,2 milliárd Ft volt, ezért a kérelmezett irányításszerzés engedélykérési kötelezettség alá tartozik.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.


A kérelmezett irányításszerzés a gyógyszerkiskereskedelem piacát érinti. 1998. évben Magyarországon 2010 gyógyszertár mintegy 183 milliárd Ft fogyasztói áron számított forgalmat bonyolított le. Az összefonódás résztvevőinek részaránya az országos forgalomból megközelíti a 8 %-ot.


A gyógyszerkiskereskedelem érintett piaca azonban nem tekinthető országos piacnak, hanem a kereslet szempontjainak megfelelően bizonyos földrajzi körzeteket átfogó helyi piacok működnek.


A kérelmezett összefonódás résztvevői által irányított gyógyszertárak elkülönülő földrajzi régiókban helyezkednek el. Az irányítást megszerző vállalkozás meghatározó hányadban Budapesten rendelkezik gyógyszertárakkal, az irányítása alá kerülő vállalkozások pedig Zala-, Vas- és Nógrád megyékben, illetve Győr városában. Ebből következően az összefonódás - Győr várost kivéve, ahol összesen 27 patika működik, melyből tizenegy a Westpharma Rt. érdekeltségébe tartozó gyógyszertár és az UTA irányítása alatt áll egy átlagos forgalmú gyógyszertári betéti társaság is - az érintett helyi piacokon a koncentrációt nem érinti. Győr város esetében sincs a forgalmi adatok alapján oly mértékű piaci részesedés növekedés, amely gazdasági erőfölényes piaci pozíció kialakulásának aggályát vetné fel.


Ezek alapján a Versenytanács - mérlegelve azt is, hogy a kérelmezett irányításszerzés révén a Westpharma Rt-ben a nagy- és kiskereskedelmi tevékenység irányítása elkülönül - az összefonódást, a vizsgálati indítvánnyal egyezően, engedélyezte.


Felhívja a Versenytanács a figyelmet azonban arra, hogy az engedély megadását követően a korábban kötött - versenykorlátozó elemeket tartalmazó - szállítási szerződések nem esnek a Tpvt. 12. § b) pontja alá, miután az összefonódás következtében a Westpharma Rt. irányítási joga megszűnt a szóban forgó szerződéseket megkötő gyógyszertári betéti társaságok felett, így azoktól független vállalkozásnak minősül.

VI.

Az ügyfelek - képviselőjük útján - a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.


A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.


A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. február 11.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika