Vj-82/1999/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Czibere Sándor jogtanácsos által képviselt MATÁV Rt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás ellen azért indult eljárás, mert a helyi hívásoknál 1998. évben bevezetett éjszakai kedvezmény 1999. január 1-től, majd április 1-től történt, a kedvezményes időszakra, illetve a kedvezmény mértékére vonatkozó változásokat tartalmazó egyes - de nem valamennyi - közleményeiben csak az újdonságokról adott információt és nem szerepeltette a kivételeket, miszerint az nem vonatkozik többek között a távolsági, nemzetközi, mobil és ISDN adatforgalomra. Ez alkalmas lehetett az ISDN vonal előfizetőinek megtévesztésére, amely magatartás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdését, illetve (2) bekezdés c) pontját sértette.

Eljárás alá vont vállalkozás vitatta a jogsértést, de szünetelés esetére vállalta, hogy miután az internetes tájékoztatás kiegészítése a tárgyalás előtt megtörtént, - az eseti hibák elkerülésére munkatársait felkészíti, számukra tréninget tart;
- azok részére, akik abban a feltételezésben interneteztek ISDN vonalról, hogy az éjszakai kedvezmény rájuk is vonatkozik, a különbözetet megtéríti.

A Versenytanács a fentiekre tekintettel elrendelte az eljárás szünetelését a Tpvt. 75. §-a alapján 5 hónapi időtartamra.

A szünetelés időtartama alatt eljárás alá vont vállalkozás

 • -

  a kedvezményt kiterjesztette az egyéni ISDN előfizetők adatforgalmára és az 1999. októberi Hírmondóban tájékoztatta az előfizetőket a kedvezmény bevezetéséről, illetve az interneten pontosította a kedvezmény mikéntjére vonatkozó fogalmazást. Körülbelül 900 munkatársát érintő ügyfélszolgálati tájékoztatót adott ki, illetve oktatást szervezett.

 • -

  Az ISDN vonallal rendelkező előfizetőinek többségét telefonos ügyfélmenedzser útján megkereste, hogy tájékoztatással szolgáljon a kedvezményes időszakban lebonyolított adatforgalommal kapcsolatosan arról, hogy az esetleg félreértett tájékoztatás folytán igénye lehet a kedvezmény jóváírására. Ilyen igény - ismételt megkeresésre - csak a jelen ügyben bejelentőként szereplő vállalkozástól érkezett, egyébként senki sem élt e tekintetben panasszal.

Az utóvizsgálatról készült jelentésben a vizsgáló megállapította, hogy eljárás alá vont vállalkozás a tájékoztatás körében vállalt kötelezettségének eleget tett, azonban a megtévesztett fogyasztókat nem kártalanította és az erre tett kísérletet sem bizonyította. Ezért úgy tekintette, hogy vállalásának nem tett eleget, ezért indítványozta az eljárás folytatását, valamint eljárás alá vont terhére jogsértés megállapítását és bírság kiszabását.

A Versenytanács az eljárás folytatására nem látott indokot.
Az utóvizsgálat alapján illetve az eljárás alá vont ezt követően benyújtott kiegészített és pontosított nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gondoskodott arról, hogy az ISDN előfizetők is teljeskörű információt kapjanak, nem csupán az újdonságokról, de a kedvezmények komplett rendszeréről, írásban és szóban egyaránt. Ezzel a jogsértő állapotot megszüntette.
Tény, hogy vállalta azt is, hogy a ténylegesen megtévesztett fogyasztóknak a kedvezményes és a ténylegesen leszámlázott díj különbözetét igény esetén jóváírja.
Ennek kapcsán a Versenytanács megjegyzi, hogy csak azokkal a fogyasztókkal szemben lehet eljárás alá vontnak ilyen kötelezettsége, akik tekintetében a megtévesztés be is következett , így például az ügyben bejelentőként szereplő vállalkozással, akit - utóbbi által igazoltan - telefonon, majd írásban is megkeresett és kizárólag a károsult közreműködése hiányában nem került sor a szünetelés ideje alatt a kártalanításra.

Eljárás alá vont az előfizetők többségét telefonon megkereste, de kárigényt nem kívántak érvényesíteni. A Versenytanács nem látott okot ezen állítás valóságának kétségbe vonására,

 • -

  sem atekintetben, hogy a telefonos megkeresés megtörtént, hiszen egy telefontársaság részéről ez egy bevett kapcsolattartási forma - maga a bejelentő is visszaigazolta;

 • -

  de elfogadható az is, hogy nem érkezett ilyen igény, hiszen a tájékoztatás megtévesztésre alkalmassága nem egyjelentésű azzal, hogy ténylegesen meg is tévesztette a fogyasztókat, mert aki folyamatosan figyelemmel kísérte a tájékoztatók tartalmának változását, nyilvánvalóan nem gondolta, hogy megilleti az éjszakai kedvezmény. Ha ilyen feltevésre indította volna a reklám, úgy az első számlát már megkifogásolta volna.

Ennek figyelembevételével elegendőnek tartja a Versenytanács eljárás alá vont vállalkozás e körben folytatott tevékenységét és úgy tekintette, hogy vállalását teljesítette. Ezért a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, mert az nem érdemi határozat (Tpvt. 77. §).

Budapest, 2000. március 14.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika